MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၂၆ )

အဲဒီေတာ႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ ဘာစလုပ္ၾကမွာလဲ။ အဓိကက်တာကေတာ႕ မန္ေနဂ်ာေတြအေနနဲ႕ ကုမၸဏီအတြင္းမွာရိွတဲ႕ အလုပ္အားလံုးရဲ႕အေရးပါမွဳ အေနအထားကို နားလည္ထားဖို႕လိုပါတယ္။
( စ ) Job Evaluation
အဲဒီေတာ႕ Job Evaluation အေၾကာင္းစျပီးၾကည္႕ၾကရေအာင္ပါ။ Job Evaluation လုပ္ရတဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ႕ အလုပ္တာဝန္တခုခ်င္းစီရဲ႕ နိႈင္းယွဥ္တန္ဖိုးကို ေလ႕လာဆန္းစစ္ဖို႕ပါ။ ဒါမွလဲလ စာနဲ႕ ခံစားခြင္႕ေတြကို စနစ္တက်က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Job Evaluation လုပ္တဲ႕နည္းေတြ အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါတယ္။ အဲဒီနည္းလမ္းေတြနဲ႕ Contents of Job ေတြကို ဆန္း စစ္ျခင္းအားျဖင္႕ အလုပ္တာဝန္တခုနဲ႕တခု ဆက္သြယ္မႈကို အေျခခံျပီး အေရးပါမႈအေျခအေနေတြကို စီ စဥ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
( ၁ ) Job Evaluation ျပဳလုပ္ျခင္း၏အားသာခ်က္မ်ား
Job Evaluation မွာ ေကာင္းတဲ႕အခ်က္ကေလးေတြရိွပါတယ္။အဲဒါေတြကေတာ႕
( က ) Job Evaluation ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင္႕ လုပ္ငန္းသဘာဝနဲ႕ကိုက္ညီတဲ႕ / နိႈင္းယွဥ္ရလြယ္ ကူတဲ႕ Pay Scales ေတြကို ျပဌာန္းႏိုင္ပါလိမ္႕မယ္။ လစာနႈန္းကြာျခားမႈေတြဟာ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အရ ျဖစ္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။
( ခ ) Job Evaluation ျပဳလုပ္မည္႕အဖဲြ႕အစည္းကို စနစ္တက်ဖဲြ႕စည္းရမွာျဖစ္လို႔ဘက္လိုက္ဆံုး ျဖတ္မွဳေတြ ရိွခဲ႔ရင္လည္း အလြယ္တကူ သိနိုင္ပါလိမ္႕မယ္။
( ဂ ) လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္အေပၚမူတည္ျပီး အေနအထားအမ်ိဳးမ်ိဳး အတြက္အသံုးျပဳနိုင္ပါလိမ္႕ မယ္။
( ဃ ) Job Evaluation ျပဳလုပ္မယ္႔ရာထူးမွာတာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကိုယ္တိုင္ Job Evaluation လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါဝင္ခြင္႕ရတဲ႕ အတြက္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ စိတ္ထဲမွာတရားမွ်တမႈကို ခံစား ရေစနိုင္ပါတယ္။
( င ) လက္ရိွေဈးကြက္ထဲက လုပ္ခလစာနႈန္းထားကို အေျခခံထားတဲ႕ Salary Structure တစ္ခု ကိုျပဳစုေပးႏိုင္ မွာၿဖစ္ပါတယ္။
( စ ) လုပ္ငန္းတခုေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ႕ကုန္က်စားရိတ္ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ကို စနစ္တက် ေဆာင္ရြက္နိုင္ပါလိမ္႕မယ္။
( ဆ ) က်ား၊ မခဲြျခားဆက္ဆံတာေတြေလ်ာ႕က်သြားပါလိ္မ္႕မယ္။
( ၂ ) Job Evaluation ျပဳလုပ္ရာတြင္ၾကံဳေတြ႕ရမည္႕အခက္အခဲမ်ား
Job Evaluation ျပဳလုပ္တဲ႕အခါမွာ အျမဲတမ္းအဆင္ေျပေျပ ျပီးေျမာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အခက္အခဲ ေတြ ရိွပါတယ္။ အဲဒီအခက္အခဲေတြကေတာ႕
( က ) Job Evaluation နဲ႕ ပက္သက္တဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းနဲ႕ ပတ္သက္တဲ႕ Criteria ခ် မွတ္ ျခင္းဟာ အခိ်န္အမ်ားၾကီးေပးရတဲ႕ Time Consuming Process ျဖစ္ပါတယ္။ ျပီးေတာ႕ Formalization of Rules ေတြလဲ ရိွရ မွာပါ။
( ခ ) ေရြးခ်ယ္ထားတဲ႕အခ်က္အလက္ေတြနဲ႕ ရလာဒ္ကိုသတ္မွတ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ နဂိုထဲကရိွျပီး သားရာထူးေတြအတြက္သာ လုပ္ၾကရတာျဖစ္ေလ႕ရိွတဲ႕အတြက္ ဘာေတြကို Measure လုပ္မလဲဆို္တာ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ျပီးသား ျဖစ္ေနတတ္ပါတယ္။
( ဂ ) Job Evaluation လုပ္တဲ႕ တာဝန္ရိွပုဂၢိဳလ္ေတြအေနနဲ႕ အဖဲြ႕အစည္းထဲကရိွျပီးသား Interest Group ေတြ နဲ႕လဲညိွနိႈင္းျပီးမွ ေဆာင္ရြက္ရမယ္႕အေျခအေနမ်ိဳးေတြလဲ ရိွပါတယ္။
( ဃ ) Job Evaluation ျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင္႕ မန္ေနဂ်ာေတြရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင္႕အာဏာ ေတြကိုလဲ ေလ်ာ႔ပါးသြားေစနိုင္ပါတယ္။
( ၃ ) Job Evaluation လုပ္ရာတြင္သတိထားရမည္႕အခ်က္မ်ား
Job Evaluation လုပ္တဲ႕အခါမွာ သတိထားရမယ္႕အခ်က္ေတြကေတာ႕
( က ) Job Evaluation ဆိုတာအလုပ္တစ္ခုနဲ႕တစ္ခု ျခားနားခ်က္ကို အေျခခံရမွာျဖစ္ျပီး လူေတြ အေပၚမွာ အေျခမခံရပါဘူး။
( ခ ) Content of Job အေပၚမွာ အေျခခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက အဲဒီအလုပ္ရဲ႕ အဓိကတာ ဝန္ေတြက ဘာေတြလဲ၊ ဘယ္တာဝန္ေတြကိုျပီးေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာလဲ၊ ဘယ္လိုကြ်မ္းက်င္ မွဳမ်ိဳးေတြလိုအပ္မွာလဲ စတာေတြကို အေျခခံရမွာပါ။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို Job Analysis ကေနတဆင္႕သိ ရိွနိုင္ပါတယ္။
( ဂ ) အလုပ္တခုခ်င္းစီအတြက္ ၾကိဳတင္သတ္မွတ္ထားတဲ႕ အလုပ္တာဝန္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြရိွ ထားရပါမယ္။ အဲဒါဟာ Job Description ပဲျဖစ္ပါမယ္။
( ဃ ) Job Analysis လုပ္ဖို႕နဲ႕ Job Evaluation လုပ္ငန္းစဥ္ေအာင္ျမင္ဖို႕အတြက္ Job Evaluation အျပဳလုပ္ခံရမယ္႔ဝန္ထမ္းကိုယ္တိုင္ တက္ၾကြစြာပါဝင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
( င ) Job Evaluation လုပ္လိုက္လို႕ရလာတဲ႕ အေျဖကိုအေျခခံျပီး Job Evaluation အျပဳလုပ္ခံရ တဲ႕ အလုပ္တာဝန္နဲ႕ကိုက္ညီတဲ႕ လုပ္ခလစာနႈန္းထားေတြပဲျဖစ္ရပါမယ္။
( စ ) Job Evaluation လုပ္ငန္းစဥ္တခုလံုးအတြက္ ျပန္လည္သံုးသပ္ျပင္ဆင္မႈေတြကို စဥ္ဆက္ မျပတ္ျပဳလုပ္ေပးေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ျပီးလုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားအမ်ားစုအတြက္ အသံုးခ်လို႕ရတဲ႕ ရလာဒ္ေတြလဲျဖစ္ဖို႕လိုပါတယ္။
မင္းေခါင္ ( EMPA – 8 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: