MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚပါ

““မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း”” ဟူ ေသာ စကားလုံးကို ၾကားလိုက္ရသည္ႏွင့္ သင့္ စိတ္ထဲသို႔မည္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားေရာက္လာပါသနည္း။ စီးပြားေရးစီမံကိန္းႀကီးမ်ား၏ ျမင္ကြင္းမ်ားေရာက္လာပါသလား။ ကုမၸဏီမ်ားကို လုံး၀ တစ္ျဖစ္လဲသြားရေအာင္ ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ ေစ်းကြက္အခင္းအက်င္းအား ပၪၥလက္ျပသကဲ့သို႔ ျပဳလုပ္ရန္ စိတ္ကူးေရာက္လာပါသလား။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရး အခင္းအက်င္းကိုပဲ စိတ္ကူးျဖင့္မွန္းဆမိပါသလား။ သို႔မဟုတ္ပါက ကမၻာ့သမိုင္းမွ ႀကီးက်ယ္ေသာ တိုက္ပြဲစဥ္
မ်ားကို ျပန္သတိရမိပါသလား၊ ဥပမာ စစ္သူႀကီး Hannibalေခါင္းေဆာင္ေသာ တပ္ႀကီးသည္ ေရာမတပ္မေတာ္၏ အလစ္အငိုက္ကို ရရွိေစရန္ အတြက္ Alps ေတာင္တန္းႀကီးမ်ားကို ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ျခင္း၊ အေနာက္ဥေရာပတစ္ခြင္လုံးကို စစ္ဘုရင္ Charlemagne က အုပ္စီးထားႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ Normandy ကမ္းေျခကို မဟာမိတ္တပ္မ်ားက D-Day တြင္ခ်ဥ္းနင္း၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္ျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသလား။မွန္ေကာင္းမွန္ပါလိမ့္မည္။သို႔ေသာ္ မဟာဗ်ဴဟာဆိုသည္မွာ စစ္ေရးစစ္ရာ သို႔မဟုတ္ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းတို႔၌သာ ကန္႔သတ္ထားရန္မဟုတ္ပါ။ လူ႔ဘ၀၏ မည္သည့္နယ္ပယ္၌မဆို သင့္ကို အက်ဳိးရွိ
ထိေရာက္ေစရန္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းက ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါသည္။
သင့္ဘ၀ကို စီမံခ်က္ခ်ပါ၊ သင့္စီမံခ်က္ကို ရွင္သန္ပါေစ
““လူအမ်ားစုတို႔သည္ သူတို႔၏ ဘ၀မ်ားအတြက္ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၾကသည္ထက္ ေႏြရာသီ
အားလပ္ရက္အပန္းေျဖခရီးထြက္ရန္စီမံခ်က္ခ်ၾကသည္ကပိုမ်ားသည္””ဟူေသာ ဆုိစကားသည္ ေျပာစမွတ္
ျဖစ္ေနပါသည္။ စာေရးသူ Maxwellက မ်ားေသာအားျဖင့္ လူတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ဘ၀မ်ားအတြက္
တစ္ေန႔လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာစီမံခ်က္ျပဳလုပ္ၾကသည္ဟု ဆုိပါသည္။ နံနက္အိပ္ရာထၿပီးေနာက္ တစ္ေန႔တာ
လုပ္ေဆာင္ရန္ စာရင္း(to do list) ကိုျပဳစုၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ စတင္လႈပ္ရွားၾကေတာ့သည္။ (လူတခ်ဳိ႕
သည္ ဤမဟာဗ်ဴဟာကိုပင္ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရပါသည္။)
လူအနည္းငယ္ကသာ သူတို႔၏ဘ၀မ်ားအတြက္ ရက္သတၱတစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ႀကိဳတင္၍
စီမံခ်က္ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။သူတို႔သည္ သက္ဆိုင္ေသာ ရက္သတၱပတ္အတြက္ ျပကၡဒိန္တြင္ ၾကည့္သည္၊
ခ်ိန္းဆို ထားခ်က္မ်ားကိုစစ္ေဆးသည္၊ ပန္းတိုင္မ်ားအတြက္ ျပန္လည္ဆန္းစစ္သည္၊ ထို႔ေနာက္ အလုပ္
စလုပ္ၾကသည္။သူတုိ႔သည္တစ္ေန႔တစ္ႀကိမ္သာ စီမံခ်က္ခ်ေလ့ရွိၾကေသာအျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္အမ်ားစု
ထက္ပိုမိုစြမ္းေဆာင္ေအာင္ျမင္ၾကသည္။ စာေရးသူ Maxwellက ထိုသူတို႔ထက္ သူကတစ္ဆင့္သာသည္
ဟုဆိုပါသည္။
သူသည္လတိုင္း၏ အစပိုင္းတြင္ ေန႔တစ္၀က္ခန္႔အခ်ိန္ယူ၍ ေနာက္ရက္ေလးဆယ္အတြက္
လုပ္ငန္းျပကၡဒိန္ကိုေရးဆြဲပါသည္။ ရက္သုံးဆယ္အစား သူက ရက္ေလးဆယ္အတြက္ျပဳစုျခင္းမွာေနာက္
လကို အုပ္မိေစရန္ႏွင့္ အလစ္အငိုက္မမီေစရန္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါသည္။ ထိုသို႔ျပဳစုရာတြင္ သူသည္ ခရီး
ထြက္ခြာမည့္ အစီအစဥ္မ်ားအား ျပန္လည္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ မိသားစုအတြင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို စီမံခ်က္
ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ စတင္ေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ရက္သတၱငါးပတ္မွ ေျခာက္ပတ္အတြင္း ၿပီးေျမာက္
ေအာင္ျမင္ရမည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္းမ်ား၊ သင္ၾကားျခင္းႏွင့္ သင္ယူျခင္းျပဳလုပ္ရမည့္ သင္ခန္းစာမ်ားႏွင့္
အျခားရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္သုံးသပ္ေရးဆဲြျခင္းျပဳလုပ္ပါသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ သူသည္စဥ္းစား
ေတြးေခၚရန္၊ စာေရးရန္၊ အလုပ္လုပ္ရန္၊ လူမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆုံရန္ အစရွိေသာကိစၥမ်ားအတြက္ အခ်ိန္နာရီ
မင္းဗထူး

ႏွင့္ေန႔ရက္မ်ားကိုအျခားကိစၥမ်ားက၀င္ေရာက္ေႏွာက္ယွက္ျခင္းမျပဳႏိုင္ရန္သီးသန္႔ေရြးခ်ယ္၍ေရးဆြဲသည္။
ေပ်ာ္ရႊင္စရာအခ်ိန္မ်ား ဥပမာ ပြဲလမ္းသဘင္ ၾကည့္႐ႈျခင္း၊ ေဘာလုံးပြဲၾကည့္ျခင္း၊ ေဂါက္ကစားျခင္း
တို႔အတြက္လည္း အခ်ိန္မ်ားခြဲေ၀ေပးသည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ကိစၥမ်ားအတြက္ အစားထိုးေပးေလ်ာ္ရမည့္
အခ်ိန္ကိုလည္း ဖယ္ထားရပါေသးသည္။ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၿပီးေသာအခ်ိန္တြင္ လာမည့္ရက္သတၱပတ္မ်ား
အတြင္း နာရီပိုင္းအလိုက္ သူဘာလုပ္မလဲဆိုသည္ကို အားလုံးေလာက္နီးနီး ေျပာျပႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ Maxwell က သူသည္ အလုပ္အမ်ားအျပားကို ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္း
မ်ားတြင္ ဤမဟာဗ်ဴဟာသည္ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခ်က္အေနျဖင့္ ပါ၀င္သည္ဟု ဆိုပါသည္။
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၏ ပါ၀ါကို ဘာေၾကာင့္ ထုတ္လႊတ္ရန္လိုအပ္ပါသနည္း
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ လူတို႔အားစီမံခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္၊ စြမ္းေဆာင္ရည္
သာလြန္ေကာင္းမြန္ေစရန္၊အားသာခ်က္အမ်ားဆုံးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ မည္သည့္ရည္မွန္းခ်က္ကိုမဆိုေအာင္ျမင္
စြာရရွိႏိုင္ေရးတိုက္႐ိုက္အက်ဆုံး လမ္းေၾကာင္းကို ရွာေဖြရန္တို႔အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၌ အက်ဳိးေက်းဇူးအေျမာက္အျမားရွိပါသည္။ သင္၏
စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ လက္သုံးကိရိယာမ်ားတြင္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ အဖိုးတန္
ကိရိယာတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ရပါမည္။ ထိုသုိ႔လက္ခံသင့္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားအနက္ တခ်ဳိ႕မွာ
ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္-
(၁) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ အခက္အခဲကို ရွင္းလင္းလြယ္ကူေစသည္။
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းမွသဘာ၀အေလ်ာက္ ထုတ္လုပ္
ေပးေနေသာ ျဒပ္ပစၥည္းမ်ားကို ကိုယ္တြင္းေရာဂါမ်ားကုသရန္အတြက္ အကြက္ခ်စီမံရျခင္းႏွင့္ မျခားနား
ပါ။ စပိန္လူမ်ဳိး၀တၳဳေရးဆရာ Miguel de Cervantes က ““ျပင္ဆင္မႈၿပီးစီးေသာလူသည္ တိုက္ပြဲကို
တစ္၀က္တိုက္ခိုက္ၿပီးျဖစ္သည္”” ဟု ေျပာခဲ့ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္
ေဖာ္ျပရန္အလြန္ခက္ခဲၿပီး႐ႈပ္ေထြးေသာကိစၥမ်ားႏွင့္ ႏွစ္ရွည္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ရျခင္းျဖစ္၍
၎င္းကိစၥတို႔အားစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာအရြယ္အစားသို႔ေရာက္ရွိေစေရးအတြက္ စိတ္ပိုင္းေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။
အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုစီအတြက္ စီမံခ်က္တစ္ခုစီခ်မွတ္ၿပီးေသာအခါတြင္ အစစအရာရာသည္ ရွင္းလင္း
လြယ္ကူသြားၿပီျဖစ္ပါသည္။
ထို႔အျပင္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ ေန႔စဥ္ဘ၀စီမံခန္႔ခြဲမႈကိုလည္း ရွင္းလင္း
လြယ္ကူေစရန္အကူအညီေပးႏိုင္ပါသည္။ဆီေလ်ာ္ေသာ ပုံစံႏွင့္စနစ္တို႔ကို အသုံးျပဳျခင္းသည္ ေကာင္းမြန္
ေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ထပ္တလဲလဲ အသုံးျပဳျခင္းႏွင့္မျခားနားပါ။ စာေရးသူ Maxwell သည္ သူ၏
ဖိုင္တြဲျခင္းစနစ္ေၾကာင့္ တရားေဟာဆရာမ်ားႏွင့္ အျခားေဟာေျပာသူမ်ားအၾကားတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကား
ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုသို႔မဟုတ္ ပို႔ခ်ခ်က္တစ္ခုကို ေရးသားရန္ ခက္ခဲႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္
သူသည္အကိုးအကားမ်ား၊ ၀တၳဳဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဖိုင္တြဲထားသည့္
စနစ္ကို အသုံးျပဳျခင္းျဖင့္ အခ်က္တစ္ခုကို ကြက္ကြက္ကြင္းကြင္းမီးေမာင္းထိုးျပရန္ လိုအပ္လာသည့္
အခ်ိန္တြင္ သူ၏ဖိုင္တြဲေပါင္း ၁၂၀၀ မွ ဖိုင္တစ္ဖိုင္ဆီသို႔ ေရာက္သြားခဲ့လွ်င္ တန္ဖိုးရွိေသာအရာတစ္ခု
ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိမည္သာျဖစ္၍ အလြန္အလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္မည့္သည့္ခက္ခဲေသာ ရည္မွန္းခ်က္
တာ၀န္ကိုမဆို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းျဖင့္ ရွင္းလင္းလြယ္ကူေအာင္ လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

(၂) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ မွန္ကန္ေသာ ေမးခြန္းမ်ားကို ေမးႏိုင္ရန္
ေစ့ေဆာ္ေပးသည္။ ႐ႈတ္ေထြးေသာသို႔မဟုတ္ခက္ခဲေသာကိစၥမ်ားကိုစိတ္ပိုင္းလိုသည္ဆိုလွ်င္ေအာက္
ပါလုပ္ငန္းစဥ္အတိုင္း ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးရပါမည္။ (လႊမ္းၿခဳံေသာစီမံခ်က္ေရးဆြဲျခင္း “ Masterplanning ”
စာအုပ္ကို ေရးသားခဲ့ေသာ စာေရးဆရာ Bobb Biehl ျပဳစုခဲ့ေသာ နမူနာေမးခြန္းမ်ားကို ေလ့လာၾကည့္ေစ
လိုပါသည္။)
– အရပ္မ်က္ႏွာလားရာ။ ေနာက္ထပ္ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘာလုပ္သင့္သလဲ၊ ဘာေၾကာင့္လဲ။
– အဖြဲ႕အစည္း။ မည္သည့္ကိစၥအတြက္ မည္သူကတာ၀န္ယူမလဲ၊ မည္သူ႔အတြက္
မည္သူကတာ၀န္ယူမလဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ လူမွန္ေနရာမွန္
ျဖစ္ေနၿပီလား။
– ေငြေရးေၾကးေရး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ ၀င္ေငြ၊ ကုန္က်စရိတ္ ႏွင့္
အသားတင္၀င္ေငြက ဘယ္ေလာက္လဲ၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ခံႏိုင္စြမ္းရွိ
သလား၊ ခံႏိုင္စြမ္းရွိရန္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ။
– ေျခရာခံျခင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပန္းတိုင္ေရာက္ၿပီလား။
– ၿခံဳ၍အကဲျဖတ္ျခင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေမွ်ာ္လင့္ေတာင္းဆိုထားသည့္အရည္အေသြးကိုရေန
ၿပီလား။
– မြမ္းမံျခင္း။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္သာလြန္
ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။ (စံျပျဖစ္ရန္ေရွး႐ႈျခင္း)
ဤေမးခြန္းမ်ားသည္ စာ႐ႈသူအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္တစ္ခုကို ပုံေဖာ္ရာတြင္ ေမးရန္လိုအပ္
ေသာ ေမးခြန္းအားလုံးမဟုတ္ပါ၊ သို႔ေသာ္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစပ်ဳိးမႈတစ္ခုေတာ့ျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။
(၃) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ စိတ္တိုင္းက်အထူးျပဳလုပ္ျခင္းကိုေစ့ေဆာ္
ေပးသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး George S. Patton က““ေအာင္ျမင္ေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားသည္ အေျခအေနႏွင့္
ကိုက္ညီေသာစီမံခ်က္မ်ားကိုျပဳလုပ္ၾကသည္၊ စီမံခ်က္မ်ားႏွင့္ကိုက္ညီေစရန္ အေျခအေနကို ဖန္တီးျခင္း
ကား မျပဳလုပ္ၾကပါ”” ဟု သူ႔အျမင္ကိုေဖာ္ထုတ္ခဲ့ပါသည္။
ေကာင္းမြန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚသူအားလုံးသည္အႏုစိတ္စဥ္းစားႏိုင္သူမ်ား
ျဖစ္ၾကသည္။သူတို႔သည္ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပႆနာႏွင့္ဆီေလ်ာ္အပ္စပ္ေစရန္ ႀကိဳးစားၿပီးေရးဆြဲၾကသည္။
အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ အဆိုျပဳခ်က္အားလုံးႏွင့္အံ့၀င္ဂြင္က်ျဖစ္သည္ဟူ၍ မရွိ
ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ျဖစ္ကတတ္ဆန္း သို႔မဟုတ္ ေယဘုယ်စဥ္းစားျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ရန္သူ
ျဖစ္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚရာတြင္ စိတ္တိုင္းက် အထူးျပဳလုပ္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိမႈ
သည္စိတ္ကူးမ်ား၏မသဲမကြဲျဖစ္ေပၚမႈအေျခအေနကို ေက်ာ္လႊားသြားေစႏိုင္သည္။ ထို႔အျပင္ရည္မွန္းခ်က္
တာ၀န္ သို႔မဟုတ္ ျပႆနာတစ္ရပ္၏ ေနာက္ပိုင္းအထိေရာက္ေအာင္ ထိေတြ႔မႈရွိေစသည္။
(၄) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ မေသခ်ာေသာ မနက္ျဖန္အတြက္ ယေန႔
သင့္ကို ျပင္ဆင္ေပးသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ သင္ေရာက္ရွိေနေသာ
ေနရာႏွင့္ သင္ေရာက္လိုေသာ ေနရာတို႔ကို ဆက္သြယ္ရန္ ေပါင္းကူးတံတားထိုးေပးသည္၊ ၎င္းက ယေန႔
သင့္အတြက္ လားရာအရပ္မ်က္ႏွာႏွင့္ အမ်ားယုံၾကည္လက္ခံမႈကို ရရွိေအာင္လုပ္ေပးသည္။ ထို႔အျပင္
သင္၏ မနက္ျဖန္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ယေန႔အလားအလာကို တိုးပြားေစသည္။ ၀တၳဳေရးဆရာမ ႏွင့္

ကဗ်ာဆရာမ Mary Webb ဆိုထားသကဲ့သို႔ သင္ကိုယ္တိုင္စီးနင္းမသြားမီတြင္ သင္၏ အိပ္မက္မ်ားကို
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းက ကုန္းႏွီးတင္ေပးပါသည္။
(၅) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္မွားယြင္းႏိုင္မႈမ်ဥ္းကိုက်ဥ္းေျမာင္းေစသည္။
ေသနတ္ကို ခါးမွာပိုက္၍ ပစ္လွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ႐ုတ္တရက္ခ်က္ျခင္းတုံ႔ျပန္မႈျပဳလွ်င္ျဖစ္ေစ သင္၏
မွားယြင္းႏိုင္မႈ မ်ဥ္းမွာ က်ယ္ျပန္႔ပါမည္။ ေဂါက္သီးတစ္လုံးကို ေျဖာင့္တန္းမႈယူျခင္းမျပဳဘဲ ႐ိုက္ထုတ္
သကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏။ ဒီဂရီအနည္းငယ္ေျဖာင့္တန္းမႈလြဲသြားသည္ႏွင့္ ေဘာလုံးသည္ အလံတိုင္မွ ကိုက္ရာခ်ီ၍
ေ၀းကြာသြားေစႏိုင္သည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားျခင္းသည္ဤမွားယြင္းႏိုင္ေသာမ်ဥ္းကိုက်ဥ္းေျမာင္း
ေစႏိုင္သည္။ သင္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျဖာင့္တန္းမႈရွိေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္
ရမည္။ ေဘာလုံးကို အလံတိုင္အနီးသို႔ က်ေရာက္ေစရန္ ေျဖာင့္တန္းမႈယူသကဲ့သုိ႔ျဖစ္၏၊ သင္သည္
ပန္းတိုင္ႏွင့္ပို၍ေျဖာင့္တန္းမႈရွိေလ မွန္ကန္ေသာလားရာအတိုင္း ေရာက္ရွိႏိုင္ေျခ ပို၍အေလးသာေလ ျဖစ္
ပါသည္။
(၆) မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္ အျခားလူမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးေစသည္။
အုပ္ခ်ဳပ္မႈလူႀကီးတစ္ေယာက္က အျခားတစ္ေယာက္ကို အတြင္းစကားေျပာ၏၊ ““ကၽြန္ေတာ္တို႔
ကုမၸဏီမွာ ႏွစ္တိုစီမံခ်က္ႏွင့္ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္ဆိုၿပီးရွိတယ္၊ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ႏွစ္တိုစီမံခ်က္ကိုအသာကေလး
ေမွ်ာေနျခင္းအားျဖင့္ ၾကာေတာ့ ႏွစ္ရွည္စီမံခ်က္ျဖစ္လာမွာပဲ”” ဟူ၏။ ဤသည္မွာ မည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်
မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ျဖစ္မလာႏိုင္ပါ၊သို႔ေသာ္အခ်ဳိ႕စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္သူတို႔ကိုယ္သူ
တို႔ ထိုအေျခအေနသို႔ ေရာက္ေအာင္လုပ္ေနၾကပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစား
ေတြးေခၚျခင္းကို လစ္လ်ဴ႐ႈထားၾကေသာေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ားတက္ေနၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး
လုပ္ငန္းကိုတည္ေထာင္ရန္ပ်က္ကြက္ျခင္းသာမက ၎င္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ ပါ၀င္သူတိုင္း၏ ေလးစား
ယုံၾကည္မႈကိုလည္း ဆုံး႐ႈံးေစပါသည္။
စီမံခ်က္ရွိေသာလူသာပါ၀ါရွိေသာလူျဖစ္သည္။သင္က မည္သည့္လုပ္ငန္းအမ်ဳိးအစားတြင္ ပါ၀င္
သည္ျဖစ္ေစ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာစီမံခ်က္ရွိေသာ ေခါင္းေဆာင္၏ ေနာက္တြင္သာ ေနလို
ၾကသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဘုရားေက်ာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစီမံခ်က္ရွိေသာ သင္းအုပ္ဆရာထံ သို႔ ေစတနာ့
၀န္ထမ္းမ်ားကလာေရာက္ပူးေပါင္းလိုၾကသည္။ကေလးမ်ားသည္ ေက်ာင္းပိတ္ရက္အတြက္ေသေသခ်ာခ်ာ
စဥ္းစားထားေသာ စီမံခ်က္ရွိသူ လူႀကီးတို႔ႏွင့္အတူ လိုက္ပါလိုၾကသည္။ သင္သည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္
စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကို လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ၾကည့္ပါ၊ အျခားလူမ်ားက သင့္စကားကိုနားေထာင္လာၾက
မည္၊ သင့္ေနာက္က လိုက္ပါလာၾကမည္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အကယ္၍ သင္သည္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု
တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈေနရာတစ္ေနရာကို ရရွိထားပါက မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းသည္
သင့္မွာ မရွိလွ်င္မျဖစ္ပါ။
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၏ ပါ၀ါကိုမည္ကဲ့သို႔ ထုတ္လႊတ္ရမလဲ
ပိုမုိေကာင္းမြန္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာစဥ္းစားေတြးေခၚသူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ မိမိတို႔သည္ စီမံခ်က္မ်ား
ကိုေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးႏိုင္စြမ္းရွိရမည့္အျပင္ ထိုစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ လိုအပ္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေအာင္ျမင္
စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္စြမ္းရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေအာက္ပါ အႀကံေပးခ်က္
မ်ားကို စြဲၿမဲစြာမွတ္သားထားေစလိုပါသည္၅
(၁) အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုလုံးကိုစိတ္ပိုင္းလိုက္ပါ။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း
၏ပထမေျခလွမ္းသည္ အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုကို ပိုမိုေသးငယ္ၿပီးစီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ားအျဖစ္
သို႔ စိတ္ပိုင္းရန္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းျဖင့္ ထိုအစိတ္အပိုင္းမ်ား အေပၚတြင္ ပို၍ထိေရာက္စြာ
စူးစိုက္ႏိုင္ပါမည္။ စိတ္ပုိင္းရန္သာ အေရးႀကီးၿပီး ဘယ္လိုစိတ္ပိုင္းရမည္ ဆုိသည္မွာ ထိုမွ်ေလာက္
အေရးမႀကီးပါ။ လည္ပတ္ရသည့္လုပ္ငန္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား အျဖစ္သို႔စိတ္ပိုင္းလိုပါက စိတ္ပိုင္းႏိုင္ပါ
သည္။ ဤနည္းသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ဆန္းသစ္တီထြင္သူ Henry Ford က ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္
မႈလိုင္းဖန္တီးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကအသုံးျပဳခဲ့ေသာနည္းျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ကသူေျပာခဲ့သည္မွာ““အကယ္၍
သင္ကေသးငယ္ေသာ အလုပ္မ်ားအျဖစ္သို႔ပိုင္းျခားလိုက္မည္ဆိုပါက မည္သည့္အလုပ္မွ်ထူးထူးျခားျခား
ခက္ခဲျခင္းမရွိေတာ့ပါဘူး”” ဟူ၏။
အေၾကာင္းကိစၥတစ္ခုကို မည္ကဲ့သို႔ စိတ္ပိုင္းရမည္ဆိုသည္မွာ သင့္အေပၚမွာ တည္ပါသည္။
လည္ပတ္မႈအပိုင္း၊အခ်ိန္ကာလ၊ တာ၀န္ယူမႈ၊ ရည္ရြယ္ခ်က္ သို႔မဟုတ္ အျခားနည္းတစ္ခုခုျဖင့္ ပိုင္းျခား
ႏိုင္ပါသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အေၾကာင္းကိစၥႀကီးကို စိတ္ပိုင္းျဖစ္ရန္သာလိုပါသည္။ လက္ေတြ႔တြင္
လူတစ္သန္းမွာ တစ္ေယာက္မွ်ကသာ ကိစၥႀကီးတစ္ခုလုံးကို သူတစ္ဦးတည္း၏ေခါင္းထဲတြင္ထား၍
ျပႆနာမ်ားကို လက္လွည့္ဆရာကဲ့သို႔ ကၽြမ္းက်င္စြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ၿပီး ခိုင္မာေသာ စီမံခ်က္မ်ားကို
မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။
(၂) ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဟု မေမးမီ ဘာေၾကာင့္လုပ္ရသလဲဟုေမးပါ။ လူအမ်ားစုသည္ မဟာ
ဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္းကို အသုံးျပဳ၍ ျပႆနာတစ္ရပ္ကိုေျဖရွင္းေတာ့မည္ သို႔မဟုတ္
ရည္မွန္းခ်က္တစ္ခုကိုရေအာင္လုပ္ေတာ့မည္ဆိုသည့္အခါတြင္ သူတို႔သည္စည္းခုိးျခင္းအမွားကိုက်ဴးလြန္
ေလ့ရွိၾကသည္။ ၎င္းကိစၥကို ဘယ္လိုၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ရန္ လုပ္မလဲဟု ခ်က္ခ်င္းေဖာ္ထုတ္ၾကသည္။
သူတို႔သည္ ““ဘယ္လိုလဲ””ဟု မေမးခင္ ““ဘာေၾကာင့္လဲ”” ဟု ဦးစြာေမးသင့္ပါသည္။ အကယ္၍လူတို႔သည္
ျပႆနာေျဖရွင္းျခင္းပုံစံသို႔တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္သြားခဲ့လွ်င္ အက်ဳိးသင့္ အေၾကာင္း သင့္ သိသင့္ေသာ
ကိစၥအားလုံးကို သူတို႔မသိႏိုင္ေတာ့ပါ။
အေမရိကန္သံမဏိလုပ္ငန္းရွင္ Eugene G. Grace က ““အင္ဂ်င္နီယာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ က
တံတားပုံစံမ်ား ေရးဆြဲျခင္း၊ ဆန္႔အားဖိအားမ်ား တြက္ခ်က္ျခင္း ႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားအတြက္ သီးသန္႔
လိုအပ္ခ်က္ပုံစံမ်ား ေရးဆြဲျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ပိုမိုႀကီးျမင့္ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ
ကသာ ထိုတံတား သို႔မဟုတ္ စက္ကိရိယာကို ေဆာက္မည္ သို႔မဟုတ္ မေဆာက္မည္ကိုလည္းေကာင္း၊
ဘယ္ေနရာတြင္ေဆာက္မည္၊ ဘယ္အခ်ိန္ေရာက္မွ ေဆာက္မည္ကိုလည္းေကာင္း ေျပာႏိုင္ပါသည္။”” ဟု
ဆိုခဲ့ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲဟုေမးျခင္းသည္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အေၾကာင္းရင္းအားလုံးကို
စဥ္းစားႏိုင္ေရးအတြက္ သင့္ကိုကူညီပါသည္။ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားသို႔ သင္၏ စိတ္အာ႐ုံ
မ်ားကုိညႊတ္ထားရန္လည္း ကူညီပါသည္။ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္၏ ပမာဏသည္ သင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရမည့္
အရင္းအျမစ္ အဆင့္အတန္းႏွင့္ အားထုတ္မႈတို႔အေပၚ တည္ပါသည္။ ႀကီးမားေသာ အခြင့္အေရးမ်ား
အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားလိုအပ္ပါသည္။ အကယ္၍ သင္သည္ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဟု
အလြန္ေစာစီးစြာ ျဖတ္ေမး လိုက္ပါက ထိုအခြင့္အေရးအားလုံးကို သင္ဆုံး႐ႈံးသြားႏိုင္ပါသည္။

(၃) စစ္မွန္ေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ပါ။ ““ဘ၀၏
အေရးကိစၥ” The Business of Life)စာအုပ္ကိုေရးသားခဲ့သည့္ စာေရးဆရာ William Feather က
““ျပႆနာတစ္ခုကို ေျဖရွင္းျခင္းမျပဳမီ ျပႆနာ၏ အဓိပၸါယ္ကို ရွင္းလင္းစြာ ေဖာ္ျပႏိုင္ရမည္”” ဟု
ေျပာခဲ့ပါသည္။ လူမ်ားစြာတို႔သည္ အေျဖသုိ႔ တန္းသြားလိုၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ သူတို႔သည္ မ်ားေသာ
အားျဖင့္ မွားယြင္းေသာ ျပႆနာကို ေျဖရွင္းမိၾကသည္။ ဤအျဖစ္ကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ရန္အတြက္ သင္သည္
စူးစမ္းေသာေမးခြန္းမ်ားျဖင့္ အေၾကာင္းကိစၥအမွန္ကိုေဖာ္ထုတ္ရပါမည္။ သင္၏ ယူဆခ်က္အားလုံးကို
စိန္ေခၚပါ။ သင္သည္အေၾကာင္းကိစၥကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးျဖစ္သည္ဟု ထင္ရေသာ္လည္း သတင္း
အခ်က္အလက္မ်ားကို ဆက္လက္စုေဆာင္းေနပါ။ သင္သည္ မျပည့္စုံေသာအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္
လုပ္ေဆာင္ေနရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။သို႔ေသာ္ လုံေလာက္ေသာသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ အေၾကာင္း
ကိစၥအစစ္အမွန္ကို စတင္စိစစ္ျခင္းမျပဳႏိုင္ေသးမီသင္သည္ နိဂုံးခ်ဳပ္ဆုံးျဖတ္ခ်က္သို႔ ျဖတ္မသြားလိုပါက
စစ္မွန္ေသာ အေၾကာင္းကိစၥက ဘာျဖစ္ႏိုင္ေသးသလဲ”” ဟု စတင္ေမးရပါမည္။ သင္၏ ပုဂၢိဳလ္ေရး အစီ
အစဥ္မ်ားကိုလည္း ဖယ္ရွားထားရပါမည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ အျခားမည္သည့္
အရာမ်ားထက္မဆုိ သင္၏ခ်ိန္ဆမႈကို တိမ္သလာဖုံးအုပ္ထားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္မွန္ေသာ
အေျခအေနႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ကို ေဖာ္ထုတ္ျခင္းသည္ တိုက္ပြဲ၏အေရးႀကီးေသာ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္
သည္။ အေတြ႕အႀကဳံအရ မၾကာခဏေတြ႕ရသည္မွာ စစ္မွန္ေသာအေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို စိစစ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး
ၿပီဆိုလွ်င္ ျပႆနာ၏ အေျဖကလြယ္သြားၿပီျဖစ္ပါသည္။
(၄) သင္၏အရင္းအျမစ္မ်ားကိုျပန္လည္သုံးသပ္ပါ။ အရင္းအျမစ္မ်ားကိုသတိထားသုံးစြဲရန္
ႏွင့္ ၎င္းအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ မည္မွ်အေရးႀကီးသည္ကို ယခင္ကေဖာ္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခု
လည္း ထပ္ေျပာရပါဦးမည္။ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ထည့္မတြက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ခုသည္ ဆုံး႐ႈံးရန္
အၿမဲကံဆိုးမုိးေမွာင္က်ေနပါသည္။ စစ္တမ္းတစ္ခုယူၾကည့္ပါ။ သင့္မွာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ရွိ သလဲ။ ေငြ
ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေထာက္ပံ့ေရး သို႔မဟုတ္ သိုေလွာင္ထားေသာ ပစၥည္း စာရင္း
ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။သင္၏အျခားအဖိုးတန္အရည္အခ်င္းကဘာလဲ။တာ၀န္၀တၱရားမ်ားကိုမည္သူမ်ားက
ပါ၀င္ထမ္းေဆာင္ၾကမလဲ။ သင္၏ အသင္းအဖြဲ႔တြင္ မည္သူမ်ားက ထိေရာက္မႈရွိစြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ၾက
သလဲ။ သင္၏အဖြဲ႔၀င္မ်ားႏွင့္ အတတ္ပညာရွင္တို႔အေၾကာင္းကို သိရွိေအာင္လုပ္ပါ။ ဤနည္းျဖင့္ သင္
အလိုရွိသလို အသုံးျပဳႏိုင္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ပုံေပၚလာပါမည္။
(၅) စီမံခ်က္ကိုျပဳစုပါ။ စီမံခ်က္ျပဳလုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ သင္၏ အတတ္ပညာ
ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ သင္ကိုင္တြယ္ရန္ ႀကံစည္ထားသည့္ စိန္ေခၚမႈအရြယ္အစားတို႔အေပၚမ်ားစြာ တည္ပါ
သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအပိုင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားစြာကို ေထာက္ခံေျပာၾကား
ရန္ခက္ခဲပါသည္။ တစ္ခုေတာ့ေျပာႏိုင္ပါသည္၊ သင္၏စီမံခ်က္ကို ဘယ္လိုပဲလုပ္လုပ္ ““သိသာထင္ရွား
ေသာအခ်က္မ်ားမွစတင္ပါ”” ဟူေသာ အႀကံဥာဏ္ကိုေတာ့ အသုံးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ။ အေၾကာင္းကိစၥ တစ္ခု
ကိုကိုင္တြယ္ေသာအခါ အထက္ပါနည္းလမ္းအတိုင္းအသုံးျပဳလွ်င္ အသင္းအဖြဲ႕အတြင္း စုစည္းညီညြတ္မႈ
ႏွင့္ အမ်ားစုသေဘာတူညီခ်က္တို႔ကို ေဆာလ်င္စြာရရွိႏိုင္ပါသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လူတိုင္းက
ထိုအခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္၊ သိသာထင္ရွားေသာ အေၾကာင္းအခ်က္သည္
စိတ္ဓါတ္ေရးရာအဟုန္ကို တည္ေဆာက္ေပးပါသည္။ တီထြင္ဖန္တီးမႈႏွင့္ စူးစိုက္မႈတို႔ကို ျဖစ္ေပၚေစ

ပါသည္။ ႐ႈပ္ေထြးေသာ အေျခအေနတစ္ခုကို ေဖာက္ထြင္းရန္ လမ္းထြင္မည္ဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆုံး
နည္းလမ္းသည္ ဤအေျခခံအခ်က္မ်ားေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ရန္ ျဖစ္ပါသည္။
(၆) လူမွန္ေနရာမွန္ထားပါ။ သင္၏ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚမႈတြင္ သင္၏
အသင္းအဖြဲ႔သည္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ပါ၀င္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ သင္၏စီမံခ်က္ကို အေကာင္
အထည္မေဖာ္မီ သင္သည္ လူမွန္ေနရာမွန္ ေနရာခ်ထားၿပီးၿပီဆိုသည္ကို ေသခ်ာေစရမည္။ သင္၏
လူမ်ားကိုသင္၏အေျဖရွာျခင္း နည္းလမ္းတြင္ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ထည့္မတြက္ပါက အေကာင္းဆုံး
မဟာဗ်ဴဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈပင္အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ သင္၏အတြက္အခ်က္ မွားယြင္းမႈေၾကာင့္ ဘာျဖစ္
ႏိုင္သလဲဆိုသည္ကိုသိရွိလိုပါကမွားယ
ြင္းေသာလူ။ အလားအလာမ်ားအစား ျပႆနာမ်ားျဖစ္မည္။
မွားယြင္းေသာေနရာ။ စိတ္ခ်မ္းသာမႈအစား အားမလုိအားမရျဖစ္မည္။
မွားယြင္းေသာစီမံခ်က္။ ႀကီးထြားတိုးတက္မႈအစား ေသာကပရိေဒ၀ျဖစ္မည္။
မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစအင္အားစုသုံးခုကို လူမွန္ ၊ ေနရာမွန္ ၊ စီမံခ်က္မွန္ ေနရာခ်ထားႏိုင္ခဲ့လွ်င္
အရာ အားလုံးသည္ အတူတကြ ေပါင္းစည္းမိလာၾကပါမည္။
(၇) လုပ္ငန္းစဥ္ကို အဖန္ဖန္ထပ္၍ျပဳလုပ္ပါ။ စာေရးသူ Maxwell ၏မိတ္ေဆြ Olan Hendrix
က မွတ္ခ်က္ခ်ဖူးပါသည္။ ““မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း ဆိုသည္မွာ ေရခ်ဳိးသလိုပါပဲ၊
ေနာင္လည္းဆက္လုပ္ေနရဦးမွာပဲေလ”” ဟူ၏။ ျပႆနာႀကီးတစ္ခုကို တစ္ႀကိမ္တစ္ခါမွ်သာ ၀င္ေရာက္
ေျဖရွင္းေပးရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့လွ်င္ သင္သည္ စိတ္ပ်က္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေသးေသးမႊားမႊား ကိစၥ
ကေလးမ်ားသည္ စနစ္မ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားျဖင့္ အလြယ္တကူ ေအာင္ျမင္စြာ ရွင္းလင္းႏိုင္ပါ
သည္။ သို႔ေသာ္ႀကီးမားေသာ အေၾကာင္းကိစၥမ်ားအတြက္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚရန္ အခ်ိန္
မ်ားစြာလိုအပ္ပါသည္။ စာေရးဆရာ Thane Yost ေျပာခဲ့သည့္စကားမ်ားသည္ အလြန္မွန္ပါသည္။
သင့္မွာျပင္ဆင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ဆႏၵမရွိခဲ့လွ်င္ ေအာင္ႏိုင္ရန္ဆႏၵရွိမႈသည္ အခ်ည္းႏွီးသာတည္း”” ဟူ၏။
သင္သည္ ထိေရာက္ေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚသူတစ္ေယာက္ျဖစ္လိုပါက အလ်ဥ္မျပတ္
မဟာဗ်ဴဟာ စဥ္းစားေတြးေခၚ ေနသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရပါမည္။
စာေရးသူ Maxwell သည္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးတို႔၏ လြတ္ေျမာက္မႈအထိမ္းအမွတ္ ပြဲတစ္ခုအေၾကာင္း
ေရးသားထားသည့္ သတင္းစာေဆာင္းပါး တစ္ေစာင္ကို အမွတ္မထင္ဖတ္မိခဲ့သည္။ ထိုေဆာင္းပါးတြင္း
Maxwell House Coffee မွ ထုတ္ေ၀ေသာ လက္ကမ္းစာအုပ္ငယ္ကေလး၌ ေဖာ္ျပထားသည့္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိး
တို႔၏ ဓေလ့ထုံးစံလုိက္နာရမႈမ်ား အေၾကာင္းကို အေမရိကန္ရွိ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးသန္းေပါင္းမ်ားစြာက ဖတ္႐ႈ
ခဲ့ၾကပုံကိုေရးသားေဖာ္ျပထားပါသည္။ ထိုေကာ္ဖီကုမၸဏီသည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္း ခုႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္
ကတည္းက Haggada အမည္ျဖင့္ လက္ကမ္းစာအုပ္ငယ္ အုပ္ေရ စုစုေပါင္း သန္းေလးဆယ္ေက်ာ္
ျဖန္႔ခ်ိေပးခဲ့ပါသည္။
အသက္ငါးဆယ္အတြင္းခန္႔ရွိသည့္ Regina Witt ဆိုသူအမ်ဳိးသမီးတစ္ဦးက ““ဒီအခ်က္ေတြ
အားလုံးကို ကၽြန္မတစ္သက္လုံးမွတ္သားၿပီးလိုက္နာသုံးစြဲေနတယ္”” ဟုေျပာ၏။ သူမ၏မိခင္အသက္
ကိုးဆယ္ခန္႔ကလည္း ““ဒါကၽြန္မတို႔ရဲ႕ အစဥ္အလာပဲေလ၊ ဒီအခ်က္ေတြကို မသုံးစြဲမိခဲ့လွ်င္ ထူးဆန္း
သလိုျဖစ္ေနတယ္”” ဟု ဆိုပါသည္။
Maxwell House သည္ ဤစာအုပ္ငယ္ကေလးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးရန္ မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရ
သနည္းဟုေမးလာလွ်င္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း၏ရလဒ္တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ေျဖရပါမည္။
လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းရွစ္ဆယ္ခန္႔က ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္ေသာ Joseph Jacobs က

ကုမၸဏီအား အႀကံေပးခဲ့သည္မွာ အကယ္၍ ကုမၸဏီထြက္ကုန္အေပၚ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးဘာသာေရး ေခါင္းေဆာင္
တစ္ဦး၏ ဘာသာေရးထုံးစံအရ စစ္မွန္ေၾကာင္း တရား၀င္ ေထာက္ခံခ်က္ရရွိခဲ့လွ်င္ ဂ်ဴးလူမ်ဳိးမ်ား၏
လြတ္ေျမာက္ေရးေန႔ အခမ္းအနားမ်ား၌ ေကာ္ဖီေရာင္းခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဟူ၍ ျဖစ္သည္၊ ( Maxwell
House ေကာ္ဖီသည္ ၁၉၂၃ ခုႏွစ္ မွစတင္၍ လြတ္ေျမာက္ေရးအခမ္းအနားမ်ားအတြက္ အဆိုပါ
ေထာက္ခံခ်က္ရရွိခဲ့ပါသည္။) ထို႔အျပင္ Jacobs ၏ အႀကံျပဳခ်က္တြင္ ထိုအခမ္းအနားမ်ား၌ Haggada
စာအုပ္ငယ္မ်ားအား ျဖန္႔ေ၀ေပးခဲ့ႏိုင္လွ်င္ ေရာင္းအား တိုးတက္လာမည္ ဟူ၍လည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။
ထိုအခ်ိန္မွစတင္၍ သူတို႔သည္ စာအုပ္ငယ္မ်ားကို ျဖန္႔ေ၀ခဲ့ၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးအခမ္းအနားတိုင္းတြင္
ေကာ္ဖီေရာင္းေနခဲ့သည္မွာ ယခုတိုင္ျဖစ္၏။ ဤသည္မွာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္စဥ္းစားေတြးေခၚျခင္း
ပါ၀ါကို ထုတ္လႊတ္ျခင္း၏ အက်ဳိးေက်းဇူးသာဓက တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသတည္း။

Advertisements

2 Comments

  1. အားေပးသြားပါတယ္အကို

    • ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ညီေလးေရ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: