MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

အၿမင္႕ပ်ံငွက္တို႕၏ေတာင္ပံခတ္သံမ်ား ( ၁ )

အခန္း ( ၁ ) 

ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးဆိုင္ရာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဘာဂေဗဒႏွင္႕ မဟာဗ်ဴဟာေၿမာက္

လားရာ

ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ စီးပြားေရးအရ၊ မူ၀ါ ဒ ပုိင္း ဆိုင္ရာအရႏွင္႕ လူအဖြဲ႕

အစည္းအတြက္ အလြန္ပင္အေရးပါေသာ္လည္း ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ေၿခာက္အိပ္မက္ပင္ၿဖစ္သည္။

ဤလုပ္ငန္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ ဆြဲေဆာင္မွဳမရွိၿခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားမ်ားၿပားလြန္းၿခင္းတို႕ေၾကာင္႕

လုပ္ကုိင္ရန္ ခက္ခဲၿခင္း ၊ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေသာ အၿခားေသာ အခ်က္အလက္မ်ား၏လႊမ္းမိုး မွဳေအာက္တြင္

ရွိေနၿခင္းမ်ားအား ေတြ႕ၿမင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ အထက္ေဖာ္ၿပပါအခ်က္အလက္မ်ား၏ ေပါင္းစည္း သက္ေရာက္

မွဳေၾကာင္႕ ဤလုပ္ငန္း သည္ ယင္းသက္တမ္းတစ္ေလ်ွာက္ ရင္းႏွီးၿမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ရင္းႏွီးေငြအေပၚၿပန္ရခ်က္

( Rate of Return ) အလြန္ နည္းပါးသည္။ လုပ္ငန္းမွဖန္တီးေပးႏိုင္ေသာေငြေၾကးပမာဏသည္ သံုးစြဲလိုက္ေသာ

ပမာဏထက္ အၿမဲပင္နည္းပါး လ်က္ရွိသည္။ ယင္းကဲ႕သို႕ေသာ ေမွ်ာ္လင္႕ခ်က္နည္းပါးေသာအေနအထားတြင္

တည္ရွိေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားအေနၿဖင္႕ ယင္းကဲ႕သုိ႕ေသာစြန္႕စားရမွဳ၊မ်ား၊ မေသခ်ာ

မေရရာမွဳမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာကိုင္တြယ္ေၿဖရွင္းၿပီး စံႏွဳန္း ၿမင္႕မားစြာၿဖင္႕ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကသည္။ SIA စင္ကာ

ပူေလေၾကာင္းလိုင္း သည္ ယင္းကဲ႕သို႕ေသာေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားထဲတြင္ ဦးေဆာင္ဦးရြက္ အၿဖစ္ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

ကမၻာ႕အသိအမွတ္ၿပဳ အခံရဆံုးႏွင္႕ အေအာင္ၿမင္္ဆံုး ေလေၾကာင္းလိုင္းမ်ားထဲတြင္တစ္ခုအပါအ၀င္ၿဖစ္ၿပီး တီထြင္

ဖန္တီးဆန္း သစ္ႏိုင္စြမ္း အရွိဆံုးႏွင္႕၀န္ေဆာင္မွဳေပးႏုိင္စြမ္းတြင္ ဦးေဆာင္ေလေၾကာင္း လိုင္းၿဖစ္ကာ Fortune မဂၢဇင္း၏

ကမၻာ႕ ႏွစ္လိုဖြယ္ အေကာင္းဆံုးကုမၸဏီ ( ၅၀ ) ထဲတြင္ပါ၀င္ေသာ တစ္ခုတည္းေသာ ေလေၾကာင္းလိုင္းၿဖစ္သည္။ SIA 

သည္ယင္း၏ ၿပိဳင္ဘက္မ်ားႏွင္႕ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ေငြေၾကးအၿမတ္အစြန္း မ်ားစြာ သာလြန္ရရွိယံုသာမက ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွ

စတင္ၿပီး လြတ္ လပ္စြာ တည္ေထာင္ႏိုင္ခဲ႕စဥ္ကတည္းကပင္ ႏွစ္စဥ္လံုး၀အရွံဳးမရွိေသာ ေလေၾကာင္း လိုင္းလည္းၿဖစ္

သည္။ ဤစာ အုပ္တြင္ SIA အေနၿဖင္႕ ယင္းကဲ႕သို႕ေသာ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို မည္ကဲ႕သို႕ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္

ခဲ႕သည္ကို ရွင္းလင္းေဖာ္ၿပသြားမည္ၿဖစ္ၿပီး အၿခားေသာၿပိဳင္ဆိုင္မွဳမ်ားၿပင္း ထန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္အေၿခအေန

အတြင္းမွ ကုမၸ ဏီအဖြဲ႕အစည္း မ်ား အေနၿဖင္႕ မည္ကဲ႕သို႕ေလ႕လာသင္ယူလိုက္နာက်င္႕သံုးသြားသင္႕သည္ဆုိသည္႕

အခ်က္မ်ား ကိုလည္း ေဖာ္ၿပသြားမည္ၿဖစ္သည္။ 

ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာပံုနွင္႕ စီးပြားေရးအရအေရးပါပံု

ကမၻာအႏွံ႕အၿပားရွိ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႕ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီး ပြားေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္ အေရးပါလ်က္ရွိၿပီး ၁၉၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး သတ္မွတ္အခ်ိန္ဇယားၿဖင္႕ေလ

ယာဥ္စတင္ေၿပးဆဲြၿပီးကတည္းကပင္ လ်င္ၿမန္စြာဖြံ႕ၿဖိဳးလာခဲ႕သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳကာလအေစာပိုင္း ႏွစ္ ( ၃၀ ) အတြင္း

( ပစ္စတင္အင္ဂ်င္ မ်ားကိုအသံုးၿပဳသည္႕ ) ေလေၾကာင္းဆိုင္ရာနည္းပညာမ်ားအားနည္းသၿဖင္႕ ခရီးသြားခ်ိန္ မၿမန္္

ဆန္ၿခင္း၊ ခရီးသည္မ်ားအတြက္သက္ေတာင္႕သက္သာ မရွိၿခင္း၊ ပ်ံသန္းႏုိင္ေသာခရီးအကြာအေ၀းမိုင္နည္းပါးၿခင္း၊

ကုန္က်စရိတ္ မ်ားၿပားၿခင္းတို႕ေၾကာင္႕ လုပ္ငန္းမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးမွဳအေပၚတြင္ ကန္႕သတ္ တားၿမစ္ ခ်က္မ်ား ၿဖစ္ေပၚ ေစခဲ႕

သည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ကာလမ်ားတြင္ Turbo-prop အင္ဂ်င္မ်ားၿဖင္႕ေမာင္းႏွင္ပ်ံသန္းေသာေလယာဥ္မ်ား စတင္ ေပၚ

ေပါက္လာခဲ႕ၿပီး Productivity တိုးတက္လာခဲ႕ကာ ပ်ံသန္းႏိုင္ေသာခရီး အကြာအေ၀း မ်ားၿပားလာၿပီး စြမ္းေဆာင္

ရည္ၿမင္႕မားလာခဲ႕သည္။ ( ဇယား – ၁ ကိုၾကည္႕ပါ ) 

၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာေပၚရွိ အခ်ိန္ဇယားၿဖင္႕ေၿပးဆြဲေသာ ေလေၾကာင္း လိုင္း ( ၉၀၀ ) အေနၿဖင္႕ ခရီး သည္ ၂.၁

ဘီလီယံအားသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ႕ၿပီး စုစုေပါင္း ၃.၉ ဘီလီယံ ခရီးသည္-ကီလိုမီတာပ်ံသန္းႏိုင္ခဲ႕ ကာ 

ကုန္စည္ ၃၈.၉ မီလီယံတန္သယ္ပို႕ေပးႏုိင္ခဲ႕သည္။ေလေၾကာင္းပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းအေနၿဖင္႕ ကမၻာ႕ကုန္စည္

ထုတ္လုပ္မွဳ စုစုေပါင္း ၄၀% ( တန္ဖိုးအရ ) ႏွင္႕ ႏိုင္ငံစံုခရီးသြားစုစုေပါင္း၏ တ၀က္နီးပါး ကိုသယ္ပို႕ေပးႏိုင္ခဲ႕

ၿခင္းၿဖစ္သည္။ ေနာင္လာမည္႕ကာလမ်ားတြင္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း မ်ား အေနၿဖင္႕ ပိုမို

အေရး ပါ ေသာအခန္းက႑တြင္ ေနရာယူလာမည္ဟု ယူဆရပါသည္။အထူးသၿဖင္႕ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ႕

ကုန္စည္ပမာဏ ၏ တန္ဖိုးအရ ( ၈၀ % ) အထိ ေလေၾကာင္းမွပို႕ေဆာင္ေပးသြားႏုိင္ မည္ဟုယူဆရပါသည္။

ယင္းတြင္ ေၿမွာက္ပြား ကိန္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳရွိၿပီး တိုက္ရိုက္အက်ိဳး သက္ေရာက္မွဳ အၿပင္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း

မ်ားႏွင္႕ ကုန္ စည္ပို႕ ေဆာင္ၿခင္းႏွင္႕စပ္လ်ဥ္း ေသာလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳး လာေစႏိုင္မည္ၿဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ၿပေလေၾကာင္း သယ္ယူပို႕ ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း၏ တိုက္ရိုက္၊ သြယ္၀ိုက္ သို႕မဟုတ္ အေထာက္အကူၿပဳၿခင္း

စြမ္းအားမ်ားေၾကာင္႕ ကမၻာလံုး ဆုိင္ရာ စီးပြားေရးတြင္ပါ၀င္မွဳသည္ ကမၻာ႕စီးပြားေရး ပမာဏ၏ ( ၇.၅ % ) ၿဖစ္သည္႕

အေမရိကန္ေဒၚလာ ( ၃၅၆၀ ဘီလီယံ ) အထိ ရွိၿပီး အလုပ္အကုိင္အခြင္ ႕အလမ္းေပါင္း ၃၂သန္းခန္႕ဖန္တီးေပးႏိုင္

မည္ဟု ခန္႕မွန္းထားပါသည္။ 

ဤလုပ္ငန္းအေနၿဖင္႕ ၁၉၈၅ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္အတြင္း ခရီးသြားရာ ခိုင္ႏွဳန္း ( ၅.၁ ) ႏွင္႕ ကုန္စည္ပမာဏ ( ၆.၆ % )

တိုးတက္လာသည္အထိ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳအေၿခအေနပိုမိုေကာင္းမြန္လာမည္ၿဖစ္ေသာ္လည္း အသံုးမၿပဳႏုိင္ပဲ

က်န္ရွိေသာ ခရီးသည္ႏွင္႕ ကုန္စည္ ေနရာလပ္မ်ား မ်ားစြာ က်န္ရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရသည္။ ယင္းကာလအတြင္း

ခရီးသည္ရရွိမွဳႏွဳန္း ( Passenger Load Factor ) သည္၇၅% အထိရွိခဲ႕ၿပီး ကုန္စည္ရရွိႏွဳန္း သည္ ( ၆၃% ) အထိရွိ

ခဲ႕ရာ ဤလုပ္ ငန္း အေနၿဖင္႕ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ၀န္ေဆာင္ေပးႏိုင္စြမ္းသည္ လိုအပ္ခ်က္

ထက္ မ်ားစြာပိုမိုေနေၾကာင္း ( Over-capacity) ေဖာ္ၿပလ်က္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင္႕ အၿခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင္႕ႏွိဳင္းယွဥ္ပါ

က ထုတ္လုပ္ႏို္င္စြမ္းအား ( Yield ) ႏွင္႕ အက်ိဳးအၿမတ္ရရွိႏိုင္စြမ္းအား မ်ားစြာ ေလ်ာ႕နည္းလ်က္ရွိိေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။

ယင္းသို႕ Over-capacity ၿဖစ္ေန မွဳအၿပင္ ဘ႑ာေရးအၿမတ္ အစြန္းရရွိႏိုင္စြမ္းကို ေလ်ာ႕နည္းေစႏိုင္္ေသာ အၿခားေသာ

အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားလည္းရွိေနေသးေၾကာင္း ေတြ႕ရ မည္ၿဖစ္ သည္။ ယင္းအေၾကာင္းအခ်က္မ်ားသည္ လုပ္ငန္းႏွင္႕

ကာလရွည္ ၾကာ စြာ ဆက္စပ္တည္ရွိေနၿပီး ၾကီးမား ေသာလႊမ္းမိုးမွဳလည္းရွိေနသၿဖင္႕ေလ ေၾကာင္း သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး

လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမွဳတစ္ရပ္အၿဖစ္ ဆက္လက္တည္ရွိေနဦးမည္ၿဖစ္သည္။

( —-ဆက္ပါဦးမည္— ) 
Image
၀န္ခံခ်က္။ Loizos Heracleous, Jochen Wirtz, Nitin Pangarkar တို႕၏ Flying High in a Competitive Industry

( Secrets of the World’s Leading Airline ) ကိုဘာသာၿပန္ဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: