MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

အခက္ခဲဆံုးေသာ Interview ေမးခြန္းမ်ား။

Daniel Porot နဲ႕ Frances Bolles Haynes တို႕ရဲ႕ အခက္ခဲဆံုး Interview ေမးခြန္းမ်ား (၁၀၁)ခု နဲ႕ အဲဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖဆိုျခင္းျဖင္႕အလုပ္ရေအာင္လုပ္ပါဆိုတဲ႕ စာအုပ္ကေလးထဲမွ ေမးခြန္းေတြကိုဆီေလွ်ာ္ သလို ျပန္ဆိုထား ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ Interview ဆိုတာဟာ လုပ္အားေရာင္းမယ္႕သူနဲ႕ လုပ္အား၀ယ္ယူ သံုးစြဲလိုတဲ႕ လုပ္ငန္းအၾကား တစ္ဖက္နဲ႕တစ္ဖက္အျပန္အလွန္ ေလ႕လာအကဲျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ေတြ႕ဆံုေမးျမန္း ေဆြးေႏြး၊ အကဲျဖတ္ျခင္းျဖစ္ ပါတယ္။ သမန္ကာလွ်ံကာ ေပါ႕ပ်က္ပ်က္လုပ္လို႕မရပါ။ Interview မွာဘာေတြ ေမးသင္႕တယ္၊ ဘာေတြေတာ႕ ေမးျခင္းခံရမယ္ဆိုတာ သိထားဖုိ႕လိုအပ္သလို၊ ႀကိဳတင္ေလ႕က်င္႕ျပင္ဆင္ထား ဖို႕လဲလိုအပ္ပါတယ္။ ေမးခြန္းေပါင္း (၁၀၁)ခုကို အပိုင္း(၄)ပို္င္းခြဲၿပီးတင္ျပသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအပိုင္းေတြ ကေတာ႕၊

(က) သင္ေပးအပ္ေသာတာ၀န္မ်ားကိုလုပ္ႏိုင္မလားႏွင္႕ပတ္သက္သည္႕ေမးခြန္းမ်ား။

(ခ) သင္ ဘယ္သူလဲ။

(ဂ) ကုမၸဏီမွာ သင္ဟာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ႏိုင္မလား။

(ဃ) သင္ဟာ ကၽြႏုိပ္တို႕အား ဘယ္လိုကုန္က်မႈေတြျဖစ္ေစမွာလဲ။

ေမးခြန္းမ်ား။

(က) သင္အားေပးအပ္လာေသာ တာ၀န္မ်ားကိုလုပ္ႏိုင္ပါမည္လားႏွင္႕ပတ္သက္သည္႕ေမးခြန္းမ်ား။

၁။ ဒီအလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး၊ သင္႕ရဲ႕စိတ္အ၀င္အစားဆံုးအရာက ဘာပါလဲ။

၂။ ဒီအလုပ္မွာ သင္႕ကိုခန္႕မယ္လို႕ထင္ပါသလား။

၃။ သင္ရဲ႕ ယခင္အလုပ္တုန္းက အႀကိဳက္ဆံုးနဲ႕ မႀကိဳက္ဆံုးက ဘာပါလဲ။

၄။ ယခင္တုန္းက သင္က လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ကို ႀကီးၾကပ္ခဲ႕ရပါသလဲ။

၅။ ေငြေရးေၾကးေရးနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သင္ဘယ္ေလာက္အတိုင္းအတာအထိတာ၀န္ခံခဲ႕ရပါသလဲ။

၆။ လြန္ခဲ႕တဲ (၁၂)လအတြင္းမွာ အခက္ခဲဆံုးခ်ခဲ႕တဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကိုေျပာျပပါ။

၇။ သင္႕ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈေတြထဲက သင္႕အားစိတ္ေက်နပ္မႈအျပည္႕၀ဆံုးကိုျဖစ္ေစခဲ႕တဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို ေျပာျပပါ။

၈။ ဒီအလုပ္အတြက္ သင္ဟာ အရည္အခ်င္းျပည္႕မီသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ဘူးလို႕ ထင္မိပါသလား။

၉။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာစစ္ေဆးမႈ(psychological test)ကို ၾကည္ၾကည္ျဖဴျဖဴခံယူႏိုင္ပါသလား။

၁၀။ ယခင္အလုပ္တုန္းက သင္ဘာေတြေလ႕လာခဲ႕ပါသလဲ။

၁၁။ ယခင္အလုပ္တုန္းက သင္႕ထက္အရင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႕သူက မေျဖရွင္းခဲ႕တဲ႕ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းခဲ႕ရပါသလား။

၁၂။ ဘယ္လိုအလုပ္အမ်ိဳးအစားက သင္႕နဲ႕ကိုက္ညီပါသလဲ၊ ၀န္ထမ္းလား၊ စီမံခန္႕ခြဲသူလား။

၁၃။ သင္႕ရဲ႕ ကၽြမ္းက်င္ရာနယ္ပယ္မွာ ဘယ္လိုအဓိကဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္းေတြကိုျမင္ေတြ႕မိပါသလဲ။

၁၄။ ဒီအလုပ္အတြက္ သင္ဟာ ဘာေၾကာင္႕အလားအလာရွိသူတစ္ေယာက္လို႕ထင္မိပါသလဲ။

၁၅။ ဒီအလုပ္အတြက္ သင္႕ရဲ႕အရည္အခ်င္းဟာ ပိုသာေနတယ္လို႕ထင္မိပါသလား။

၁၆။ သင္ေလွ်ာက္ထားတဲ႕ရာထူးကိုေျပာျပပါ။

၁၇။ သင္႕ရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အခ်ငး္ေတြ တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ခဲ႕ပါသလဲ။

၁၈။ သင္႕ရဲ႕ အႀကီးက်ယ္ဆံုးေသာေအာင္ျမင္မႈကဘာလဲ။

၁၉။ သင္႕ရဲ႕အေကာင္းဆံုးေသာ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနစံႏႈန္းကိုေျပာျပပါ။

၂၀။ အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္ (သို႕) အခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္မရွိေသာ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္နဲ႕လုပ္ႏိုင္ပါ သလား။

၂၁။ အလုပ္ေတြအရမ္းမ်ားၿပီး၊ သတ္မွတ္ထားတဲ႕အခ်ိန္မွာ မၿပီးႏိုင္ေတာ႕ဘူးလို႕သိရလွ်င္ သင္ဘာလုပ္ မလဲ။

၂၂။ သင္တစ္ေယာက္တည္းလုပ္ရတာနဲ႕ အုပ္စုနဲ႕လုပ္ရတာ ဘယ္ဟာပိုႏွစ္သက္ပါသလဲ။

၂၃။ အေကာင္းဆံုးဘယ္လိုေလ႕လာႏိုင္မလဲ။

၂၄။ အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္၍လံုၿခံဳမႈမရွိေတာ႕ဟုထင္မိပါသလား။

၂၅။ ကၽြန္ေတာ္႕မွာ သင္အပါအ၀င္ ဒီရာထူးအတြက္ ေျဖဆိုမယ္႕သူ (၃)ဦးရွိပါတယ္။ ဘယ္သူ႕ကိုေ႐ြးရမလဲဆို တာကို ဘယ္လိုစံႏႈန္းေတြနဲ႕တိုင္းသင္႕သလဲ။

၂၆။ တင္းျပည္႕က်ပ္ျပည္႕ တာ၀န္အျပည္အ၀ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႕ လုပ္ငန္းခြင္ေလ႕လာမႈအတြက္ အခ်ိန္ ဘယ္ေလာက္ လိုပါသလဲ။

၂၇။ လုပ္ငန္းရွင္က လူမႈေရးဆိုင္ရာတာ၀န္ယူမႈကို ဘယ္လိုေဖၚျပပါသလဲ။ သင္႕အေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိပါလား။

(ခ) သင္ ဘယ္သူလဲ။

၂၈။ အဲဒီေတာ႕။

၂၉။ သင္႕အေၾကာင္းေျပာျပပါ။

၃၀။ ဘာေတြက သင္႕ကိုအျခားသူမ်ားနဲ႕မတူေအာင္လုပ္ေနပါသလဲ။

၃၁။ သင္႕ရဲ႕စိတ္ကူးစိတ္သန္းကိုျငင္းပယ္ျခင္းခံရပါက ဘယ္လိုမ်ားတုံ႕ျပန္မလဲ။

၃၂။ စီမံကိန္းအေပၚမွာ သင္႕ရဲ႕စိတ္၀င္စားမႈေလွ်ာ႕က်ျခင္းဟာ ဘာေတြေၾကာင္႕ျဖစ္ႏိုင္မလဲ။

၃၃။ သင္အလုပ္မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ဘာလုပ္ခ်င္ေနပါသလဲ။

၃၄။ သင္အမွားလုပ္မိမွန္းသိတဲ႕အခါ ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္ပါသလဲ။

၃၅။ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္း။

၃၆။ သင္ေဒါသျဖစ္တဲ႕အခါ ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္ပါသလဲ။

၃၇။ စိတ္ဖိစီးမႈေအာက္မွာ သင္ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္ပါသလဲ။

၃၈။ သင္႕ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး၊ ေနာင္တရမိပါသလား။

၃၉။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကိုကၽြန္ေတာ္တို႕ လုိက္နာဖို႕ ယံုၾကည္မႈမရွိဘူးလား။

၄၀။ သင္႔ရဲ႕ အားသာခ်က္နဲ႕ အားနည္းခ်က္ကဘာပါလဲ။

၄၁။ ေနာက္ႏွစ္မွာ သင္လုပ္ခ်င္ဆံုးေသာ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈကဘာပါလဲ။

၄၂။ အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္ၿပီး၊ သင္႕ရဲ႕ တီထြင္ဖန္တီးမႈကို ဥပမာအခ်ိဳ႕နဲ႕ေျပာႏိုင္ပါသလား။

၄၃။ သင္႕ရဲ႕ပင္ကိုယ္အရည္အေသြးကိုေဖၚျပပါ။

၄၄။ သင္႕ရဲ႕ လုပ္ပံုကိုင္ပံုနည္းစနစ္ဟာ သံုးမရဘူးလို႕အျပာခံရပါက သင္ဘယ္လိုတုံ႕ျပန္မလဲ။

၄၅။ ေအာင္ျမင္မႈကိုသင္ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ဆိုမွာလဲ။

၄၆။ သင္႕ရဲ႕ဦးေဆာင္မႈပံုစံကဘယ္လိုလဲ။

၄၇။ သင္႕ရဲ႕အႀကိဳက္ဆံုး website ကဘာလဲ၊ ဘာေၾကာင္႕ႀကိဳက္တာလဲ။

၄၈။ သင္႕ရဲ႕ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဘ၀မွာ စိတ္ဓါတ္တက္ၾကြေစတဲ႕၊ လမ္းညႊန္မႈေပးတဲ႕ အႀကီးဆံုး အရာကဘာပါလဲ၊ ဘာေၾကာင္႕လဲ။

၄၉။ သင္႕ရဲ႕ လုပ္ပံု လုပ္ဟန္က ဘယ္လိုပါလဲ။

၅၀။ သင္႕ရဲ႕ အနာဂတ္ ရည္မွန္းခ်က္ကဘာပါလဲ။

၅၁။ ကၽြန္ေတာ္အခုလို interview လုပ္ေနတဲ႕ ပံုစံကိုသင္ဘယ္လိုထင္ပါသလဲ။ သင္သာဆိုရင္ ဘယ္လိုကြဲျပား တဲ႕ပံုစံနဲ႕လုပ္မွာလဲ။

၅၂။ အႏႈတ္လကၡဏာျဖစ္တဲ႕ အလုပ္ျပဳတ္ပါက သင္ဘယ္လို လုပ္ပါမည္လဲ။

၅၃။ သင္႕ရဲ႕အႀကီးမားဆံုး ႐ံႈးနိမ္႕မႈကိုေျပာပါ၊ သင္ဘယ္လိုသိခဲ႕ပါသလဲ။

၅၄။ သင္႕ရဲ႕အားနည္းခ်က္နဲ႕ ကန္႕သတ္ခ်က္ေတြကိုေျပာပါ။

၅၅။ သင္႕ရဲ႕အေကာင္းဆံုးေသာအလုပ္နဲ႕ အလုပ္ရွင္ ကိုေျပာျပပါ။

၅၆။ သင္႕ရဲ႕ေရရွည္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈပန္းတိုင္ကိုေျပာျပပါ။

၅၇။ ယေန႕သင္႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ သိပ္မေကာင္းေတာ႕ဘူးလို႕ဆိုလွ်င္၊ သင္ဘယ္လိုတံု႕ျပန္မွာလဲ။

၅၈။ ဘယ္လိုဆံုးျဖတ္ခ်က္္မ်ိဳးဟာ သင္႕အတြက္ အခက္အခဲဆံုးျဖစ္ႏိုင္မွာလဲ။

၅၉။ သင္႕အတြက္အဆိုးဆံုးေန႕တစ္ေန႕နဲ႕ ဘယ္လိုေျဖရွင္းခဲ႕လဲဆုိတာကိုေျပာျပပါ။

၆၀။ သင္႕ရဲ႕အတိတ္က ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားက သင္႕ရဲ႕တန္ဖိုးကိုတသမတ္တည္းျဖစ္ေစပါသလား။

၆၁။ ေနာက္အလုပ္တစ္ခုမွာ ဘာေတြက သင္႕ကို စိတ္အေက်နပ္ဆံုးျဖစ္ေစႏိုင္မွာလဲ။

(ဂ) ကုမၸဏီမွာ သင္ဟာ အံ၀င္ခြင္က်ျဖစ္ႏိုင္မလား။

၆၂။ သင္ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ကၽြႏု္ပ္တို႕နဲ႕လက္တြဲလုပ္ကိုင္မွာလဲ။

၆၃။ ေနာက္ဆံုးအထက္အရာရွိရဲ႕ပံုစံကို ဘယ္လိုေျပာျပလို႕ရမွာလဲ။

၆၄။ အသင္းအဖြဲ႕စိတ္ဓါတ္အတြက္သင္ ဘယ္လိုမ်ား ပါ၀င္ကူညီပါသလဲ။

၆၅။ သင္႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအလုပ္ကို ဘာေၾကာင္႕စြန္႕လႊတ္ခဲ႕ပါသလဲ။

၆၆။ သင္႕ရဲ႕လက္ေအာက္ငယ္သားေတြဟာ သင္႕အားနားလည္မႈရွိမယ္လို႕ထင္ပါသလား။

၆၇။ သင္အလုပ္အတူတူလုပ္ခဲ႕တဲ႕ထဲမွာ အခက္ခဲဆံုးလူအေၾကာင္းေျပာျပပါ။

၆၈။ တစ္ရက္ ရက္မွာ သင္ ကၽြႏု္ပ္ရဲ႕ထိုင္ခံုမွာ ထိုင္လိုပါသလား။

၆၉။ သင္႕ရဲ႕လုပ္ေဖၚကိုင္ဖက္ေတြနဲ႕ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနကိုေျပာျပပါ။

၇၀။ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးဟာသင္႕အတြက္ ဆက္ဆံရအခက္ဆံုးလဲ။

၇၁။ သင္႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအထက္အရာရွိနဲ႕ သေဘာထားမတိုက္ဆိုင္သည္႕အခါ ေဆြးေႏြးႏိုင္ပါသလား။

၇၂။ သင္ေတြ႕ဖူးသမွ်ထဲမွာ အေကာင္းဆံုးအထက္အရာရွိ အေၾကာင္းေျပာျပပါ။

၇၃။ သင္႕ရဲ႕အထက္အရာရွိနဲ႕ စီမံကိန္း(သို႕) မူ၀ါဒေရးဆြဲတဲ႕အခါ သင္႕အေနနဲ႕ လြန္စြာမွ သေဘာမတူတဲ႕ အခါ ဘာလုပ္ပါသလဲ။

၇၄။ သင္႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအလုပ္ရဲ႕ အဆင္႕အတန္းကို ဘယ္လိုသတ္မွတ္မွာလဲ။

၇၅။ ႐ံုးတြင္းႏိုင္ငံေရးကို သင္ဘယ္လိုကိုင္တြယ္မွာလဲ။

၇၆။ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႕ပတ္သက္၍ေဆြးေႏြးပါ။

၇၇။ အလုပ္မွာ ဘာေၾကာင္႕ ဆက္သြယ္ေဆာင္႐ြက္မႈ(Communication)ဟာအေရးႀကီးတယ္လို႕ထင္ပါသလဲ။

၇၈။ သင္႕ရဲ႕ အသင္းအဖြဲ႕ နဲ႕ေဆာင္႐ြက္မႈပံုစံ(Teamwork style)ကိုေျပာျပပါ။

၇၉။ သင္႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုး စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္ျခင္းရဲ႕ ရလဒ္က ဘာပါလဲ။

၈၀။ ဘာေၾကာင္႕အလုပ္အသစ္ရွာပါသလဲ။

၈၁။ ဘာေၾကာင္႕အခ်ိန္အၾကာႀကီး အလုပ္မလုပ္တာလဲ။

၈၂။ ေနာက္ဆံုးအလုပ္က ဘာေၾကာင္႕ထြက္လိုက္တာလဲ။

၈၃။ ကၽြႏု္ပ္တို႕အလုပ္ကို ဘာေၾကာင္႕လုပ္ခ်င္တာလဲ။

၈၄။ သင္႕ရဲ႕အလုပ္ရွာေနတဲ႕အေျခအေနသိပါရေစ။

၈၅။ အျခားအဖြဲ႕အစည္းေတြမွာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားေသးလား။

၈၆။ အျခားသူေတြအစား သင္႕အားဘာေၾကာင္႕ခန္႕သင္႔ပါသလဲ။

၈၇။ ကၽြန္ေတာ္ သင္႕အားအလုပ္ခန္႕လိုက္ၿပီလို႕ေျပာလွ်င္ သင္ဘယ္လိုျပန္ေျဖမလဲ။

၈၈။ အလုပ္ခန္႕ထားေပးျခင္းခံခဲ႕ရပါသလား။

၈၉။ လုပ္ငန္းေတြက သင္႕အားအလုပ္ခန္႕လာပါက ဘယ္လိုအလုပ္ကိုေ႐ြးခ်ယ္ပါမည္လဲ။

၉၀။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ကေတာ႕ေမးၿပီးပါၿပီ၊ သင္ေရာဘာေမးခ်င္ပါသလဲ။

(ဃ) သင္ဟာ ကၽြႏု္ပ္တို႕အား ဘယ္လိုကုန္က်မႈေတြျဖစ္ေစမွာလဲ။

၉၁။ သင္႕ရဲ႕ေနာက္ဆံုးထုတ္လစာ ကဘယ္ေလာက္လဲ။

၉၂။ သင္ေမွ်ာ္လင္႕ေနတဲ႕ လစာႏႈန္းကို ေလ်ာ႕ခ်ဖို႕ဆႏၵရွိပါသလား။

၉၃။ သင္ရဲ႕ေနာက္ဆံုးအလုပ္တုန္းက သင္႕ရဲ႕လစာ မွန္ကန္ေၾကာင္းဘယ္လိုျပႏိုင္မွာလဲ။

၉၄။ ဒီအဆင္႕မွာေရာက္ေနတဲ႕ သင္႕ရဲ႕အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းမႈအရ သင္ဘာေၾကာင္႕ ပိုျမင္႕တဲ႕လစာမရ တာလဲ။

၉၅။ သင္ဘယ္ေလာက္တန္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါသလဲ။

၉၆။ သင္႕စိတ္ထဲမွာ လစာဘယ္ေလာက္မွန္းပါသလဲ။

၉၇။ သင္တန္းကာလ (၆)လမွာ လစာနည္းနည္းကိုလက္ခံႏုိင္ပါသလား။

၉၈။ ဘယ္လိုခံစားခြင္႕ေတြကို သင္ေမွ်ာ္လင္႕ပါသလဲ။

၉၉။ လစာဟာ သင္႕အတြက္ ဘယ္ေလာက္အေရးပါ ပါသလဲ။

၁၀၀။ အခ်ိန္ပိုလုပ္ရလွ်င္ ဘယ္လိုခံစားရမလဲ။

၁၀၁။ ေနာက္(၅)ႏွစ္မွာ သင္ဘယ္ေလာက္၀င္ေငြရမယ္လို႕မွန္းပါသလဲ။

သူငယ္ခ်င္း-ဆရာၿမတ္သုတလွိဳင္၀င္းရဲ႕ေဆာင္းပါးေလးပါ။ ဗဟုသုတရေစခ်င္လို႕ရွယ္ေပးလိုက္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: