MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

“ရလဒ္ေကာင္းေတြရရွိဖုိ႕အကဲျဖတ္စံနစ္ က်င္႕သံုးစုိ႕” (၆)

ယခင္ အမွတ္စဥ္(၅)မွာတုန္းက ကၽြမ္းက်င္ၿပီးထူးခၽြန္တဲ႕၀န္ထမ္းေလးေတြျဖစ္တဲ႕ ၾကယ္ပြင္႕ေလး ေတြကို ႀကိဳတင္ၿပီး၊ စီမံခန္႕ခြဲမႈဆိုင္ရာ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားမႈမျပဳမီ စီမံခန္႕ခြဲေရးရာထူးသို႕တိုးေပး လိုက္တဲ႕အတြက္ ေထာင္ ေခ်ာက္ထဲသို႕က်ေရာက္မယ္႕အေျခအေနေတြ ႀကံဳေတြ႕ခဲ႕ရတာေတြကို တင္ျပ ခဲ႕ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ သတိထားဖို႕လိုတာကေတာ႕ တခါတရံမွာကၽြမ္းက်င္တဲ႕ၾကယ္ပြင္႕ေလးေတြ ဟာ၊ ၄င္းတို႕တစ္ဦးခ်င္းစီ၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီအလုိက္ ေကာင္းၿပီး၊ ေတာ္ၾက၊ တတ္ၾကပါတယ္။ အေပါင္း အစုနဲ႕လုပ္တဲ႕အခါ၊ အဲဒီ ေပါင္းစုအားကို ဦးေဆာင္ရတဲ႕အခါမွာ မလုပ္တတ္၊ မကိုင္တတ္နဲ႕ ျပႆနာေတြ နဲ႕ ရင္ဆိုင္ၾကရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ အခက္အခဲေတြနဲ႕ကင္းေစဖို႕ အေပါင္းအစု၊ အသင္းအဖြဲ႕နဲ႕ လုပ္တတ္ ကိုင္တတ္ေစဖို႕ Teambuilding ထူေထာင္ေပးဖို႕လုိအပ္ၿပီး၊ Leadership အရည္အခ်င္းလဲျဖည္႕ ေပးဖုိ႕ လိုအပ္ပါတယ္။ 
မန္ေနဂ်ာ ဒါမွမဟုတ္ ဦးေဆာင္သူျဖစ္ဖို႕ဆိုရင္ အမ်ားနဲ႕မတူတဲ႕ စဥ္းစားေတြးေခၚပံုေတြ၊ အမ်ားနဲ႕ မတူတဲ႕အရည္အခ်င္းေတြရွိဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ သုိ႕ေသာ္ အဲဒီ ဦးေဆာင္သူၾကယ္ပြင္႕ေလးဟာ တစ္ဦး တည္းရပ္တည္လို႕မရဘူးဆိုတာကိုသတိခ်ပ္ဖို႕လုိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္အျခားသူေတြနဲ႕ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိကိုယ္စားလုပ္ကိုင္ေစျခင္း (delegation)ကိုျပဳလုပ္ရမယ္၊ ဘယ္လို delegate လုပ္ရမလဲဆိုတာကိုေတာ႕ေလ႕လာထားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွလဲအလုပ္ေတြၿပီးေျမာက္ႏိုင္ ပါမယ္။ ဒါ႕အျပင္ မိမိနဲ႕တြဲလုပ္ၾကတဲ႕ မိမိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ႕သူေတြမိမိလိုဘဲ ၄င္းတို႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ တက္လာေအာင္ လုပ္ေပးၿပီး၊ ၾကယ္ပြင္႕ေလး ေတြျဖစ္လာေအာင္ ေမြးထုတ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူရဲ႕ မိမိလက္ေအာက္ငယ္သားေတြ အတြက္ လုပ္ေပးရမယ္႕တာ၀န္ျဖစ္သလို၊ အျခားတစ္ဖက္ ကၾကည္႕ရင္လည္း၊ ၾကယ္ပြင္႕ေလးေတြဟာ မိမိတို႕ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္းေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္လည္း တာ၀န္ရွိပါတယ္။
မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္အေနနဲ႕ မိမိရဲ႕ၾကယ္ပြင္႕ေလးေတြကို ေအာင္ျမင္ဖို႕လမ္းေၾကာင္းေလးေတြ ခ်ေပးဖို႕နဲ႕ ဘယ္အခ်က္ေတြကေတာ႕ျဖင္႕ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္အေရးႀကီးတယ္ဆိုတာကို လမ္းညႊန္ ေပးႏိုင္မယ္႕ အခြင္႕အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ မိိမိရဲ႕၀န္ထမ္းေတြေအာင္ျမင္တာဟာ မန္ေနဂ်ာအေနနဲ႕ မိမိကိုယ္တိုင္ေအာင္ျမင္တာနဲ႕ အတူတူပါဘဲ။ မိမိရဲ႕၀န္ထမ္းေတြကို ရာထူးတိုးေပးလိုက္ၿပီဆိုရင္လဲ၊ အဲဒီ ရာထူးအသစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ေတြ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္အဆင္႕အတန္း စံသတ္မွတ္ခ်က္တို႕ကို ျပဳလုပ္ေပးဖို႕လိုပါတယ္။ ဘာလုပ္ရင္ေတာ႕ ဘာျဖစ္မယ္။ ဘယ္လိုဆိုရင္ေတာ႕ စီမံခန္႕ခြဲေရးက လက္မခံ ဘူးစသည္ျဖင္႕ အစကတည္းကရွင္းရွင္း လင္းလင္း ညႊန္ျပထားမယ္ဆိုရင္ ရလဒ္ေတြရရွိ ရမယ္႕ အခ်ိန္မွာ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္လံုးကို ေက်နပ္မႈေတြ ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္ဟာ မိမိစီမံအုပ္ခ်ဳပ္ရတဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြကို အသင္းတစ္သင္းကဲ႕သုိ႕ စုစည္းႏိုင္ၿပီး၊ အသင္းအဖြဲ႕အေနျဖင္႕စုေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး၊ အားလံုးရဲ႕ေပါင္းစုအားနဲ႕ေအာင္ျမင္ေစဖို႕လုိ အပ္ပါတယ္။ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္းနဲ႕ လုပ္လို႕မရေၾကာင္း၊ အေရွ႕ပိုင္းမွာလဲ တင္ျပခဲ႔ၿပီး ျဖစ္ ပါတယ္။ 
ရာထူးတိုးေပးတယ္ဆိုတာ ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာ မွာ အလ်ဥ္းသင္႕လို႕ ရာထူးတိုးေပးႏိုင္ဖို႕အတြက္ တိုင္းတာသင္႕တဲ႕ အဓိကအခ်က္(၄)ခ်က္ေပၚအေျခခံၿပီး ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႕၊ 
• Job mastery – ၀န္ထမ္းဟာ အလုပ္တာ၀န္ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္နဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္ ခ်က္အျပည္႕နဲ႕ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း။
• Initiative – တစ္စံုတစ္ေယာက္ကတိုက္တြန္းေစခိုင္းျခင္းမရွိဘဲ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္ျဖင္႕ လုပ္သင္႕လုပ္ထုိက္တာေတြကို ႀကိဳတင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း။
• Work habits – ၀န္ထမ္းဟာစည္းကမ္းလိုက္နာမယ္၊ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ႕အက်င္႕စ႐ိုက္ ရွိျခင္း။ နဲ႕
• Responsibility – စီမံခန္႕ခြဲမႈတာ၀န္မ်ားနဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြကိုမွန္ကန္စြာခ်ႏိုင္ျခင္း၊ 
တို႕ျဖစ္ပါတယ္။
အထက္ေဖၚျပခ်က္မွာ တိုင္းတာသင္႕တာေလးအခ်ိဳ႕ကိုတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုရင္းကေတာ႕ အကဲျဖတ္စနစ္ကိုရည္ညႊႊန္းျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လက္ေတြ႕ဘ၀မွာ ပိုၿပီး ခက္ခဲနက္နဲတဲ႕ အခ်က္ အလက္ေတြ၊ စနစ္ေတြနဲ႕ အကဲျဖတ္လာၾကပါတယ္။ တကယ္ထိေရာက္တဲ႕ စနစ္ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ အကဲျဖတ္သူနဲ႕ အကဲျဖတ္ခံသူတို႕အၾကား ပြင္႕လင္းမႈ၊ ထင္သာျမင္သာရွိဖို႕အေရးႀကီးပါတယ္။ 
၀န္ထမ္းရဲ႕ေပးအပ္တဲ႕အလုပ္တာ၀န္ေတြကို ေအာင္ျမင္စြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ဂုဏ္ျပဳသည္႕အ အေနျဖင္႕ ရာထူးတိုးေပးျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ မွန္မွန္ကန္ကန္ ကိုင္တြယ္ တတ္မွ အျပဳသေဘာေဆာင္ၿပီး ၀န္ထမ္းရဲ႕လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြကို အားက်အတုယူခ်င္စိတ္၊ ၄င္းတို႕လဲ ထိုသို႕ႀကိဳးစားပါက ထိုက္တန္စြာ ခ်ီးျမွင္႕ျခင္းခံရမယ္လို႕အသိစိတ္ကို၀င္ေစမွာပါ။ သို႕မဟုတ္ပါက မေက်နပ္မႈေတြျဖစ္ၿပီး၊ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူ ေတြကို အျမင္ေစာင္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ေကာင္းပါၿပီ၊ မွန္မွန္ကန္ကန္နဲ႕စနစ္တက် ဘက္လုိက္မႈကင္းတဲ႕ အကဲျဖတ္ျခင္းကိုေဆာင္႐ြက္ၿပီး လို႕ ထိုက္ထုိက္တန္တန္ ရာထူးေတြတိုးေပးၿပီး ပါၿပီ။ ကဲ ဘယ္လိုေၾကညာမလဲ။ ဒါဟာလဲအေရးႀကီး တဲ႕ေဆာင္႐ြက္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။
ပထမဦးဆံုး အသိေပးရမယ္႕သူကေတာ႕ ရာထူးတိုးေပးျခင္းခံရတဲ႕ ၀န္ထမ္းကိုယ္တိုင္ျဖစ္ပါတယ္။ အားလံုးသိၾကတဲ႕အတိုင္းဘဲ သတင္္းေကာင္းေတြဆိုရင္ ေျပာခ်င္ၾကတဲ႕သူေတြႀကီးပါဘဲ။ မေကာင္း သတင္း၊ အျပစ္ေပးအေရးယူရေတာ႕မယ္ဆိုရင္ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ မေျပာခ်င္လို႕ ဟုိလူ႕လႊဲခ်၊ ဒီလူ႕လႊဲခ်နဲ႕ ေဘာ္လီေဘာပုတ္ေနၾကေလ႕ရွိပါတယ္။ သတင္းေကာင္းဆိုရင္ သိပ္ေျပာခ်င္ၾကတဲ႕ လူေတြရဲ႕သဘာ၀ပါ။ ဘယ္လိုဘဲျဖစ္ျဖစ္ ရာထူးတိုးေပးျခင္းခံရတဲ႕ ၀န္ထမ္းကိုေခၚၿပီး ခ်ီးက်ဴးစကားဆို၊ အဲဒီေနာက္အမ်ားသိ ေအာင္ ေၾကညာပါ။ ျဖစ္ႏိုင္မယ္ဆိုရင္ မန္ေနဂ်ာဟာ မိမိဌာနမွာ ဂုဏ္ျပဳပြဲေလးလုပ္ေပးရင္ပိုေကာင္း တာေပါ႕။ ရာထူးတိုးေပးလိုက္တဲ႕အခ်ိန္မွာ ၀မ္းသာေပ်ာ္႐ႊင္တဲ႕သူေတြ၊ အားက်အတုယူခ်င္တဲ႕သူေတြ၊ မခံခ်ိမခံသာ ျဖစ္မယ္႕သူေတြလဲ ရွိမွာပါ။ တစ္ႀကိမ္တည္း၊ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္းမွာ အားလံုးကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ လုပ္မေပး ႏိုင္တာကေတာ႕ ေသခ်ာပါတယ္။ အားလံုးကိုေတာ႕ နားလည္ေအာင္ ရွင္းျပေပးရမွာျဖစ္ ပါတယ္။ 
အခ်ိဳ႕ေမွ်ာ္လင္႕ေနတဲ႕ ၀န္ထမ္းကေတာ႕ ၀မ္းနည္းမႈေတြ၊ မေက်နပ္မႈေတြျဖစ္မွာပါ။ ထို၀န္ထမ္း ေတြကို သီးျခားေတြ႕ဆံုၿပီး၊ ႏွစ္သိမ္႕ေဆြးေႏြးျခင္း၊ အားေပးျခင္း၊ ေတြလုပ္ေပးဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ တကယ္ ဆိုရင္ေတာ႕ ထို၀န္ထမ္းဟာ သူရဲ႕အေျခအေနကို အကဲျဖတ္လူေတြ႕စစ္ေဆးစဥ္ကတည္းက သိႏွင္႕ေနၿပီး သားပါ။ လူတို႕ရဲ႕အတၱစိတ္အရ အလုပ္မွာယွဥ္ခ်င္မွ ယွဥ္မယ္၊ ရရွိတဲ႕ခံစားခြင္႕ေတြကိုေတာ႕အၿမဲတမ္း ႏိႈင္းယွဥ္ေလ႕ရွိၾကပါတယ္။ အျခားလူရာထူးတိုးေပးျခင္းခံရတဲ႕အခါ ပုထုစဥ္လူသားျဖစ္တဲ႕အတြက္ မနာလို ၀န္တိုတဲ႕ စိတ္ကေလး ကေတာ႕ျဖစ္မိမွာပါ။ ဒါကို မန္ေနဂ်ာလုပ္တဲ႕သူက ေျဖေလ်ာ႕ေပးဖို႕လုိအပ္ပါတယ္။ 
ရာထူးတိုးေပးခံရတဲ႕သူဟာ သင္႕ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္ျဖစ္သင္႕ပါတယ္။ ရာထူး ေတြတိုးေပးျခင္းဟာ ကုမၸဏီအားတန္ဖိုးျမွင္႕တင္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ ရာထူးတိုးေပးျခင္းဟာ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ၊ ဘယ္သူမွခိုင္းေစမႈမရွိဘဲ မိမိအသိစိတ္ဓါတ္နဲ႕လုပ္သင္႕တာကိုေအာင္ျမင္ ေအာင္လုပ္ ေဆာင္မႈ၊ စတာေတြအေပၚအေျခခံၿပီး၊ ခ်ီးျမွင္႕ျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ၀န္ထမ္းအားလံုး ရွင္းရွင္း လင္းလင္း သိထားေစ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ရာထူးတိုးေပးဖို႕ ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ႕ေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာမယ္႕ အေျပာင္းအလဲကို ဘယ္လိုကိုင္တြယ္ စီမံ မယ္ဆိုတာကို ႀကိဳတင္ေတြးဆထားဖို႕လဲလုိပါတယ္။ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရပါမယ္။
ရာထူးတိုးေပးျခင္းအစား အျခားနည္းလမ္းမ်ားက်င္႕သံုးျခင္း။
ရာထူးတိုးေပးျခင္းဆိုတာဟာ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈနဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္ ေပမယ္႕ အေကာင္းဆံုးေဆာင္႐ြက္ခ်က္လို႕မဆိုႏိုင္ပါ။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနေတြမွာ ရာထူးတိုးေပးျခင္းဟာ ေမွ်ာ္မွန္းထားတာနဲ႕ဆန္႕က်င္ဘက္ရလဒ္ေတြကိုျဖစ္ေပၚေစလို႕ပါ။ 
အလုပ္မထြက္ေစဖို႕ရာထူးတိုးေပးျခင္း။
အခ်ိဳ႕အားကိုးရတဲ႕ ၀န္ထမ္း၊ အသံုးတည္႕ တဲ႕၀န္ထမ္းေတြကို ထြက္သြားမွာစိုးရိမ္တတ္ၾကတာ ဓမၼတာပါ။ အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြ အလုပ္ထြက္ေတာ႕မယ္လို႕ သတင္းၾကားတာနဲ႕တင္ တားဆီးတဲ႕အေနနဲ႕ ရာထူးတိုးေပးလိုက္တတ္ၾကပါတယ္။ (အဲဒီ၀န္ထမ္းေတြကဗ်ဴဟာသံုးတာ၊ အကဲစမ္းတာလဲျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။) အဲဒီလိုမဆင္မျခင္ျပဳလိုက္တဲ႕အတြက္ ၀န္ထမ္းနဲ႕ရာထူးထိုက္တန္မႈ မရွိျခင္း၊ မလိုအပ္ဘဲ ရာထူးအသစ္ ဖန္တီးရျခင္း၊ အျခား၀န္ထမ္းမ်ားအား မေက်နပ္မႈကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း၊ စတဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ေတြ ကိုျဖစ္ေပၚေစ ပါမယ္။ ရာထူးတိုးေပးျခင္းကို ၀န္ထမ္းအားထိန္းထားသည္႕ဗ်ဴဟာ အျဖစ္က်င္႕သံုးေတာ႕မယ္ ဆိုလွ်င္၊ ၀န္ထမ္းဟာ ဘာကိုလိုအပ္တာလဲ၊ ဘာေၾကာင္႕ႏႈတ္ထြက္ခ်င္ရတာလဲ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနလား၊ ခံစားခြင္႕တိုးလိုခ်င္လို႕လား၊ ဆက္ဆံေရးလား၊ စတာေတြ ကို အရင္ဆန္းစစ္ဖို႕လိုအပ္ ပါတယ္။ ၀န္ထမ္းအမွန္တကယ္လိုအပ္တာကို ျဖည္႕ွဆီးေပးလိုက္လွ်င္ ရာထူး တိုးေပးစရာမလိုေတာ႕ဘူး ေပါ႕။ ရာထူးအဆင္႕ေတြ၊ ရာထူးေဖါင္းပြတာေတြမျဖစ္ေတာ႕ဘူးေပါ႕။ 
တစ္ႀကိမ္ေလာက္ ေကာင္းေကာင္းလုပ္ျပလိုက္တာနဲ႕ ရာထူးတိုးေပးျခင္း။
တခါတရံမွာ ၀န္ထမ္းဟာ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ စြမ္းစြမ္းတမံလုပ္ျပတတ္ပါတယ္။ ဥပမာ အေရာင္း သမားတစ္ဦးဟာ လတစ္လမွာ ေၾကာက္ခမန္းလိလိေရာင္းအားတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္တယ္။ (ျပင္ပအေျခ အေနတစ္ရပ္ရပ္ေၾကာင္႕လဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။) ဘ႑ာေရးဌာနက ၀န္ထမ္းတစ္ဦးဟာ တစ္ႀကိမ္ေလာက္ သတ္မွတ္ရက္ထက္ေစာၿပီး၊ စာရင္းပိတ္ႏိုင္တယ္။ ႐ံုး၀န္ထမ္း တစ္ဦး ဟာ တႀကိမ္တခါမွာ အစီရင္ခံစာ ေစာေစာ တင္ႏိုင္တယ္။ တခါေလာက္ ထူးခၽြန္စြာ စြမ္းေဆာင္ ျပလိုက္႐ံုနဲ႕ ရာထူးတိုးမေပးသင္႕ပါ။ အကယ္၍ တစ္ႀကိမ္တစ္ခါေျပာင္ေျမာက္မႈေၾကာင္႕လို႕သံုးသပ္ပါက ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္းေျပာပါ၊ ခ်ီးက်ဴးပါ၊ ဆုခ်ပါ၊ ေနာင္အဲဒီလိုဘဲေျပာင္ေျမာက္ေစဖုိ႕တိုက္တြန္းအားေပးပါ။ ရာထူးတိုးေပးျခင္းဟာ တစ္ႀကိမ္ေျပာင္ ေျမာက္မႈအတြက္ ခ်ီးျမင္႕မႈမျဖစ္သင္႕ပါ။ 
ရာထူးတိုးေပးျခင္းဟာအဖြ႕ဲအစည္းအတြင္းမွ်တမႈကိုျဖစ္ေစျခင္း။
ႀကီးမားတဲ႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ မန္ေနဂ်ာေတြဟာ ၄င္းတို႕ရဲ႕ ဌာနကို မွားယြင္းတဲ႕နည္းနဲ႕ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ ေလ႕ရွိၾကပါတယ္။ မွန္တာမွားတာမစဥ္းစားေတာ႕ဘဲ အျခားဌာနေတြနဲ႕ တန္း တူအဆင္႕ျဖစ္ေအာင္၊ ဌာနႀကီးျဖစ္ေအာင္ ၄င္းတို႕ရဲ႕ ၀န္ထမ္းေတြကို ရာထူးတိုးေပးျခင္းျဖင္႕ ႀကီးထြားလာ ေအာင္ျပဳလုပ္တတ္ၾကပါတယ္။
ဒီလိုရာထူးတိုးေပးျခင္းဟာ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းကိုေကာင္းမြန္တဲ႕ အေထာက္အပံ႕ျဖစ္ေစမွာ မဟုတ္ပါ။ ၀န္ထမ္းေတြဟာလဲ ရာထူးတိုးေပးဖို႕မထိုက္တန္ေသးတဲ႕အတြက္ စြမ္းရည္မလံုေလာက္မႈ၊ နဲ႕ ဌာနအတြင္းမွာ အျခားေသာ၀န္ထမ္းေတြရဲ႕ျပက္ရယ္ျပဳမႈေတြနဲ႕ရင္ဆိုင္ရၿပီး၊ ေရရွည္မွာ ဘယ္သူမွ အက်ိဳးရွိမွာမဟုတ္ပါ။ 
ဒါေၾကာင္႕ စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႕ခြဲမႈစနစ္ေတြနဲ႕ စနစ္တက် အကဲျဖတ္ၿပီး၊ အရည္အခ်င္းျပည္႕ ၀သူ၊ ထူးခၽြန္သူ၊ ထိုက္သင္႕တဲ႕သူဆိုရင္ ထိုက္ထိုက္တန္ရာထူးတိုးေပးလိုက္မယ္ဆိုရင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ၀န္ထမ္းေတြကို စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြမႈကိုျဖစ္ေစမွာျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပအပ္ပါတယ္။

ျမတ္သုတလိႈင္၀င္း (EMPA-8)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: