MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၄၅ )

အေရးၾကီးတာတစ္ခုကေတာ႕ Training လို႕ေျပာလိုက္ရင္ ထိေရာက္တဲ႕ Training တစ္ခု ျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ႕ Training Program တစ္ခုဟာ သူသင္ၾကားဖို႕ရည္ရြယ္ထားတဲ႕အရာကိုသင္ၾကားေပးနိုင္ ျခင္း၊ အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ပန္းတိုင္ကိုအေရာက္သြားဖို႕လိုအပ္တဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မွဳေတြ၊ အေလ႕အထအမူအ က်င္႕ေတြကို သင္ၾကားေပးနိုင္ျခင္းစတဲ႕အခ်က္ေတြနဲ႕ ျပည္႕စံုဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႕အတြက္ HR Professional ေတြအေနနဲ႕ Training တစ္ခုစီစဥ္ရာမွာ စနစ္တက်စီစဥ္ထားတဲ႕ Training လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ျဖစ္တဲ႕ Instructional Design တစ္ခုကိုအသံုးျပဳဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။
ျပည္႕စံုတဲ႕ Instructional Design တစ္ခုမွာဆိုရင္ ပံုမွာျပထားသလိုပဲ အဆင္႕ေတြပါဝင္ပါမယ္။
ပံု ( ၁ ) Stages of Instructional Design

Untitled

ပထမဦးဆံုးအေနနဲ႕ စတင္ရမွာကေတာ႕ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးဖို႕အတြက္ ဆန္းစစ္ေလ႕လာျခင္း ( Assessments of the Needs for Training ) ဆိုတဲ႕ အဖဲြ႕အစည္းက မိမိရဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို ဘာေတြေလ႕က်င္႕ သင္ၾကားေပးဖို႕လိုအပ္တာလဲဆိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ဆင္႕အေနနဲ႕ကေတာ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို Training ေပး ဖို႕အတြက္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္တဲ႕ သူတို႕ကိုယ္တိုင္ကေလ႕က်င္႕သင္ၾကားမွဳခံယူဖို႕ လိုအပ္တယ္လို႕ခံယူတဲ႕ စိတ္ေနသ ေဘာထား၊ စိတ္ပါဝင္စားမွဳ၊ အေၿခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႕ၿပည္႕စံုမွု၊ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေပးမွဳ ဆိုတဲ႕အခ်က္ေတြကို ျပည္႕စံုေစဖို႕ၾကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တတိယအဆင္႕အေနနဲ႕ Training ေပးျခင္းရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ျခင္း၊ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကား ( Training ) ေပးမည္႕သူမ်ားေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ျခင္း၊ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးမည္႕ နည္းလမ္းမ်ား ( Training Methods ) ေရြးခ်ယ္ျခင္းမ်ားနဲ႕ပတ္သက္ျပီး အစီအစဥ္တစ္ခု ေရးဆဲြရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္မွာမွ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးျခင္းအစီအစဥ္ ( Training Plan ) ကိုစတင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ ေတာ႕ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္တဲ႕ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးျခင္းအစီအစဥ္ရဲ႕ ရလာဒ္ေတြကို အကဲျဖတ္သံုးသပ္ျခင္းအားျဖင္႕ ေနာင္္္္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မယ္႕ အစီ အစဥ္ေတြ ( Training Plan ) ေရးဆဲြရာမွာ ေကာင္းမြန္တဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳေတြရရိွမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ႕ ပထမဆံုးအဆင္႕ျဖစ္တဲ႕ Needs Assessment ကိုစျပီးေလ႕လာၾကည္႕ရေအာင္။
Needs Assessment ( ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးမွဳမ်ားလိုအပ္ခ်က္မ်ားဆန္းစစ္ျခင္း )
Training တစ္ခုျပဳလုပ္ေတာ႕မယ္ဆိုရင္ ပထမဦးဆံုးစတင္ရမွာ Needs Assessment ျဖစ္ပါတယ္။ Needs Assessment မွာဆိုရင္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုလံုး၊ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြေဆာင္ရြက္ရ တဲ႕လုပ္ငန္းတာဝန္တစ္ခုခ်င္းစီကိုအကဲျဖတ္သံုးသပ္ျပီး ဘယ္လို Training မ်ိဳးေပးဖို႕လိုအပ္မလဲဆိုတာ ဆံုး ျဖတ္ရပါမယ္။ Needs Assessment ဆိုတဲ႕အတိုင္းပါပဲ၊ Needs Assessment တစ္ခုဟာေအာက္ေဖာ္ျပပါ အေၾကာင္းအရာ ( ၃ ) ရပ္အတြက္ ေမးခြန္းေတြကိုေျဖဆိုနိုင္ရပါလိမ္႕မယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႕
( က ) အဖဲြ႕အစည္း ( Organization ) – ဘာ႕အတြက္ေၾကာင္႕ Training ျပဳလုပ္ရမွာလဲ။
( ခ ) လူပုဂိၢုလ္ ( Individual ) – ဘယ္သူေတြက Training လိုေနတာလဲ။
( ဂ ) အလုပ္တာဝန္ ( Task ) – ဘယ္အေၾကာင္းအရာေတြနဲ႕႕ပတ္သက္ျပီး Training ေပးရမွာလဲ။
အဲဒီေမးခြန္း ( ၃ ) ခုရဲ႕အေျဖေတြကေန ထိေရာက္တဲ႕ Training တစ္ခုကို အစီအစဥ္ေရးဆဲြဖို႕ အ ေျခခံအခ်က္ေတြရရိွျပီေပါ႕။ အေျခအေနအရပ္ရပ္ေတြရဲ႕ေတာင္းဆိုမွုေၾကာင္႕ အဖဲြ႕အစည္းေတြဟာ Needs Assessments ေတြကိုအျမန္ဆံုးအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕ တြန္းအားေပးခံရပါတယ္။ စီမံခန္႕ခဲြေရးတာဝန္ရိွသူ ေတြအေနနဲ႕ မိိိမိတို႕ရဲ႕ဝန္ထမ္းအခိ်ဳ႕ဟာ အေျခခံရိွရမယ္႕ကြ်မ္းက်င္မွုေတြမရိွတာ၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ညံ႕ဖ်င္းတာေတြကို ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ ဘယ္လိုအခိ်န္မွာဝန္ထမ္းေတြဟာ Training ေပးဖို႕လိုတတ္ၾကမွာပါလဲ။ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအေျခအေနေတြမွာ ဝန္ထမ္းေတြဟာ Training ေတြေပးဖို႕လိုအပ္ ၾကပါတယ္။
• ဝန္ထမ္းေတြအတြက္ Training ဟာ တခါတေလမွာ ဥပေဒအရကိုသတ္မွတ္ထားလို႕လိုအပ္တဲ႕အခါ ( ဥပမာအားျဖင္႕ ကမ္းလြန္ပင္လယ္မွာရိွတဲ႕ေရနံတြင္းတူးစင္မွာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္မယ္႕လံုျခံဳေရး ဝန္္ထမ္းေတြဟာ Safety & Security Training လိုမို်း ၊ မီးသတ္ Training လိုမိ်ဳး ေရွးဦးသူနာျပဳစုနည္းလိုမို်း တတ္ကိုတတ္ရမယ္ဆိုတာမ်ိဳး )၊
• လက္ရိွအလုပ္ကိုတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာမွာ ဒါမွမဟုတ္အလုပ္သစ္မွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရမယ္႕အခါ ရိွရမယ္႕ ကြ်မ္းက်င္မွဳလံုလံုေလာက္ေလာက္မရိွတဲ႕အခါ၊
• ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ၊ ျပႆနာေျဖရွင္းနည္းလိုမိ်ဳး အဖဲြႊ႕အစည္းအတြင္း ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံေရးေကာင္းဖို႕မရိွမျဖစ္လိုအပ္တဲ႕အခါ၊
• ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ဘဝတိုးတက္မွဳအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးလိုတဲ႕အခါ၊ Needs Assessments ဟာအထူးသျဖင္႕ေတာ႕ ကုန္ပစၥည္းအသစ္ေတြထုတ္ေတာ႕မယ္ဆိုတဲ႕အခါ၊ နည္းပညာအသစ္ေတြကို စတင္အသံုးျပဳတဲ႕အခါ၊ အလုပ္ရာထူးတာဝန္အသစ္ေတြေပၚေပါက္လာတဲ႕အခါတိုင္းမွာ မျဖစ္မေနျပဳလုပ္ ေပးဖို႕ လို အပ္ပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ႕အဲဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာဝန္ထမ္းေတြဟာ ကြ်မ္းက်င္မွဳအသစ္ေတြ ထပ္မံလိုအပ္လာတဲ႕အတြက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာေျပာရရင္ အခုလိုအခိ်န္မ်ိဳးမွာ ကား သစ္္္ေတြအမ်ားၾကီးဝင္လာတဲ႕အခါ နည္းပညာအျမင္႕ေတြအသံုးျပဳထားတဲ႕အတြက္ လက္ရိွစက္ျပင္ေတြအေနနဲ႕ မိမိတို႕ရဲ႕လက္ရိွကြ်မ္းက်င္မွဳနဲ႕အဲဒီကားေတြကို မျပင္ဆင္နိုင္ေတာ႕တာမ်ိဳးေတြေတြ႕ေနရပါတယ္။ ဒီလို အခိ်န္မ်ိဳးမွာ လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ အဲဒီစက္ျပင္ေတြကိုနည္းပညာအသစ္ေတြကို မသင္ေပးနိုင္ခဲ႕ဘူးဆိုရင္ သူတို႕ရဲ႕အနာဂတ္က မေသခ်ာေတာ႕ပါဘူး။
Needs Assessments ကရလာတဲ႕ရလာဒ္ကေတာ႕ Needs Assessments ျပဳလုပ္ရတဲ႕အေၾကာင္းရင္းကို ေျဖရွင္းနိုင္ဖို႕အတြက္ ခ်မွတ္ရမယ္႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြပဲျဖစ္ပါမယ္။ ဒါေပမယ္႕ အဲဒီဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြမွာ Training Program မျဖစ္မေနပါဝင္ဖို႕မလိုအပ္ပါဘူး။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ႕ အခို်႕ေသာျပႆနာေတြဟာ Training မျပဳလုပ္ပဲနဲ႕ေျဖရွင္းလို႕ရနိုင္လို႕ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ ေဆးရံုေတြကိုေမ႕ေဆးဓါတ္ေငြ႕ေတြ ကိုလိုက္ပို႕တဲ႕ကုမၸဏီတစ္ခုကယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးဟာ ေမ႕ေဆးဓါတ္ေငြ႕ထည္႕သြင္းေပးရမယ္႕ပိုက္လိုင္းအစား ေအာက္စီဂ်င္ပိုက္လိုင္းထဲကိုမွားခိ်တ္မိလိုက္ျပီဆိုပါစို႕။ အဲဒီအေျခအေနမွာ Needs Assessments ကိုခ်က္ ျခင္းလုပ္ဖို႕လိုပါတယ္။ Training ေတြေပးဖို႕လိုမလားဆိုတာကေတာ႕အဲဒီယာဥ္ေမာင္းမွားယြင္းခိ်တ္ဆက္လိုက္ ရတဲ႕အေၾကာင္းေပၚမွာအေျခခံျပီး စဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယာဥ္ေမာင္းအေနနဲ႕ ဘယ္ေနရာကို ခိ်တ္ရ မယ္ ဆိုတာမသိလို႕ မွားခိ်တ္လိုက္တာျဖစ္နိုင္သလို၊ သူလစာတိုးေတာင္းထားတာမတိုးေပးလို႕တမင္တကာအရဲြ႕ တိုက္ျပီး ခိ်တ္လိုက္တာလဲျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္လဲ သူခိ်တ္ရမယ္႕ ပိုက္လိုင္းေတြမွာတပ္ထားတဲ႕ Label ေတြမွားေနလို႕လဲျဖစ္နိုင္ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္နိုင္ေျခေတြထဲမွာ မသိလို႕ခိ်တ္လိုက္မိတဲ႕အေျခအေနမို်းမွာပဲ Training Program စီစဥ္ေပးဖို႕လိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ တျခားအခ်က္ေတြေၾကာင္႕ဆိုရင္ေတာ႕ လစာ ျပန္လည္ ညိွနိွုင္းေပးတာမို်း၊ ဒါမွမဟုတ္လဲ Safety နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ပိုျပီးဂရုစိုက္ေဆာင္ရြက္ဖို႕လိုအပ္တာမ်ိဳး ျဖစ္နိုင္ပါ တယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: