MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၅၀ )

ျပင္ပအဖဲြ႕အစည္းေတြဆီက တစ္ဆင္႕ၿပဳလုပ္ရမယ္႕ Training မ်ိဳးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ဟာအေျခအေန အရပ္ရပ္အေပၚမူတည္ျပီး  ကုန္က်စရိတ္ကဲြျပားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေယဘုယ်အားျဖင္႕ေျပာရမယ္ဆိုရင္ မိမိအဖဲြ႕အ စည္းရဲ႕လိုအပ္ခ်က္နဲ႕လံုးဝကိုက္ညီမယ္႕ Training မ်ိဳးအတြက္ကုန္က်မယ္႕စရိတ္နဲ႕ အေထြေထြကြ်မ္းက်င္မွဳမ်ိဳး ဒါမွမဟုတ္အသိပညာမ်ိဳးကိုသင္ၾကားေပးမယ္႕  Seminar ဒါမွမဟုတ္ Training Course ကို သြားတက္ေရာက္လို႕ ကုန္က်မယ္႕စရိတ္ႏွစ္ခုကလံုးဝကဲြျပားမွာျဖစ္ပါတယ္။ သီးသန္႕စီစဥ္ရတဲ႕ Training Program တစ္ခုအတြက္ဆိုရင္ လံုေလာက္တဲ႕အခိ်န္တစ္ခုေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင္႕ေတာ႕ ကုမၸဏီေတြဟာ Training အတြက္အသံုး ၿပဳရမယ္႕ ကုန္က်စရိတ္ေတြကိုေလ်ာ႕ခ်ေလ႕ရိွပါတယ္။

ျပင္ပမွာၿပဳလုပ္တဲ႕သင္တန္းေတြကို ဝန္ထမ္းေတြတက္ေရာက္ဖို႕ေစလႊတ္တဲ႕ကုမၸဏီမ်ိဳးမွာေတာင္မွ ကုမၸဏီ ထဲမွာရိွတဲ႕သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကေနျပီး လိုအပ္တဲ႕စီစဥ္မႈအားလံုးကိုေဆာင္ရြက္ေပးရေလ႕ရိွပါတယ္။ အဲဒါဟာ HR Professional ေတြရဲ႕တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ Training Administration မွာ Training တစ္ခုမလုပ္ခင္၊ လုပ္ဆဲနဲ႕ လုပ္ျပီး ေနာက္ပိုင္းမွာေဆာင္ရြက္ရမယ္႕လုပ္ငန္းအားလံုးပါဝင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Training Design

          Training Objectives ေတြကိုခ်မွတ္ျပီးသြားျပီဆိုရင္ Training Design ကိုစတင္ေဆာင္ရြက္လို႕ရပါျပီ။ သက္ဆိုင္ရာအလုပ္တစ္ခုအတြက္ သီးသန္႕စီစဥ္ထားတာပဲျဖစ္ျဖစ္ ၊ ပိုျပီးက်ယ္ျပန္႕တဲ႕နယ္ပယ္အတြက္ စီစဥ္ထား တာပဲျဖစ္ျဖစ္ Training တစ္ခုကို ဆန္းစစ္ထားတဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကိုျဖည္႕ဆည္းနိုင္ဖို႕အတြက္ ဒီဇိုင္းေရးဆဲြရမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ထိေရာက္တဲ႕ Training ဒီဇိုင္းတစ္ခုမွာဆိုရင္ Learning Concepts ေတြရယ္ Training ရဲ႕မတူညီတဲ႕ နည္း စနစ္ေတြရယ္ကိုထည္႕သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္လုပ္တယ္ဆိုတာဟာ ဘယ္လိုေနရာမွာပဲလုပ္သည္ ျဖစ္ေစ စဥ္ဆက္မျပတ္သင္ယူေနရတဲ႕ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္ျပီး Training လုပ္ငန္းစဥ္ေတြရဲ႕ အနိၱမဦးတည္ခ်က္က ေတာ႕သင္ယူျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ယူျခင္းဟာ ရွုပ္ေထြးတဲ႕ျဖစ္စဥ္တစ္ခုျဖစ္တဲ႕အတြက္ ခ်ဥ္းကပ္နည္းေျမာက္ ျမားစြာရိွပါတယ္။ Training တစ္ခုကို ဒီဇိုင္းၿပဳလုပ္ရာမွာ အေျခခံအျဖစ္စဥ္းစားရတဲ႕အခ်က္ ( ၃ ) ခ်က္ရိွပါတယ္။ အဲ ဒါေတြကေတာ႕ ( ၁ ) အစပိုင္းမွာေျပာခဲ႕တဲ႕ Learner ရဲ႕ အဆင္သင္႕ျဖစ္မွဳ ( ၂ ) မတူညီတဲ႕သင္ယူမွဳပံုစံေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္မွဳ ( ၃ ) Transfer of Training လို႕ေခၚတဲ႕ သင္ယူရရိွလာမယ္႕ အသိဥာဏ္ပညာနဲ႕ သ တင္းအခ်က္အလက္ေတြကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္မွာ ဘယ္လိုျပန္လည္အသံုးခ်သြားနိုင္မွဳဆိုတာေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ႕ Training တစ္ခုျဖစ္လာဖို႕အတြက္ Training ဒီဇိုင္းတစ္ခုၿပဳလုပ္ရာမွာ အခုေဖာ္ျပခဲ႕တဲ႕အခ်က္ေတြ အားလံုးကို ထည္႕သြင္းစဥ္းစားသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Learner Readiness

          ဒီေတာ႕ Learner Readiness ကိုျပန္ျပီးၾကည္႕ၾကရေအာင္ပါ။ ေအာင္ျမင္တဲ႕ Training တစ္ခုျဖစ္ဖို႕ အ တြက္ ဝန္ထမ္းဘက္ကလဲ သင္ယူဖို႕အတြက္အဆင္သင္႕ျဖစ္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ Learner Readiness ဆိုတာက ေတာ႕သင္ယူမွဳကိုခံယူမယ္႕သူဟာ တျခားသူေတြလိုပဲ သင္ယူမွဳကိုခံယူနိုင္တဲ႕စြမ္းရည္ရိွရပါမယ္။ ဒါ႕အျပင္ သင္ယူ မွဳကိုခံယူမယ္႕သူဟာ သင္ယူခ်င္တဲ႕စိတ္လဲရိွဖို႕လိုအပ္သလိုပဲ Self-Efficacy လဲရိွဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။

Ability to Learn  

          သင္ယူမွဳကိုခံယူမယ္႕သူဟာ အေျခခံကြ်မ္းက်င္မွဳေတြျဖစ္တဲ႕ အဖတ္စြမ္းရည္နဲ႕ သခၤ်ာဥာဏ္ေတြ၊ Cognitive Ability ေတြလိုအပ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းေတြအေနနဲ႕ အဲဒီစြမ္းရည္္္္္ေတြေလ်ာ႕နည္းတာေတြကို ေတြ႕ရပါလိမ္႕မယ္။ အဲဒီလိုမ်ိဳးၾကံဳေတြ႕လာခဲ႕မယ္ဆိုရင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါနည္းလမ္းေတြနဲ႕ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႕လို အပ္ပါလိမ္႕မယ္။   

•        လိုအပ္ခ်က္ေတြရိွေနတဲ႕ဝန္ထမ္းေတြကို အဲဒိီလိုိအပ္ခ်က္ေတြျဖည္႕ဆည္းေပးမယ္႕ Training ေတြကို အ ရင္ေပးရပါမယ္။

•        လိုအပ္္တဲ႕ကြ်မ္းက်င္မွဳေတြကိုလုပ္ငန္းခြင္မွာပဲသင္ေပးရတာလဲျဖစ္နိုင္ပါတယ္။

•        ပိုျပီးအရည္အခ်င္းျပည္႕စံုတဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကိုပဲ ေရြးခ်ယ္ခန္႕ထားရတာမ်ိဳးလဲျဖစ္နို္င္ပါတယ္။

Motivation to Learn  

သင္ယူခ်င္စိတ္ဆိုတာကေတာ႕ သင္ယူမွဳကိုခံယူမယ္႕သူအေနနဲ႕ သင္ၾကား၊ သင္ယူရမယ္႕အေၾကာင္းအရာ အေပၚမွာလိိုလိုလားလားရိွတာကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ယူခ်င္စိတ္ကိုလႊမ္းမိုးတဲ႕အခ်က္ေတြ အမ်ားၾကီးရိွပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ က်ားမကဲြျပားမွဳေတြ၊ မတူကဲြျပားတဲ႕ လူမ်ိဳးျဖစ္မွဳေတြ၊ အေတြ႕အၾကံဳေတြစတာေတြပဲ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဒီမွာတစ္ခုသတိၿပဳသင္႕တာက Training တစ္ခုၿပဳလုပ္တိုင္းမွာ ဝန္ထမ္းအတြက္ Incentives တစ္ခုနဲ႕ ခိ်တ္ ဆက္ထားနိုင္ရင္အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ အဲဒီသင္္တန္းတက္ျပီးမွ ရာထူးတိုးေပးတာမ်ိဳး ၊ ဒါမွမ ဟုတ္ရင္လဲ သင္တန္းျပီးဆံုးတဲ႕အခါ ရလာတဲ႕ Grade ျမင္႕တယ္ဆိုရင္ လစာတိုးေပးတာမ်ိဳး၊ သင္တန္းေအာင္ျမင္ စြာျပီးဆံုးလာတဲ႕အခါမွာ လစာ သို႕မဟုတ္ ရာထူးတိုးေပးတာမ်ိဳး၊ တစ္ခါတစ္ရံက်ေတာ႕လဲ ရာထူးခ်က္ျခင္းတိုးမေပး ေသာ္လည္း Performance Appraisal မွာ သင္တန္းတက္ခဲ႕တဲ႕အတြက္ အမွတ္ေကာင္းေကာင္း ေပးတာမ်ိဳး စသျဖင္႕ ကိုယ္႕အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ လက္ရိွအေျခအေနနဲ႕ ကိုက္ညီတဲ႕ နည္းစနစ္ေတြကိုအသံုးၿပဳလို႕ရနို္င္ပါတယ္။ 

သင္ယူမွဳကိုခံယူမယ္႕သူရဲ႕ သင္ယူခ်င္စိတ္ကို သင္ၾကားေပးသူရဲ႕ Motivation နဲ႕ စည္းရံုးနိုင္စြမ္း၊ သင္ တန္းေဖာ္ေတြရဲ႕စိတ္ပါဝင္စားမွဳအေျခအေန၊ သင္တန္းခန္းမရဲ႕အေနအထားနဲ႕ အသံုးၿပဳတဲ႕ Training Methods ေတြ အေပၚမွာလဲအမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။ ေသခ်ာတာကေတာ႕ သင္ယူခ်င္စိတ္မရိွဘဲနဲ႕ေတာ႕၊ စိတ္ပါလက္ပါမရိွ ဘဲနဲ႕ေတာ႕ ေကာင္းမြန္စြာသင္ယူဖို႕မျဖစ္နိုင္ပါဘူး။

Self-Efficacy

သင္ယူမွဳကိုခံယူမယ္႕သူအေနနဲ႕   Self-Efficacy ရိွဖို႕လဲလိုအပ္ပါတယ္။ Self-Efficacy ဆိုတာကေတာ႕ သူကိုယ္တိုင္က ဒီသင္တန္းကိုေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္နဲ႕သင္ယူနိုင္စြမ္းရိွလိမ္႕မယ္လို႕ ယံုၾကည္တာကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါ တယ္။ သင္ယူမွဳကိုခံယူရန္အဆင္သင္႕ျဖစ္ဖို႕နဲ႕ သင္တန္းကိုစိတ္ဝင္စားဖို႕အတြက္ သူတို႕ဟာ ဒီသင္တန္းကို တက္ ေရာက္သင္ယူနိုင္စြမ္းရိွတယ္လို႕လဲ ယံုၾကည္မွဳရိွဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ အဂၤလိပ္စာအားနည္းတဲ႕သူ တစ္ေယာက္ဟာ အဂၤလိ္ပ္လိုခ်ည္းပဲသင္ၾကားေပးမယ္႕  Training မ်ိဳးတက္ရမွာကိုေၾကာက္တတ္ၾကပါတယ္။ အဲဒီ လိုသူတို႕ကိုယ္သူတို႕ယူဆတာဟာ တကယ္တမ္းမွာျဖစ္ေပၚလာမယ္႕ အေျခအေနနဲ႕သိပ္မဆိုင္ပါဘူး။ တကယ္ သင္တဲ႕အခါက်ရင္ သူတို႕ဟာသူမ်ားေတြထက္ေတာင္မွ ပိုျပီးသင္ယူနိုင္တဲ႕သူေတြျဖစ္လာနို္င္ပါတယ္။ Instructors    ေတြနဲ႕  Trainers ေတြအေနနဲ႕ အဲဒီလိုသူေတြအတြက္ သူတို႕ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွဳ ရရိွလာေစမယ္႕ နည္းလမ္း ေတြကိုအသံုးၿပဳျပီးသင္ၾကားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုယံုၾကည္မွဳအျပည္႕ရိွတဲ႕သူေတြဟာ သူတို႕တက္ ေရာက္ရတဲ႕ Training အေပၚမွာပိုျပီး စိ္တ္ေက်နပ္မွဳရၾကသလိုပဲ ပိုျပီးေတာ႕လဲစြမ္းေဆာင္နိုင္ၾကတာ ေတြ႕ရပါ တယ္။

Learning Style

သင္ယူဖို႕အတြက္အဆင္သင္႕ျဖစ္မွဳကို စဥ္းစားျပီးသြားျပီဆိုရင္ေတာ႕ ပံုမွာျပထားတဲ႕အတိုု္င္းသင္ယူမွဳပံုစံ ( Learning Style ) နဲ႕ Learning Transfer ကိုထည္႕သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်က္ေတြကို ေပါင္းစည္း စဥ္းစားျခင္းအားျဖင္႕သာလွ်င္ ထိေရာက္တဲ႕ Learning တစ္ခုရရိွနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ Training တစ္ခုကို ဒီဇို္င္းတစ္ခု လုပ္ေတာ႕မယ္ဆိုရင္ Trainer အေနနဲ႕ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ Learning Style ကို ထည္႕သြင္းစဥ္းစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥ ပမာအားျဖင္႕ Auditory Learner ေတြဟာ သင္္ၾကားတဲ႕အေၾကာင္းအရာကို တစ္စံုတစ္ဦးကေျပာၾကားလိုက္တာနဲ႕ နားလည္နိုင္စြမ္းရိွၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ Tactile Learners ေတြက်ျပန္ေတာ႕ Training Resources ေတြကို ကိုယ္ တိုင္ေလ႕လာကိုင္တြယ္အသံုးၿပဳျပီးမွပဲ သင္ယူနားလည္နို္င္စြမ္း ရိွၾကပါတယ္။ Visual Learners ေတြက်ေတာ႕ ပံု ေတြ၊ ကားခ်ပ္ေတြကတစ္ဆင္႕ စဥ္းစားတတ္ၾကျပီး Training ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြ၊ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သိရိွဖို႕လို အပ္ ပါတယ္။ အဲဒီ Learning Style အားလံုးအတြက္ သင္႕ေလ်ာ္ကိုက္ညီမယ္႕ Training Methods ေတြကိုစဥ္း စားေဆာင္ရြက္အသံုးၿပဳနိုင္မယ္႕ Training ေတြအေနနဲ႕ ထိေရာက္တဲ႕ Training တစ္ခုကိုေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

ပံု – Training ဒီဇိုင္းတစ္ခုတြင္ပါဝင္ေသာအစိတ္အပိုင္းမ်ား Image

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: