MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၄၉ )

Schlumberger လို ေရနံတြင္းဝန္ေဆာင္မွဳေပးတဲ႕ ကုမၸဏီမ်ိဳးဆိုရင္ အြန္လိုင္း Communities of Practice ဆိုတဲ႕အရာတစ္ခုတီထြင္ထားျပီး အဲဒီ ေနရာမွာဆိုရင္ ဘူမိေဗဒပညာရွင္ေတြ၊ ရူပေဗဒပညာရွင္ေတြ၊ မန္ေနဂ်ာေတြ၊ အင္ဂ်င္နီယာေတြနဲ႕ ကမၻာတစ္ဝွမ္းမွာရိွတဲ႕ ဝန္ထမ္းအားလံုးဟာ ျပႆနာေတြကိုေျဖရွင္းနိုင္ဖို႕အတြက္ တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာနိုင္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ထပ္ ဝန္ထမ္းရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေတြရဲ႕ ကူညီေထာက္ပံ႕မွဳေတြကို အား ေပးေဆာင္ရြက္နိုင္တဲ႕နည္းလမ္းအေနနဲ႕ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးျခင္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕အခ်က္အလက္ေတြ ဥပမာ နည္းပညာအသစ္ေတြသင္ယူလိုက္နို္င္တဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕အင္တာဗ်ဴးၿပဳလုပ္တာမ်ိဳး အစရိွတာေတြပါဝင္တဲ႕ သ တင္းလႊာထုတ္ေဝတာမ်ိဳးေတြၿပဳလုပ္လို႕ရပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုဟာ အေတြ႕အၾကံဳရိွတဲ႕ ဝန္ထမ္းေတြကို သင္တန္းသားေတြကို ျကီးၾကပ္အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ အုပ္ထိန္းသူအေနနဲ႕တာဝန္ေပးျပီး အၾကံဥာဏ္ေတြ ေပးတာ၊ အျခားေသာပံ႕ပိုးကူညီမွဳေတြေပးအပ္ေစတာ စတာေတြၿပဳလုပ္လို႕ရပါတယ္။

Planning the Training Program 

Training နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြဟာ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာရိွတဲ႕ Training ဒါမွမဟုတ္ HR Department ကကြ်မ္းက်င္သူေတြရဲ႕တာဝန္ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္လို႕ Needs Assessment ေတြအရ  Training ေပးဖို႕လိုအပ္ေနျပီးေတာ႕ ဝန္ထမ္းေတြဟာလဲ သင္ယူဖို႕အတြက္အဆင္သင္႕ျဖစ္ေနျပီဆိုရင္ Training အတြက္ တာဝန္ရိွတဲ႕သူေတြဟာ သက္ဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ကိုက္ညီတဲ႕ Training Program တစ္ခုကိုစီစဥ္ရပါလိမ္႕ မယ္။ အဲဒီလိုစီစဥ္ရာမွာ Training Program ရဲ႕ဦးတည္ခ်က္ေတြခ်မွတ္တာနဲ႕ စတင္ရပါမယ္။ အဲဒီဦးတည္ခ်က္ ေတြကိုအေျခခံျပီးမွပဲ အစီအစဥ္ေရးဆဲြသူဟာ ဘယ္သူေတြနဲ႕ Training ေပးမွာလဲ၊ အဲဒီ Training ဟာဘယ္လိုအ ေၾကာင္းအရာေတြပါဝင္မွာလဲ၊ ဘယ္လို Training Methods ေတြကို အသံုးၿပဳမွာလဲဆိုတာနဲ႕ Training ကိုဘယ္လို အကဲျဖတ္မွာလဲဆိုတာေတြကို ဆံုးျဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Objectives of the Training Program

          Training Objectives အမ်ိဳးအစား ( ၃ ) မ်ိဳးေလာက္ရိွသင္႕ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႕

 ( ၁ ) အသိဥာဏ္ပညာ။ Cognitive Information နဲ႕အေသးစိတ္ကိုသင္တန္းသားေတြဆီကို အေရာက္ပို႕ေပးဖို႕ ျဖစ္ပါတယ္။

( ၂ ) ကြ်မ္းက်င္မွဳ။ အလုပ္တာဝန္ေတြနဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္္တာေတြရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ျပည္႕မီေအာင္လိုအပ္တဲ႕ အၿပဳ အ မူဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲမ်ားဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္ပါတယ္။

( ၃ ) စိတ္သေဘာထား။          Training ရဲ႕အေရးပါမွဳကိုဂရုၿပဳမိေစဖို႕နဲ႕ စိတ္ဝင္စားမွဳရိွေစဖို႕ျဖစ္ပါတယ္။ Training Program တစ္ခုရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို စနစ္တက်ခ်မွတ္နိုင္ခဲ႕မယ္ဆိုရင္ အက်ိဳးေက်းဇူးေတြ အမ်ား ၾကီးရရိွလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေတြကေတာ႕ ( က ) ရွင္းလင္းျပတ္သားတဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေျခခံတဲ႕ Training Program ဟာ ပိုျပီး အာရံုစိုက္လုပ္ေဆာင္သြားနိုင္ျပီး ေအာင္ျမင္တဲ႕ Training Program တစ္ခုျဖစ္ဖို႕အခြင္႕အေရးပိုမ်ားပါတယ္။ ( ခ ) ေနာက္ျပီး ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးသူ Trainers ေတြဟာ ဦးတည္ ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကိုတိတိပပသိခဲ႕မယ္ဆိုရင္ Trainers ေတြအေနနဲ႕ သူတို႕သိထားတဲ႕ အဲဒီဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို သင္တန္းသားေတြဆီကို   ျပန္လည္မွ်ေဝေပး နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြအေနနဲ႕လဲ  Training Program ဟာ ဘာအတြက္ရည္ရြယ္ျပီး လုပ္သလဲဆိုတာသိတဲ႕အတြက္ ပိုမိုျပီးေလ႕လာသင္ယူနိုင္စြမ္း ရိွလာနို္င္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ( ဂ ) ေနာက္ဆံုးအေနနဲ႕ ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြခ်မွတ္တာဟာ Training Program တစ္ခုအေနနဲ႕ေအာင္ျမင္မွဳရိွမရိွကို သံုးသပ္အကဲျဖတ္ရလြယ္ကူေစပါတယ္။

ထိေရာက္ေကာင္းမြန္တဲ႕ Training Objectives ေတြမွာ ဝိေသသလကၡဏာေတြအမ်ားၾကီးရိွပါတယ္။ အဲဒါ ေတြကေတာ႕

•        သူတို႕မွာ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႕ ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေစခ်င္တယ္၊ လက္ခံနို္င္တဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အရည္ အ ေသြး၊ အဆင္႕အတန္းနဲ႕ သူသင္ယူခဲ႕တဲ႕အခ်က္အလက္၊ ပညာေတြကို ဘယ္လို အသံုးခ်သြားနိုင္ရမယ္ဆိုတဲ႕ ေဖာ္ ျပခ်က္ေတြပါဝင္ရပါမယ္။

•        တိုင္းတာလို႕ရနိုင္မယ္႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ အရည္အေသြးအဆင္႕အတန္းသတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ပါဝင္ရပါမယ္။

•        လိုခ်င္တဲ႕အရည္အေသြး ဒါမွမဟုုတ္ ရလာဒ္ကိုရရိွနိုင္ဖို႕အတြက္လိုအပ္္တဲ႕ ရင္းျမစ္ Resources ေတြကို ေဖာ္ျပထားရပါမယ္။

Training Program တစ္ခုမၿပဳလုပ္ခင္မွာ စျပီးစဥ္းစားရမွာက ဘယ္သူေတြပါမွာလဲဆိုတာပါ။ တခ်ိဳ႕ေသာ Training Program ေတြဟာ အဖဲြ႕အစည္းအတြင္းမွာရိွတဲ႕ဝန္ထမ္းအားလံုး သို႕တည္းမဟုတ္ အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕အတြင္း မွာရိွတဲ႕ ဝန္ထမ္းအားလံုးအတြက္ေဆာင္ရြက္တာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ Training Program ေတြက်ျပန္ ေတာ႕လဲ လိုအပ္တဲ႕ကြ်မ္းက်င္မွဳနဲ႕မျပည္႕စံုတဲ႕သူေတြ ဒါမွမဟုတ္ရင္ ရာထူးတိုးျမွင္႕ေပးဖို႕ရည္ရြယ္ထားတဲ႕သူေတြ ကိုေဖာ္ထုတ္ျပီး သက္ဆို္င္ရာဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ရိွတဲ႕အပိုင္းကိုပဲ Training ၿပဳလုပ္ေပးတာ ျဖစ္ပါ တယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာ မန္ေနဂ်ာအသစ္တစ္ဦး ခန္႕အပ္လိုက္ျပီး သူ႕မွာ ဘ႑ာေရးနဲ႕ပတ္သက္ တဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မွဳအားနည္းတာေတြ႕ရိွရတဲ႕အခါမွာ ဘ႑ာေရးနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ပညာရပ္ေတြသင္ၾကားေစတာ၊ ဒါမွမ ဟုတ္ရင္လဲ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴးတစ္ေယာက္ကို မန္ေနဂ်ာရာထူးေပးဖို႕စဥ္းစားျပီးတဲ႕အခါမွာ လိုအပ္လာမယ္႕စီမံ ခန္႕ခဲြ ေရးပညာရပ္ေတြကိုသင္ၾကားေစတာ စတာမ်ိဳးေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ တခ်ိဳ႕က်ေတာ႕လဲ သတ္မွတ္ထားတဲ႕ သင္တန္း တက္ေရာက္ျပီးမွသာလွ်င္ ရာထူးတိုးျမွင္႕ေပးတာမ်ိဳး အသံုးၿပဳတတ္ၾကပါတယ္။ Training မွာဘယ္သူေတြပါမလဲ ဆံုးျဖတ္ရာမွာေတာ႕ အဖဲြ႕အစည္းအေနနဲ႕ ဥပေဒမဲ႕ခဲြျခားဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကိုေရွာင္ၾကဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဖဲြ႕အ စည္းအေနနဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ရိွရိွပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မရည္ရြယ္ပဲျဖစ္ျဖစ္အားနည္းတဲ႕သူေတြ ဥပမာ – အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ လူနည္း စုလူမ်ိဳးစုေတြ၊ အသက္အရြယ္ၾကီးရင္႕သူေတြကို ခ်န္လွပ္ထားခဲ႕တာမ်ိဳးလံုးဝမလုပ္သင္႕ပါဘူး။ Training ၿပဳလုပ္ေန စဥ္ကာလအတြင္းမွာလဲ သင္တန္းသားအားလံုးကို တူညီတဲ႕အခြင္႕အေရးေပးရပါမယ္။ ဥပမာ – စက္ကိရိ ယာေတြ ကိုင္တြယ္အသံုးၿပဳရတဲ႕သင္တန္းဆိုရင္ တစ္ေယာက္တစ္နာရီကိုင္တြယ္ခြင္႕ၿပဳမယ္ဆိုရင္ သင္တန္းသားအားလံုးကို ကိုင္တြယ္ခြင္႕ၿပဳသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ႕ျပင္ Training Program တစ္ခုမွာမသန္စြမ္းတဲ႕သူေတြ ပါလာခဲ႕မယ္ဆိုရင္ သူတို႕အတြက္သင္႕တင္႕ေလ်ာက္ပတ္တဲ႕ ေနရာထိုင္ခင္းအစရိွတာေတြ စီစဥ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလိုစီစဥ္ေပး ရာမွာလဲ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ မသန္စြမ္းမွဳကိုျဖည္႕ဆည္းေပးနိုင္မယ္႕အရာေတြကို စီစဥ္ေပးသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင္႕ၾကည္႕မယ္ဆိုရင္ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာသူေတြက စကားျပန္လိုအပ္တာျဖစ္နို္င္သလို႕ တခ်ိဳ႕ေတြက ဘီးတပ္ကုလား ထိုင္အသံုးၿပဳဖို႕လိုအပ္တာမ်ိဳးလဲျဖစ္နို္င္ပါတယ္။ တခုသတိခ်ပ္သင္႕တာက အဲဒိီလိုလုပ္ေပးရမွာေၾကာက္လို႕ဆို ျပီး မသန္စြမ္းသူေတြကို Training Program ထဲမထည္႕သြင္းပဲထားခဲ႕တာမ်ိဳးလဲ မၿပဳလုပ္သင္႕ပါဘူး။

In-House or Contracted Out

အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအေနနဲ႕ Training နဲ႕ပတ္သက္ျပီး ကြ်မ္းက်င္မွဳနည္းပါျခင္း၊ အေတြ႕အၾကံဳနည္းပါးျခင္း ေတြရိွခဲ႕ရင္ေတာင္မွ ထိေရာက္တဲ႕ Training Program တစ္ခုကိုစီစဥ္ေပးလို႕ရပါတယ္။ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကုမၸ ဏီေတြအေနနဲ႕  ျပင္ပကကြ်မ္းက်င္သူေတြကို Training Courses ေတြစီစဥ္ေပးဖို႕နဲ႕ လမ္းညႊန္မွဳေတြေပးဖို႕ေခၚယူ အသံုးၿပဳနို္င္ပါတယ္။

အဲဒီလိုမ်ိဳးဝန္ေဆာင္မွဳကိုရယူသံုးစဲြနို္င္ဖို႕အတြက္ အဖဲြ႕အစည္းေတြအေနနဲ႕ လိုအပ္တဲ႕ဝန္ေဆာင္မွဳေတြ၊ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးမယ္႕သူေတြရဲ႕ အရည္အတြက္နဲ႕ကြ်မ္းက်င္မွဳေတြ၊ သင္တန္းသား အေရအတြက္၊ သင္တန္း စတင္လိုတဲ႕ရက္၊ သင္တန္းျပီးဆံုးရမယ္႕ရက္ စတဲ႕အခ်က္ေတြပါဝင္တဲ႕ စာရြက္စာတမ္းတစ္စံုၿပဳစုျပီး သက္ဆိုင္ရာ Training Provider ေတြနဲ႕ေခၚယူညိွနိွုင္းတာေတြ ၿပဳလုပ္သင္႕ပါတယ္။

မိမိတို႕လိုခ်င္တဲ႕ ဝန္ေဆာင္မွဳမ်ိဳးကိုပံ႕ပိုးေပးနိုင္မယ္လို႕ ယူဆတဲ႕အဖဲြ႕အစည္းေတြဆီကေနျပီး အဆိုၿပဳ ခ်က္ Proposal ေတြရရိွတဲ႕အခါမွာျပန္လည္သံုးသပ္ျပီး အရည္အေသြးျပည္႕မီတဲ႕သူေတြကို ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တခါတစ္ရံက်ေတာ႕လဲ အဖဲြ႕အစည္းေတြကေပးလိုတဲ႕သင္တန္းမ်ိဳးဟာ သင္တန္းေပးတဲ႕ဆီက သတ္မွတ္ ကာလအတြင္းမွာပဲရရိွနိုင္တာမ်ိဳးဆိုရင္ေတာ႕ ကိုယ္႕ဘက္ကညိွနိွုင္းႏိုင္တဲ႕စြမ္းအားနည္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: