MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၂၈ )

( ၃ ) Points Rating
Points Rating မွာဆိုရင္အခ်က္တခ်က္ျခင္းစီရဲ႕ အေရးပါမွဳကိုအေျခခံျပီးစနစ္တက် အမွတ္ေပး ထားတဲ႕တူညီတဲ႕အခ်က္ေတြကိုအေျခခံျပီး အလုပ္ေတြကိုနိွုင္းယွဥ္ေလ႕လာဆန္းစစ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ျပီးမွသာ Job တခုခ်င္းစီကို သူတို႕ရရိွတဲ႕အမွတ္ကိုမူတည္ျပီးအစဥ္လိုက္စီစဥ္တာျဖစ္ပါတယ္။လုပ္ခလစာ ကို ေတာ႕ Benchmark Jobs ကိုအေျခခံျပီးသတ္မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင္႕မို႕ Points Rating ကို Quantitative and an Analytical Technique လို႕ေျပာနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစနစ္မွာ လုပ္ေဆာင္ရမယ္႕ အဆင္႕( ၆ ) ဆင္႕ေလာက္ရိွပါတယ္။
( က ) Job တခုခ်င္းစီရဲ႕ အေရးအပါဆံုးအစိတ္အပိုင္းေတြ ကို ဆန္းစစ္ေလ႕လာျပီး Job Factors ေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ Job Evaluation ျပဳလုပ္မယ္႕ Job အားလံုးမွာ Job Factors ေတြရိွဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ Job Factors ေတြကိုရရိွဖို႕အတြက္ေသခ်ာျပင္ဆင္ထားတဲ႕ Job Description ေတြနဲ႕ Person Specifications ေတြရိွတဲ႕အလုပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ေဆာင္ရြက္ရပါမယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြဟာ အ လုပ္တခုနဲ႕တခု သိသာထင္ရွားစြာကဲြျပားျခားနားတဲ႕အခ်က္ေတြပဲ ျဖစ္ရပါမယ္။
( ခ ) ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ဖို႕အတြက္ အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ဗဟုသုတလိုအပ္ တယ္၊ ဒါမွ မဟုတ္ ကိုယ္ကာယၾကံ႕ခိုင္မွဳရိွရမယ္ဆိုတဲ႕အခ်က္ေတြဟာ ေယဘုယ်အခ်က္အလက္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယအခ်က္အလက္ေတြကိုမွ ပိုမိုျပီးတိက်ေသခ်ာတဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ လိုအပ္ပါတယ္။ ( ဥပမာ – အင္ဂ်င္နီယာအတတ္ပညာနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ဗဟုသု တလို႕ေျပာမယ္႕အစား စက္မွဳအင္ဂ်င္နီယာ လို႕ေဖာ္ျပတာမ်ိဳး၊ကိုယ္ကာယၾကံ႕ခိုင္မွဳရိွရမယ္ဆိုတဲ႕အခ်က္ အစား အရပ္အျမင္႕ကဘယ္ေလာက္၊ ကိုယ္အေလးခိ်န္ဘယ္ေလာက္လို႕ေဖာ္ျပတာမ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ )
( ဂ ) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကိုမွ သူတို႕ရဲ႕အေရးပါမွဳအေပၚမူတည္ျပီး အေလးေပး သတ္မွတ္မွဳေတြျပဳလုပ္ရပါမယ္။
( ဃ ) အခ်က္တခ်က္ခ်င္းစီအတြက္ ဘယ္လိုအမွတ္ေပးမလဲဆိုတာေျဖရွင္းဖို႕အတြက္ ရိွတဲ႕အ ခ်က္ အားလံုးေပါင္း ၁ဝဝ ရာခိုင္နွဳန္းလို႕သတ္မွတ္ရပါမယ္။ ျပီးရင္ Benchmark Job ေတြက အခ်က္တိုင္း ကို တန္ဖိုးသတ္မွတ္ေပးျခင္းအားျဖင္႕ ေယဘုယ်အခ်က္ေတြရဲ႕စုစုေပါင္းဟာ၁ဝဝရာခိုင္ႏွဳန္း ျဖစ္ရပါမယ္။ ေယဘုယ်အခ်က္ တခ်က္ခ်င္းစီမွာပါရိွတဲ႕ အေသးစိတ္အခ်က္တခုခ်င္းစီရဲ႕ စုစုေပါင္းဟာလည္း ၁ဝဝ ရာခိုင္ႏွဳန္းျဖစ္ရပါမယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္တခုခ်င္းစီကိုဆန္းစစ္ျပီး ဒီဂရီအဆင္႕ထိခဲြရပါမယ္။ အဲဒီလို ဒီဂ ရီအဆင္႕ထိခဲြရာမွာ မွတ္မိလြယ္တဲ႕အထိပဲခဲြသင္႕ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္တခုခ်င္းစီရဲ႕ ဒီဂရီအဆင္႕ တခုတိုင္းအတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ဆိုခ်က္ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ စုစုေပါင္းရမွတ္ဟာ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕အခ်က္အလက္အေရအတြက္ေပၚမွာေတာ႕မူတည္ရပါမယ္။ ဒါေပမယ္႕ အမ်ားဆံုးဘယ္ေလာက္ ထိရိွရမလဲဆိုတာကိုေတာ႕ အကဲျဖတ္တဲ႕သူကသတ္မွတ္ေပးရမွာပါ။ ပံုမွန္အားျဖင္႕ေတာ႕အမွတ္ ( ၅ဝဝ ) ျဖစ္သင္႕ပါတယ္။
ဇယား ( ၁ ) မွာ Point Ratings နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕နမူနာကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။
ဇယား( ၁ ) Point Rating Scheme
Point Rating Scheme
ေဖာ္ၿပပါဇယားမွာလိုအပ္ေသာကြ်မ္းက်င္မွွုနွင္႕ ဗဟုသုတမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အေရးပါမွဳကိုအမွတ္ မ်ားမ်ားေပးထားတာ ေတြ႕ရပါမယ္။ အဲဒီအထဲကမွအေသးစိတ္အခ်က္တခ်က္ျဖစ္တဲ႕ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကား ခံယူခဲ႕မွဳနွင္႕ ယခင္အေတြ႕အၾကံဳမ်ားကို အမွတ္ပိုျပီးေပးထားတာကိုေတြ႕ရပါမယ္။ ေသခ်ာတာတခုက ေတာ႕ အဲဒီအခ်က္ကို အျမင္႔ဆံုး Degree ေပးလို႕ရတာ ေတြ႕ရပါမယ္။ ( ဥပမာ – အမွတ္ ၅ဝဝ ရဲ႕ ၄ဝ % = ၂ဝဝ နဲ႕ ၂ဝဝ ရဲ႕ ၅ဝ% = ၁ဝဝ ) ဒီဂရီတခုတည္းမွာေပးနိုင္တဲ႕အမွတ္ေတြဟာ ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္ႏိုင္ေပ မယ္႕ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တခုခ်င္းစီရဲ႕ ဒီဂရီတခုခ်င္းစီကိုျပန္ျပီး အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ဆိုေပးဖို႕လိုပါလိမ္႕ မယ္။ ဥပမာ – အေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ပတ္သက္ရင္အေတြ႕အၾကံဳ ၁လရိွရင္အမွတ္ ၂ဝ၊ ၁လနဲ႕၄လၾကား ဆိုရင္ အမွတ္၄ဝ၊ ေလးလအထက္ ( ၁၂ လေအာက္ ) ဆိုရင္ အမွတ္ ၆ဝ ၊ ၁၂လကေန၁၈လ အထိဆိုရင္အမွတ္ ၈ဝ၊ ၁၈လအထက္ဆိုရင္ အမွတ္ ၁ဝဝ စသျဖင္႕ေပါ႕။
( င ) အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တခုခ်င္းစီအတြက္ တန္ဖိုးေတြေဖာ္ျပထားတဲ႕ဇယားတခု ဆဲြရ ပါမယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ဒီဂရီအဆင္႕ထိခဲြျခားေဖာ္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္တခု ခ်င္းစီနဲ႕ ဒီဂရီတခုခ်င္းစီအတြက္ အဓိပၸါယ္ဖြင္႕ဆိုခ်က္ေတြပါဝင္ရပါမယ္။
( စ ) ျပီးရင္ရိွတဲ႕အလုပ္တခုခ်င္းကို Evaluate ျပဳလုပ္တဲ႕ Team တခုဖဲြ႕စည္းျပီးအဖဲြ႕ဝင္အားလံုး သေဘာတူညီခ်က္ရရိွတဲ႕အထိ Evaluation ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီအဆင္႕ေတြျပီးသြားရင္ေတာ႕အလုပ္ေတြကို စနစ္တက်စီစဥ္ေနရာခ်ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အၾကမ္း ဖ်င္းအားျဖင္႕ၾကည္႕ရင္ေတာ႕ Point Rating Scale ဟာရွဳပ္ေထြးတယ္လို႕ထင္ရပါတယ္။ ေနာက္ျပီးအဖဲြ႕ အစည္းရဲ႕ သေဘာသဘာဝကိုမူတည္ျပီး အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ရတာေတြရိွပါလိမ္႕မယ္။ေနာက္တခုက အ မွတ္ေပးပံုစနစ္ဟာ စနစ္တက်မရိွဘူးလိုု႕လဲ ယူဆတာမ်ိဳးေတြရိွနိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ႕ အကဲ ျဖတ္တဲ႕အလုပ္ကို လူေတြနဲ႕ဖဲြ႕စည္းထားတဲ႕အဖဲြ႕နဲ႕ဆံုးျဖတ္တာျဖစ္လို႕ပါ။ ဒါေပမယ္႕ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ ဒီနည္း လမ္းဟာ တူညီတဲ႕ Job Factors ေတြရိွတဲ႕ အလုပ္ေတြကို နိွုင္းယွဥ္အကဲျဖတ္ဖို႕အတြက္ အလြန္အသံုး ဝင္တဲ႕နည္းလမ္းတခုပါ။
မင္းေခါင္ ( EMPA – 8 )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: