MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိဖုိ႕အကဲျဖတ္စံနစ္ က်င္႕သံုးစုိ႕ ( ၁ )

က်ြန္ေတာ္႕သူငယ္ခ်င္း ဆရာၿမတ္သုတလွိဳင္၀င္းရဲ႕ေဆာင္းပါးေလး 

မွ်ေ၀လိုက္ပါတယ္။

ယေန႕အခ်ိန္အခါမွာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြဟာ စြမ္းေဆာင္ရည္ 

(performance) ကိုအေလးထားလာၾကပါၿပီ။ ေနရာတိုင္းမွာ၊ လုပ္ငန္းတိုင္းမွာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္(performance)ကိုတြင္တြင္ ႀကီးသံုးႏႈန္းေျပာဆိုေနၾကပါၿပီ။ 

အေၾကာင္းအရင္းကဘာလဲ။ ဘာေၾကာင္႕လဲ။ ရွင္းပါတယ္။ စီးပြားေရးလုပ္ 

ငန္းေတြမ်ားျပားလာတယ္၊ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈေတြပိုမိုျပင္းထန္ျမန္ဆန္လာပါတယ္။ 

ဒါဆိုရင္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း ေတြမွာ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ ေနၾကသူမ်ားအဖို႕ 

ထိုယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားမွာ မိမိတို႕ရဲ႕ကုမၸဏီ ေအာင္ျမင္ေစေရး၊ ၿပိဳင္ဖက္ေတြ 

ထက္အသာစီးရရွိေစေရးမွာ ထိုလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ တာ၀န္ ထမ္း

ေဆာင္ေနၾကတဲ႕၀န္ထမ္းေတြစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည္႕၀ဖို႕အလြန္လိုအပ္ၿပီး

ရးႀကီးလာပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည္႕၀မႈရွိ၊ မရွိ ဒါမွမဟုတ္ စြမ္းေဆာင္ရည္လိုအပ္ခ်က္ 

ရွိခဲ႕ရင္၊ ဘယ္လိုကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းေတြလုပ္ေပးဖုိ႕လိုအပ္မလဲ၊ စတာ

တြကိုသိရွိႏိုင္ဖို႕အတြက္ စြမး္ေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲမႈ (performance 

management) ရဲ႕က႑ဟာ တစ္ေန႕တစ္ျခားအေရးပါလာပါ ၿပီ၊ အထူး 

အာ႐ံုစိုက္ စီမံခန္႕ခြဲဖို႕လိုအပ္လာပါတယ္။၀န္ထမ္းမ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ ရည္ကို

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ႏုိင္ရန္အေကာင္းဆံုးေသာ၊ အထင္ရွားဆံုးေသာနည္းလမ္း 

ဟာဘာပါလဲ။ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းတဲ႕သူေတြကိုေရာဘယ္လိုအသိ္ 

အမွတ္ျပဳမွာလည္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အလယ္လတ္တန္းရွိသူေတြကို ဘာ 

လုပ္ေပး ဖို႕လိုအပ္မွာလည္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အလြန္နိမ္႕သူမ်ားကိုဘယ္ 

လိုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မလဲ။ ဘယ္လိုသိႏိုင္မွာလဲ။ ထူးခၽြန္ ထက္ျမက္ 

တဲ႕၀န္ထမ္းမ်ားကို ရာထူးတိုးေပးႏိုင္ဖို႕ဘယ္လိုသိႏိုင္မလဲ။ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး 

ဦးကို အလုပ္တာ၀န္ကရပ္စဲမယ္႕အခါမွာ ဘာေတြကိုထဲ႕သြင္း စဥ္းစား 

ရန္လုိအပ္မလဲ။ စြမ္း ေဆာင္ရည္ အကဲျဖတ္ရာတြင္ ဒုကၡနည္းတဲ႕ 

(သို႕မဟုတ္) ၀န္ထုတ္၀န္ပိုးနည္းတဲ႕နည္းလမ္းေတြ ေကာရွိပါသလား။

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအကဲျဖတ္ျခင္း (performance appraisal) ကို employee 

rating, employee evaluation, performance review, performance 

evaluation နဲ႕ result appraisal လိုေခၚေ၀ၚသံုး စြဲေလ႕ရွိၾကပါတယ္။

တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ ၀န္ထမ္းမ်ားအား

ေန႕စဥ္ရင္ထဲကပါေသာျပဳမူဆက္ဆံျခင္းႏွင္႕ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည္မ်ားကိုပံ႕ပိုး

ေပးျခင္းျဖင္႕ သူတို႕ရဲ႕စိတ္ဓါတ္မ်ားတက္ႂကြလာကာ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ 

အျပည္႕ျဖင္႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္း မ်ားရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Harold S. 

Geneen, CEO of ITT (၁၉၁၀-၁၉၉၇)

ယေန႕အခ်ိန္မွာ အရာရာေျပာင္းလဲေနပါၿပီ၊ အဲဒီလိုအေျပာင္းအလဲမ်ားျပားတဲ႕

ေလာကႀကီးထဲမွာ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနနဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ျခင္း 

တာ၀န္ဟာ မ်ားျပားတဲ႕စိန္ေခၚမႈေတြနဲ႕ ႐ႈပ္ေထြးမႈ ေတြရွိေနပါတယ္။ ေနာင္

အနာဂတ္မွာ အေတြ႕အႀကံဳရွိတဲ႕ ကၽြမ္းက်င္သူေတြပိုမိုရွားပါး လာမွာျဖစ္လို႕

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ ငယ္႐ြယ္ၿပီးႏုနယ္တဲ႕၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္း 

တိုင္ ခိုင္မာစြာခ်မွတ္ထားရျခင္းမရွိ ေသးတဲ႕၀န္ထမ္းအသစ္ ေတြကို ရွာေဖြ 

ခန္႕ထားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာ သူတို႕ကို လုပ္ငန္းခြင္လက္ေတြ႕ 

သင္ၾကားျခင္း (On-the-job training)ေတြျပဳလုပ္ၿပီး အနီးကပ္ႀကီးၾကပ္ 

အုပ္ခ်ဳပ္သြားရမွာလည္းျဖစ္ ပါတယ္။

အဲဒီလိုမ်ိဳး၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ရတဲ႕အခါ မန္ေနဂ်ာ 

ဟာဘာေတြကိုရွာေဖြ မွတ္သားထားရမလဲ။ ဘာေတြကိုသိထားရမလဲ။ 

၀န္ထမး္တစ္ဦးခ်င္းစီအလိုက္ ၄င္းတို႕ရဲ႕ တာ၀န္မေပးမီဦး စြာစတင္

ေဆာင္႐ြက္ တတ္ျခင္း (initiative)၊ လုပ္ေဆာင္မႈအရည္အေသြး (work 

quality) ႏွင္႕ရာထူးတိုး ေပးႏိုင္ရန္အလားအလာရွိမႈစသည္တို႕ကို ဘယ္လို 

အကဲျဖတ္မလဲ။ မန္ေနဂ်ာဟာ ၀န္ထမ္းေတြကို အကဲျဖတ္ရာမွာ အဘယ္ 

ကဲ႕သို႕ေသာအေထာက္အထားေတြရွိသင္႕သလဲ။ ဘယ္ႏွစ္ႀကိမ္ ဘယ္ႏွစ္ခါ 

အကဲျဖတ္သင္႕ သလဲ။ မန္ေနဂ်ာဟာ ၀န္ထမ္းေတြကို ဘယ္လိုရာထူး တိုး

ေပးႏိုင္မလဲ (သို႕) အလုပ္တာ၀န္ကရပ္ဆိုင္း မယ္ဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

၀န္ထမ္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအကဲျဖတ္ရာမွာ ျဖတ္လမ္းနည္းမရွိသလို 

လြယ္ကူတဲ႕အလုပ္မဟုတ္ ပါဘူး။ သို႕ေသာ္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ၊ ဗ်ဴဟာေတြနဲ႕

နည္းစံနစ္ေတြက မန္ေနဂ်ာေတြကို ထိေရာက္တဲ႕ကူညီမႈေတြေပးမွာပါ။ 

အေျခခံက်တဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ျခငး္မွာ ၀န္ထမ္းခန္႕ထားျခင္း၊

ေန႕စဥ္စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ စြမး္ေဆာင္ရည္ဆုိုင္ရာျပႆနာ 

တို႕ပါ၀င္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲမႈဟာ ဘာေၾကာင္႕အေရးႀကီးသလဲ။ယေန႕ေခတ္ မွာ 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ႐ိုးရွင္းေသာစြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ျခင္းနည္းမွ 

ပိုမို႐ႈပ္ေထြးတဲ႕နည္းလမ္းေတြနဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ျခင္းကိုအသံုးျပဳလာ
ၾကပါတယ္။ ဥပမာ- အျမင္႐ႈ႕ ေထာင္႕ေပၚအေျခခံတဲ႕နည္း (subjective) 

အျပင္ ပုဂၢိဳလ္ေရးခံစားခ်က္အေပၚအေျခမခံဘဲမွ်တတဲ႕နည္း (objective) 

ကိုပါေပါင္းစပ္အသံုးျပဳလာၾကပါတယ္။ ယေန႕ေခတ္အဖြဲ႕အစည္းတြင္မွာ 

စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင္႕မားဆံုးျမင္႕တင္ျခင္းသည္ ဦးစားေပးအလုပ္ ျဖစ္ပါ 

တယ္လို႕ Bob Cardy ကဆိုထားပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲမႈဟာ နည္းစဥ္ေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြအေပၚမွာ 

အေျခခံၿပီး ၀န္ထမ္းေတြ ကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ၿပီးလိုအပ္တာေတြကို ပံ႕ပိုးေပး 

ဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆံုးကေတာ႕ ဒီစြမ္းေဆာင္ ရည္စီမံ ခန္႕ခြဲမႈဟာ 

လစ္လပ္ရာထူးကိုစတင္ခန္႕ထားခ်ိန္မွစၿပီး ထို၀န္ထမ္းအလုပ္မွ ႏႈတ္ထြက္ 

သြားသည္႕အခ်ိန္အထိလုပ္ေဆာင္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာကေတာ႕ 

၀န္ထမ္းတစ္ဦး ဦးဟာ အလုပ္ စ၀င္ၿပီး အစမ္းခန္႕ကာလမွာကတည္းက 

စြမ္းေဆာင္ရည္ကိုအကဲျဖတ္ျခင္းခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အစမ္းခန္႕ကာ လျပည္႔ 

႕ေျမာက္ခ်ိန္မွာ အဲဒီ၀န္ထမ္းအေနနဲ႕ သူတာ၀န္ယူရတဲ႕ ရာထူးနဲ႕ထိုက္တန္ 

တဲ႕တာ၀န္ေတြကိုေပးပါက ေက်ပြန္စြာဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္၊ မႏိုင္ 

သိရွိႏိုင္ဖို႕ စြမး္ေဆာင္ရည္ကို အကဲျဖတ္ သံုးသပ္ၿပီးမွ အတည္ျပဳခန္႕ထား 

ရပါမယ္။ ဒါ႕အျပင္ ထို၀န္ထမ္းဟာ ၄င္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရာလုပ္ငန္း 

အဖြဲ႕အစည္းမွာဆက္လက္ရွိေနသေ႐ႊ႕ ၄င္းရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပံုမွန္ 

စစ္ေဆးအကဲျဖတ္ ေနရမွျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအကဲျဖတ္ခ်က္ ရလဒ္အရ 

ရာထူးတိုးေပးျခင္း၊ လစာတိုးေပးျခင္း၊ ႏွစ္တိုး တိုးေပးျခင္း၊ ရာထူးေလ်ာ႕ 

ခ်ျခင္း စသျဖင္႕ ခ်ီးျမွင္႕ျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္းနဲ႕ အလုပ္မွထုတ္ပယ္ျခင္း 

တို႕ကိုေဆာင္႐ြက္ ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္္္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ေကာင္းဟာ ၀န္ထမ္းေတြအလုပ္ လုပ္ခ်င္ 

ကိုင္ခ်င္စိတ္ျဖစ္ေပၚေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည္႕အျပင္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦး 

ခ်င္းစီရဲ႕အရည္အေသြးအဆင္႕အတန္းကိုလည္း ျမင္႕မားလာေစမွာ ဧကန္ 

မလြဲျဖစ္သလို ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားကိုလည္းတိုးတက္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အေရးအႀကီးဆံုးအခ်က္ကေတာ႕ လုပ္ငန္း အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ခ်မွတ္ထားတဲ႕ 

ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ႏွင္႕လည္း ခ်ိတ္ဆက္မိၿပီး၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ 

၀န္ထမ္း၊ ၀န္ထမ္းနဲ႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္း ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုး ရည္႐ြယ္ရာ 

ပန္းတိုင္ကိုေပါက္ေျမာက္ ေအာင္ ျမင္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲမႈရဲ႕ အႏွစ္သာရဟာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ လုပ္အားကို 

တန္ဖိုးျဖတ္ျခင္းနည္း စဥ္ျဖစ္ပါတယ္။ အကဲျဖတ္ျခင္းကို ကာလအပိုင္း 

အျခားသတ္မွတ္ၿပီးျပဳလုပ္ေလ႕ရွိၾကပါတယ္။ တစ္ႏွစ္ တစ္ႀကိမ္ (သို႕)ႏွစ္ႀကိမ္ 

(သို႕)ေလးႀကိမ္ စသည္ျဖင္႕ျပဳလုပ္ေလ႕ရွိၾကပါတယ္။ အကဲျဖတ္ျခင္းဟာ 

ဆိုရင္ ၀န္ထမ္း ၏စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္လာေစဖို႕၊ ရာထူး ဆက္ခံႏိုင္

ေစဖို႕နဲ႕ ရာထူးတိုးေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ႏွစ္စဥ္ျပဳလုပ္ ေလ႕ရွိၾကေသာ္လည္း၊ 

၀န္ထမ္းအားခ်ီးျမွင္႕ယံုေလာက္နဲ႕အေရးယူဖို႕ေလာက္သာအသံုးျပဳေလ႕ရွိၾက

ပါတယ္။

တကယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္ေတြခ်မွတ္ၿပီးျပဳလုပ္တဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ 
အကဲျဖတ္ျခင္းသည္သာ သိသာထင္ရွားတဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ ကိုေပး 

စြမ္းႏိုင္ ပါတယ္။ တကယ္ေတာ႕ ၀န္ထမ္းေတြအတြက္ သူတို႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္

ရည္နဲဲ႕ပတ္သက္ၿပီး၊ အထက္အရာရွိနဲ႕ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးႏိုင္တဲ႕ အခြင္႕ အေရး 

တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါတယ္။ အႀကိမ္မ်ားမ်ားေတြရေလေလ၊ ပိုၿပီးထိေတြ႕ခြင္႕ ရေလ

ေလ ပိုမိုၿပီးေကာင္းမြန္တဲ႕ အထက္နဲ႕ေအာက္ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း

ေတြ၊ ကိုတည္ေဆာက္လာႏိုင္သည္႕အျပင္၀န္ထမ္းေတြရဲ႕စိတ္ဓါတ္ 

ကိုလည္း ပိုမိုျမင္႕မားလာေစပါမယ္။ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ သူဟာ 

၄င္းရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကိုစနစ္တ က်အကဲျဖတ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္

ေအာက္ပါအက်ိဳးေက်းဇူးေတြကိုရရွိ ေစႏိုင္ပါတယ္။

၀န္ထမ္းမ်ားအလုပ္အေပၚေက်နပ္ျခင္း(Job satisfaction)

စြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း(Good performance)

ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈေကာင္းမြန္ေစျခင္း(Good communication)

ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစျခင္း(Development)

ခ်ီးျမွင္႕ျခင္းနဲ႕အသိအမွတ္ျပဳျခင္း(Rewards and recognition)နဲ႕

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစျခင္း(Organizational 

development) တို႕ျဖစ္ ပါတယ္။

ၿမတ္သုတလွိဳင္၀င္း ( EMPA – 8 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: