MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

အနာဂတ္စီးပြားေရးေလာက၏ ေခါင္းေဆာင္သစ္မ်ား

၂ဝဝ၈ ခုနွစ္၊ ေနြဦးတြင္ ေဝါလ္မတ္က နွစ္စဥ္က်င္းပျမဲျဖစ္ေသာ အစုရွယ္ယာရွင္မ်ား အစည္းအေဝးကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ကမၻာေပၚတြင္ စြမ္းအားအၾကီးမားဆံုး လက္လီအေရာင္းဆိုင္အျဖစ္ကို ေရာက္ရိွလာျပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကျငာနိုင္ခဲ့သည္။ ထိုပဲြကို အလြန္ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားေသာပဲြၾကီးတစ္ပဲြအျဖစ္ က်င္းပခဲ႔ျပီး နာမည္ၾကီးသရုပ္ေဆာင္မ်ား၊ အဆိုေတာ္မ်ားေျမာက္မ်ားစြာပါဝင္ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့သည္။
ဤကဲ့သို့ ပဲြေတာ္မ်ားက်င္းပခဲ့ေသာ္လည္း ေဝၚလမတ္၏ ထိပ္တန္းစီမံခန့္ခဲြသူမ်ားအေနျဖင့္ အ ရည္အခ်င္းရိွေသာ စတိုတာဝန္ခံမန္ေနဂ်ာမ်ား ေခၚယူခန့္ထားရန္အခက္အခဲနွင့္ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေန ၾကရသည္။ ကုမၸဏီမွာ အလြန္ၾကီးမားၿပီး အစဥ္သျဖင့္ၾကီးထြားလာေနေသာေျကာင့္ စီမံခန့္ခဲြမႈမွ ထိန္း သိမ္းထားနိုင္စြမ္း၏ အျပင္ဘက္သို႕ ေရာက္ေနသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္တြင္ ဝင္ေငြေပါင္းဘီလီယံ၃ဝ ေက်ာ္ ရရိွခဲ့ျပီး ကိုကာကိုလာကုမၸဏီတစ္ခုလံုး ေပါင္းထည့္လိုက္သလိုျဖစ္ေနသည္။ ေဝါလမတ္၏ မိမိဝန္ထမ္း မ်ားကို ရာထူးတိုးေပးျခင္းအျပင္ အျခားလက္လီအေရာင္းဆိုင္မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုသံုး၍ ေခၚယူေသာ္လည္း ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ကို အလံုအေလာက္ မျဖည့္ေပးနိုင္ခဲ့ပါ။ ထို့ေၾကာင့္ အမႈေဆာင္ အရာရိွမ်ားအေနျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ား လိုအပ္ခ်က္ကို ေျဖရွင္း ေပးနိုင္မည့္ Plan တစ္ခုလိုအပ္ ခဲ့သည္။
သို့ေသာ္စစ္သက္ ၂၅ နွစ္ရိွ၊ ေရတပ္စစ္မႈထမ္းေဟာင္း႔Wal-Mart ၏ COO Bill Simon တြင္ အၾကံအစည္တခိ်ဳ႕ရိွေနခဲ့သည္။ ထိုကဲ့သို့ေသာ အခိ်န္အခါမ်ိဳးတြင္ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သင့္ သည္မွာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားကို ေခၚယူခန္႔ထားသည့္အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆဲြေဆာင္ ရြက္သြားရန္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ စစ္သားမ်ား၊ ေရတပ္သားမ်ား၊ ေလယာဥ္သားမ်ားကို ဦးေဆာင္ခဲ့ ဖူးသည့္အေတြ့အၾကံဳရိွေသာ ဗိုလ္၊ ဗိုလ္ၾကီးမ်ားကို ဦးစားေပးခန့္ထားရန္ျဖစ္သည္။ Wal-Mart ၏ Recruitment မန္ေနဂ်ာ ဂ်နီဖာဆက္ဒနာက ဤစိတ္ကူးမွာ ေလ့က်င့္သင္ျကားခံယူျပီးသား၊ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရန္အသင့္ျဖစ္ေနေသာ ကမၻာ့အဆင့္မီ ေခါင္းေဆာင္ငယ္မ်ားကို ေခၚယူတာဝန္ေပးရန္ျဖစ္ သည္။ ျပီးေတာ့မွ သူတို့ကို ကြ်န္ေတာ္တို့ကြ်မ္းက်င္တဲ့ လက္လီအေရာင္းဆိုင္လုပ္ငန္းကို သင္ေပး လိုက္ရံုပဲဟု ဆိုခဲ့သည္။
ထို့ေနာက္ ကုမၸဏီသည္ ဝန္ထမ္းရွာေဖြစုေဆာင္းသူမ်ားကို တပ္နွင့္အဆက္အသြယ္ရိွသူမ်ား ထံေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ( ၄ ) လျကာေသာအခါ အငယ္တန္းတပ္မေတာ္အရာရိွ ( ၁၅ဝ ) ေက်ာ္ကို ေခၚယူ စုေဆာင္းနိုင္ခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းခြင္သင္ယူမႈမ်ားျပုလုပ္ရန္ အေတြ့အၾကံုရိွစတိုမန္ေနဂ်ာမ်ားနွင့္ တဲြထားေပး ခဲ့သည္။ သိပ္မၾကာမီမွာပင္ ေဝါလ္မတ္သည္ အရည္အေသြးရိွသူမ်ားခိုေအာင္းေနေသာ ရတနာသိုက္ တစ္ခုေတြ႔လိုက္ရျပီျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာေပါက္ခဲ့သည္။ ေအာက္တိုဘာလတြင္ ကုမၸဏီသည္တပ္ မေတာ္ မွ အျငိမ္းစားဗိုလ္မွူးခ်ဳပ္ ဂယ္ရီပေရာဖစ္ကို ေခၚယူခန့္ထားခဲ့ျပီး ကုမၸဏီ၏ လုပ္ငန္းဌာနခဲြအား လံုးတြင္ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ပိုမို တိုးတက္စုေဆာင္းေစခဲ့သည္။ Junior Military Officer အစီအ စဥ္မစတင္မီ နွစ္နွစ္ခန့္အလိုက စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားျခင္းကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွျပီး ၄င္းသည္ျဖစ္ထိုက္ေသာ အေျပာင္းအလဲတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ဆက္ဒနာက ဆို သည္။
Wal-Mart သည္ အရည္အခ်င္းရိွေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားျခင္း၏ အကိ်ဳးေက်းဇူးကို တစထက္တစ္စ ပိုမိုသိရိွလာေသာ ကုမၸဏီအုပ္စုၾကီးျဖစ္သည္။ မို်းဆက္တစ္ဆက္ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ အီရတ္နွင့္အာဖဂန္နစၥ တန္တြင္ အေတြ့အၾကံဳမ်ားရရိွခဲ့ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လာ ခဲ့ၾကသည္။
အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာ ဝန္ထမ္းေကာင္းမ်ား ရရိွေရးသည္ တျဖည္းျဖည္းနွင့္ပိုမို၍ ခက္ခဲ လာေနသည္ဟု Recruit Military ၏ ဥကၠဌ Larry Slagel ကဆိုသည္။
တကယ္တမ္းတြင္ စီးပြားေရးေလာကနွင့္ စစ္ဗ်ဴဟာမ်ားၾကားတြင္ ဆက္နြယ္မႈမ်ားရိွေနသည္။ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးေသာအမႈေဆာင္မ်ားသည္ ျပိဳင္ဘက္ကိုအနိုင္ယူရန္အတြက္ ဆြန္ဇူး၏စစ္ဗ်ဴဟာမ်ား ကို ေလ့လာၾကသည္။ ေရတပ္မွအရာရိွမ်ားအား နယူးေယာက္ ကုန္သြယ္ဌာနတြင္ Split-second Decision Making မ်ားကို သင္ၾကားရန္ေစလႊတ္ခဲ့ျကသည္။ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအေနျဖင့္ စြန္႔ဦးတီ ထြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား CEO မ်ားအျဖစ္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့သည့္ သာဓကမ်ားကိုလည္း EDS နွင့္ Fed-Ex တို့တြင္ ေတြ့နိုင္သည္။
သို့ရာတြင္ အီရတ္နွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္စစ္ေျမျပင္မွျပန္လာေသာ စစ္ျပန္မ်ားအေနျဖင့္ စစ္ဘက္ နွင့္ အရပ္ဘက္ကြာျခားခ်က္အျကား ခက္ခဲစြာခိ်န္ညိွခဲ့ၾကရသည္။ အမ်ားစုမွာ ယင္းတို့၏ စစ္ေျမျပင္ အေတြ့အၾကံဳမ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားသိရိွေအာင္ တင္ျပရမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုေတြ႔ခဲ႔ၾကသည္။ စစ္ေျမ ျပင္မွျပန္လာေသာ လူငယ္စစ္ျပန္ မ်ား၏ အလုပ္လက္မဲ့နႈန္းသည္မ်ားျပားေၾကာင္းေတြ႔ရသည္။
သို့ရာတြင္ အရပ္ဘက္နယ္ပယ္သို့ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္လာခဲ့ေသာ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းမ်ားအား လိႈက္လဲွစြာၾကိုဆိုခဲ့ၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ေရွ့တန္းတြင္ ဦးေဆာင္တိုက္ပဲြဝင္ခဲ့ၾကေသာ လူငယ္စစ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ပိုမိုေနြးေထြးစြာျကိုဆိုခဲ့ျကသည္။ အသက္ ၂ဝ နွင့္ ၃ဝျကားဘဲြ႔တစ္ခုခုရရိွျပီး ေခါင္း ေဆာင္မွဳေတြ႔အၾကံဳရိွေသာလူငယ္စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ စီးပြားေရးေလာက၏ အနာဂတ္ၾကယ္ပြင့္ မ်ားျဖစ္သည္ဟု ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္္သူမ်ား၊ စီးပြားေရးေက်ာင္းမ်ားမွ ဝင္ခြင့္ေရြးခ်ယ္သူမ်ားမွဆိုသည္။ ယင္းတို့သြားေရာက္ခဲ့ရေသာ စစ္ေျမျပင္အေတြ႔အၾကံဳမ်ားအရ ယင္းတို့တြင္ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အ ခ်င္းရိွသည္မွာ သံသယျဖစ္ဖြယ္မရိွပါ။ ထို့ျပင္ ယင္းတို့သည္ သမားရိုးက်မဟုတ္ေသာစစ္ပဲြမ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္နွင့္ အျခားလိုက္ေလ်ာညီေထြ စဥ္းစားတတ္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေသခ်ာေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးထားေသာသူမ်ားျဖစ္သည္။
အီရတ္နွင့္ အာဖရန္နစၥတန္ စစ္ေျမျပင္မ်ား၏ အျကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးပီထေရာက္စ္က အသက္ ၂၂ နွစ္ ၂၃နွစ္အရြယ္တြင္ လူအေယာက္ ၃၅-၄ဝ ၏ ေသေရးရွင္ေရးကို ဆံုးျဖတ္ေပးရမည့္ ေနရာတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာလူငယ္မ်ား စီးပြားေရးေလာကတြင္ရိွပါက မိမိကိုျပစမ္းပါဟု ဆို ခဲ့သည္။ ယင္းတို့၏နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားသည္ မစ္ရွင္တစ္ခုလံုး၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္ မွန္းခ်က္ေပၚတြင္ ျကီးမားေသာအကို်းသက္ ေရာက္မႈရိွသည္ဟု ယင္းကဆိုသည္။
တပ္မေတာ္ထဲတြင္ က်ည္ဆံမိုးၾကားထဲမွ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ရေသာ အေတြ့အၾကံဳမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ကို အရည္အေသြးတိုးျမင့္လာေစသည္။ အရည္အေသြးရိွေသာသူမ်ား အမ်ားအျပားရိွေနသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို့ျပင္ ေသခ်ာစြာေရြးခ်ယ္ခန့္ထားျပီး တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းမ်ားရရိွနိုင္သည္ဟုဆိုသည္။
၁၉၉ဝ တြင္ GE မွ JOLP ( Junior Officer Leadership Program) ကို စတင္ခဲ့ျပီး ကုမၸဏီ တစ္ခုလံုးသို့ ျပန္႔နံွ႔သြားခဲ့သည္။ နွစ္စဥ္နွစ္တိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္မွ အရာရိွငယ္ ( ၁၅ ) ဦး မွ ( ၂၅ ) ဦး အထိ ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားခဲ့ျပီး လုပ္ငန္းခဲြတစ္ခုစီအတြင္း နွစ္နွစ္တာကာလကို လုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျပာင္းေရြ့ လုပ္ကိုင္ေစခဲ့သည္။ ထိုနည္းသည္ GE အတြက္ အလုပ္ျဖစ္ရသည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ စစ္မွဳ ထမ္းေဟာင္းမ်ားကို တပ္သားမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးအဆင့္အထိ ေရြးခ်ယ္ခန့္ထားခဲ့ဖူးသည့္ သမိုင္း အစဥ္ အလာ GE တြင္ရိွေန၍ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီတြင္ စစ္ျပန္စစ္မႈထမ္းေဟာင္းတစ္ေသာင္းေက်ာ္၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ ဝန္ထမ္း ၁၄ ဦးတြင္ တစ္ဦးနႈန္းရိွေနသည္။
Junior Military Officer ( JMO )႔သည္ အျခားေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ စီမံခန္႔ခဲြေရး ဖံြ႔ျဖိဳးတိုး တက္မႈအစီအစဥ္မ်ား၏ တစိတ္တပိုင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ – Pepsi ကုမၸဏီတြင္ Leadership Development Program တြင္ ၂၅ ေယာက္ရိွပါက ၇ ေယာက္မွာ JMO မ်ားျဖစ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရ သည္။ ယင္းတို႔ထဲမွ တစ္ဦးမွာ ဒိုမန္ကန္ဘဲ ျဖစ္သည္။ ၂ဝဝ၈ ခုနွစ္တြင္ Harvard Business School ၏ ေနာက္ဆံုးနွစ္ေက်ာင္းသားထဲမွတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ထိုနွစ္ထဲတြင္ အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ စစ္မႈထမ္း ေဆာင္ရန္အတြက္ အရန္တပ္ဖဲြ႔တြင္ပါဝင္ရန္ ဆင့္ေခၚခံရခိ်န္တြင္ Pepsi မွလည္း အလုပ္ခန့္ထား ေၾကာင္း အေၾကာင္းျကားစာလက္ခံရရိွခဲ့သည္။ ပက္စီသို့ဖုန္းဆက္ ျပီးအ ေျကာင္းျကားေသာအခါ ကုမၸဏီမွတံု့ျပန္ခ်က္မွာ သူေမွ်ာ္လင့္ထားသည္ထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနခဲ့သည္။ နာရီအနည္းငယ္အ တြင္း HR အၾကီးအကဲမွ ဖုန္းျဖင့္ေခၚကာ အျမန္ဆံုး ခန္႔အပ္ထားေပးလိုေျကာင္း၊ သို့မွသာလွ်င္ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ေနခိ်န္တြင္ လစာျပည့္ရရိွမည္ျဖစ္ေျကာင္း အသိေပးခဲ့သည္။
ယခုအခါတြင္ ၄င္းသည္ ဒါးလက္စ္ရိွ ဝန္ထမ္း ၁၆၇ ဦးပါဝင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို ဦးေဆာင္ လ်က္ရိွသည္။ ၄င္း၏အဆိုအရ တပ္ခဲြမွဴးလုပ္ခဲ့ရၿခင္းၿဖင္႕အလြန္တန္ဖိုးၾကီးမားေသာ အေတြ႔အၾကဳံုမ်ား ကို ရရိွခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ စစ္ပဲြအေတြ႔အၾကဳံုေတြဟာ ခါးသီးလွပါတယ္၊ ဘာလို့လဲဆိုေတာ့အမွားေတြ အမ်ားၾကီးၾကံဳခဲ့ရလို႔ပါပဲဟုဆိုသည္။ ေက်ာင္းစာသင္ခန္းထဲမွာ အမွားေတြမလုပ္တဲ့အတြက္ ခီ်းက်ဴးခံခဲ့ ရတယ္။ ေက်ာင္းကထြက္ျပီး အလုပ္ထဲဝင္တဲ့အခါမွာ အမွားအနည္းဆံုးလုပ္မိမွသာ ရာထူးတိုးခီ်းျမွင့္ ခံရတယ္။ အဓိကကေတာ့ ဘ၀ထဲကိုေရာက္တဲ့အခါ အမွားေတြကို တတ္နိုင္သမွ်အနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားဖို့ပါပဲ။ တပ္မေတာ္မွာ စစ္မႈထမ္းခဲ့တဲ့အေတြ႔အၾကံဳအရ ခင္ဗ်ားဘယ္ေလာက္ၾကိဳးစားတယ္၊ ခင္ ဗ်ားဘယ္ေလာက္ေတာ္တယ္ဆိုတာ အဓိကမဟုတ္ပါဘူး။ ( ၁ ) အခ်က္က ခင္ဗ်ားအမွားေတြကို လုပ္ မိမွာပဲ ( ၂ ) က အေျခအေနေတြ ဒါမွမဟုတ္ ရန္သူ ေတြဟာ အခိ်န္နွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲေနတဲ့အတြက္ ခင္ဗ်ားမေအာင္ျမင္နိုင္ဘူး။ ၾကာလာေတာ့ ေအာင္ျမင္ဖို့အတြက္ ဆိုတာ အမွားလံုးဝကိုမရိွဖို့မဟုတ္ဘူး ဆိုတဲ့အယူအဆကို လက္ခံလာလိမ့္မယ္ဟုဆိုသည္။
ဝန္ထမ္းေရြးခ်ယ္စုေဆာင္းသူမ်ား၏အဆိုအရ ယင္းအေတြးအေခၚသည္ကြ်မ္းက်င္မွဳ၏ ျပယုဂ္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ JMO မ်ားကို ရွာေဖြခန့္ထားေပးသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ Brooks က အီရတ္စစ္ျပန္ မ်ားကို အလုပ္ရွင္မ်ားထံ ေစလႊတ္ေပးသည့္အခါ ယင္းအရာရိွငယ္မ်ား၏ထူးျခားခ်က္ကို အလုပ္ရွင္မ်ား သတိျပဳမိၾကေၾကာင္း၊ ယင္းမွာ သူတို့သည္ Plan A မွ B သို႕မဟုတ္ Plan B မွ C သို့ အလြယ္တကူ ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးနိုင္သူမ်ားျဖစ္ၾကေၾကာင္း ေတြ့ရသည္။
ယင္းတို့အမ်ားစုသည္ ေခါင္းေဆာင္မႈအေတြ႕အၾကံဳမ်ားတြင္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားထက္ သာ လြန္ၾက ေသာ္လည္း အဓိကအားနည္းခ်က္မွာ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ကြ်မ္းက်င္မႈမရိွျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထို့ေၾကာင့္ ယင္းအားနည္းခ်က္ကို ကုစားရန္အတြက္ စီးပြားေရးပညာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အားကိုးလာၾကသည္။
MIT, နယူးေယာက္တကၠသိုလ္နွင့္ ဗာဂီ်းနီးယား တကၠသိုလ္တို့တြင္ JMO အတြက္ စီးပြား ေရး ပညာသင္ျကားေပးလ်က္ရိွျပီး Harvard တြင္ သီးျခားေဆာင္ရြက္မေပးေသာ္လည္း MBA Program ၏္ ၃%မွာ စစ္မႈထမ္း ေဟာင္းမ်ားျဖစ္သည္။
လက္ရိွ GE ၏ CEO Jeff Immelt သည္ ရံုးခ်ဳပ္ရိွရာ Fair Field မွ ၄၅ မိုင္အကြာရိွ West Point စစ္တကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ အရာရိွေလာင္းမ်ားသည္ CEO Jeff Immelt ၏ အမွာစကားမ်ားကိုနားေထာင္ရန္အတြက္ စာသင္ခန္းထဲတြင္ေစာင့္ဆိုင္းေနၾကသည္။
Immelt က မၾကာေသးခင္ကျပဳလုပ္ခဲ့ ေသာ Gallup စစ္တမ္းအေၾကာင္းေျပာခဲ့သည္။ ထိုစစ္ တမ္းအရ အေမရိကန္လူမ်ိဳးမ်ားကို မည္သည့္အဖဲြ့အစည္းေပၚတြင္ ယံုၾကည္မွဳအရိွဆံုးဆိုသည္ကို ေမး ျမန္းခဲ့ရာ စစ္ဘက္္မွ ၈၂%ျဖင့္ ယံုၾကည္မွုအမ်ားဆံုးရရိွခဲ့သည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းၾကီးမ်ားနွင့္ ကြနု္ဂ ရက္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈမွာ ၂ဝ% ေအာက္သာရိွသည္။ လူမ်ားသည္ အဖဲြ့အစည္းၾကီးမ်ားေပၚတြင္ ယံုၾကည္မွဳေလ်ာ့က်လာခဲ့သည္။
သူကဆက္လက္ျပီး ေျပာၾကားရာတြင္ GE သည္ အရည္အေသြးရိွသူမ်ားကို ဆက္လက္ ရွာ ေဖြလ်က္ရိွေျကာင္း၊ လြန္ခဲ့သည္႔နွစ္မ်ားကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အခက္အခဲကာလမ်ားတြင္ မိမိတို့သည္ အနာဂတ္ေခါင္း ေဆာင္မ်ားတြင္ ရိွရမည့္ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အေသြးမ်ားကို ရွာေဖြခဲ့ေျကာင္း၊ ၂၁ ရာစု၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ယခင္ကထက္ပိုျပီးနားေထာင္တတ္ဖို့လိုအပ္လာေၾကာင္း၊ ပိုမိုရႈပ္ ေထြးေသာလူေနမႈဘ၀ထဲတြင္ ၾကိဳးစားရမည္ျဖစ္ေျကာင္း၊ ထို့ျပင္လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ားကိုလည္း သင့္ တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ ခဲြေဝေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မွသာ အဖဲြ့အစည္းအေနျဖင့္ ေရွ႔သို႔ခီ်တက္နိုင္မည္ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။
Immelt က ဆက္ေျပာရာတြင္ စစ္ဘက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကအခ်က္မွာ မ ေသခ်ာမေရရာမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနို္င္ျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုသည္။ စစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား သည္ ထိုကိစၥမ်ားတြင္ကြ်မ္းက်င္မႈရိွေျကာင္း သူကဆိုသည္။
မ်ားမၾကာမီကာလက အေမရိကန္နာမည္ၾကီး ကုမၸဏီမ်ားသည္ စစ္ဘက္မွ ခဲြထြက္ေတြးတတ္ သူ မ်ားကို ရွာေဖြအသံုးျပုခဲ့ျခင္း မရိွျကပါ။႔Logistics ကြ်မ္းက်င္သူ Expert တစ္ေယာက္သည္ လမ္း ပန္းဆက္သြယ္ေရးကို ပိုမိုထိေရာက္စြာ ကိုင္တြယ္စြမ္းရိွသည္။ Pentagon ေပၚတြင္ လႊမ္းမိုးမႈရိွေသာ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီးတစ္ေယာက္သည္ လက္နက္ေရာင္းခ်မႈအတြက္ ကန္ထရိုက္ရရိွရန္ စြမ္းေဆာင္ ေပးနိုင္သည္။
သိျခင္းနွင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ မတူညီေသာအရာနွစ္ခုျဖစ္သည္။ အီရတ္ကို ၂ဝဝ၃ တြင္ သိမ္းပိုက္ျပီး ၃ ပတ္အၾကာ ေရာက္ရိွခိ်န္အထိ စစ္တပ္အေနျဖင့္ ၄င္း၏ နည္းလမ္းကို မေျပာင္းလဲ ခဲ့ ေၾကာင္း အျငိမ္းစားဒုဗိုလ္မွူးၾကီး Leonard Wong က ေျပာခဲ့သည္။ ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္ တို့မသိေတာ့ဘူး။ ဘယ္သူမွလဲ ဘာဆက္လုပ္ရမယ္ဆိုတာမသိေတာ့ဘူး။ ဒီလိုအေျခအေနမိ်ဳးအတြက္ ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတာ ဘယ္သူကမွ ကြ်န္ေတာ္တို့ကို သင္မေပးလိုက္ဘူး။ အဓိကကေတာ့ ကိုယ္က ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ျပီဆိုရင္ ျဖစ္ေအာင္လုပ္ရေတာ့မယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီအခိ်န္မွာ စာမ်က္နွာ (၂ဝ) ရိွတဲ့ ညႊန္ၾကားခ်က္ေတြ ၊ စာမ်က္နွာ ၅ဝဝ ရိွတဲ့ လက္စဲြစာအုပ္ေတြကအသံုးမဝင္ေတာ့ပါဘူး။
အဲဒီက်မွဘဲ စစ္ဘက္္ဟာ အနာဂါတ္ဟာ မေသခ်ာမေရရာမႈေတြ ျပည့္နွက္ေနျပီး စြန္႔စားရမႈ ေတြနဲ႔ အျမဲေတြ႔ဆံုရမွာပဲဆိုတာ လက္ခံလာပါတယ္။
စီးပြားေရးေလာကကလဲ တခိ်န္လံုး အံ့ၾသစရာေကာင္းေလာက္ေအာင္ ေျပာင္းလဲေနပါတယ္။ ေခတ္သစ္စစ္ပညာဟာ ၂၁ ရာစု စီးပြားေရးေလာကကို နည္းမိ်ဳးစံုနဲ့ အကို်းျပဳေနပါတယ္။ Wall Street မွာ အခိ်န္အၾကာၾကီး အလုပ္လုပ္ရတာေတြ၊ အိပ္ခိ်န္နဲနဲေလးပဲရတာေတြ၊ လံုးဝအိပ္ခိ်န္မရတာေတြဟာ Croft Young လို့ စစ္မႈထမ္းေဟာင္းေတြအတြက္ေတာ့ အခက္အခဲသိပ္မရိွလွပါဘူး။ သူငယ္ငယ္တုန္း ကဆိုရင္ ေရတပ္ကင္းေထာက္တပ္ဖဲြ့ကို ဦးေဆာင္ခဲ့ရတဲ့အခိ်န္တုန္းက သူ့ထက္အေတြ့အၾကံဳအမ်ား ၾကီးရိွတဲ့လူေတြကို ဦးစီးျပီးလုပ္ခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခါမွာသူ့လက္ေအာက္က အေတြ႔အၾကံဳရင့္ ပုဂိၢုဳလ္ေတြရဲ့ အၾကံဥာဏ္ကို ယူရပါတယ္။
၁ဝ ၾကိမ္မွာ ၉ ၾကိမ္ေလာက္က ကြ်န္ေတာ္ဘာလုပ္ရမယ္ဆိုတဲ့ အၾကံဥာဏ္ကို ကြ်န္ေတာ့္ လက္ေအာက္ကလူေတြဆီက ယူရပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကေတာ့ ကြ်န္ေတာ္ပဲခ်ပါတယ္။ အဲဒါဟာ စီးပြားေရးေလာကနဲ့ သိပ္မထူးပါဘူး။ ခင္ဗ်ားဟာ ရင္းနီွးျမဳပ္နံွမႈဘဏ္သမားအေနနွင့္ ဝင္လာ ခဲ့ျပီးတဲ့အခါ က်န္တဲ့လူေတြဟာ ခင္ဗ်ားထက္ေတာ္တဲ့၊ အေတြ႔အၾကံဳရိွတဲ့လူေတြခ်ည္းပဲလို႔ သူကေျပာ ပါတယ္။
အရာရိွအေတြ့အၾကံဳဟာ ကာကြယ္ေရးနဲ့ ပတ္သက္တဲ့ ကုမၸဏီေတြမွာအလုပ္လုပ္တဲ့အခါ အ ရမ္းပဲ အကိ်ဳးရိွေစပါတယ္။ John Whang ကိုျကည့္ပါ။ သူဟာ Northrop Grumman မွာ Financial Analyst တစ္ေယာက္အျဖစ္ လက္ရိွတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနပါတယ္။ သူဟာ ေရတပ္တကၠသိုလ္က ဘဲြ႔ ရတစ္ေယာက္ျဖစ္ျပီး ေရတပ္ဗိုလ္မွူးၾကီးေဟာင္းတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အီရတ္ကိို ၃ၾကိမ္ေရာက္ခဲ့ ဖူးျပီး တျခားေခါင္းေဆာင္ေတြလိုပဲ ဌာနခ်ဳပ္ကေနထြက္ခြာျပီး အခိ်န္အၾကာၾကီးထမ္းေဆာင္ရတဲ့ အ ေတြ႔အၾကံဳရိွပါတယ္။ သူက အင္တာဗ်ဴးေတြေျဖတဲ့အခါမွာ အဲဒီအေတြ့အၾကံဳေတြဟာ အမွတ္ေတြအ မ်ားၾကီးရေစပါတယ္တဲ့။
ဒုတိယကမၻာစစ္အျပီးမွာ စစ္ေျမျပင္အေတြ့အၾကံဳဟာ CEO တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို့အတြက္ လို အပ္ခ်က္တခုျဖစ္လာပါတယ္။သိပ္မျကာေသးခင္က ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခု Military CEO အရ ၁၉၈ဝ မွာဆိုရင္ ထိပ္တန္းကုမၸဏီၾကီးေတြမွာ ရိွတဲ့ ထိပ္တန္းအမွဳေဆာင္ေတြရဲ့ ၅၉ % ဟာ စစ္မႈထမ္း အေတြ႔အၾကံဳရိွတာကို ေတြ့ရပါတယ္။ ၂ဝဝ၆ ခုနွစ္မွာေတာ့ ၆% ပဲရိွပါေတာ့တယ္။
JMO ေတြဟာ အဲဒီျဖစ္စဥ္ကို ေျပာင္းလဲနိုင္ပါ့မလား။ သူတို့ဟာ Wal-Mart ကစျပီး စီးပြားေရး ေလာကထဲကို ဝင္လာေနျကပါျပီ။ Lloyd ဟာ အင္ဂ်င္နီယာဘဲြ့ရရိွျပီး ျပင္သစ္နဲ႔႔့႔စပိန္နွစ္ဘာသာကို ထပ္ျပီး ဘဲြ့ယူျပီးပါျပီ။ သူ့ကို Communication Officer အေနနဲ့ ေလ့က်င့္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။၂ဝဝ၇ ဧျပီလမွာ အီရတ္ကို တာဝန္က်ခဲ့ျပီး အေျခစိုက္စခန္း ( ၇ ) ခုရဲ့ Network တာဝန္ခံအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါတယ္။ သူကေျပာပါတယ္၊ ရံုး က ကြန္ျပူတာပ်က္သြားတဲ့ အေျခအေနမို်းကို စဥ္းစားျကည့္စမ္းပါ။ အပူခိ်န္ကလဲ ၁၂ဝ º F ရိွေနျပီး အခိ်န္မေရြး ဗံုးခဲြတိုက္ခိုက္ခံရနိုင္တဲ့အေျခအေနလဲ ျဖစ္ပါတယ္။
သူ့ရဲ႔တာဝန္ျပီးဆံုးခါနီး ရက္သတၲပါတ္အနည္းငယ္မွာ သူမကို Baghdad ျမိဳ႕ပတ္လည္မွာ Fiber Optic လိုင္းေဆာက္ဖို့တာဝန္ေပးလိုက္ပါတယ္။
အဲဒီအခါမွာ သူမဟာအီရတ္ေတြနဲ့ ညိနိႈင္းမႈေတြအမ်ားၾကီးလုပ္ဖို့ လိုအပ္လာပါတယ္။ အခက္ အခဲက အမို်းသမီးတစ္ေယာက္ျဖစ္တဲ့သူမကို အီရတ္ေတြက မဆက္ဆံလိုၾကပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ အမ်ိဳး သားတစ္ေယာက္ကိုေခၚျပီး သူမရဲ့ေနရာမွာထားျပီး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရပါတယ္။
အခုေတာ့ သူမဟာ Wal-Mart ကေပးတဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ္ပိုင္ Super Center လုပ္ငန္းတစ္ခုကို Palm Coast မွာလည္ပတ္ေနပါျပီ။ Manager ကေန CEO တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို့ ခရီးလမ္းဟာ ရွည္လ်ား လြန္းပါတယ္တဲ့။ သူမဟာ အေရာင္းအဝယ္ပညာနဲ့ပတ္သက္ျပီး ေလ့လာသင္ယူမႈေတြ အမ်ားၾကီးျပဳ လုပ္ဖို့ လိုအပ္ေနေသးတယ္လို့ ဆိုပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မွဳနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကေတာ့ သိျပီးသားပါတဲ့။ သူ မကို အခိ်န္ေပးေစာင့္ၾကည့္ဖို့ပဲ လိုပါေတာ့တယ္။

Harvard Business Review ထဲမွေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကိုဘာသာၿပန္ဆိုၿခင္းၿဖစ္ပါသည္။

မင္းေခါင္ ( EMPA – 8 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: