MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၅၇ )

E – Learning ေဖာ္ေဆာင္ျခင္း

သူ႕ရဲ႕ Efficiency ေျကာင္႕အသံုးၿပဳတာအျပင္ E – Learning ဟာမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္လိုအပ္ခ်က္ေတြကို လည္း ျဖည္႕ဆည္းေပးနိုင္ဖို႕လိုအပ္ပါတယ္။ E – Learning ကိုအသံုးမၿပဳခင္မွာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြကို ထည္႕သြင္းစဥ္းစားဖို႕လိုအပ္ပါတယ္ –

•        E – Learning ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႕နဲ႕ ဖံြ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႕အတြက္ ထိပ္ပိုင္းစီမံခန္႕ခဲြသူေတြရဲ႕ လံု ေလာက္တဲ႕ကူညီပံ႕ပိုးနိုင္မွဳနဲ႕ ဘ႑ာေရးအေထာက္အပံ႕ေပးနိုင္မွဳ

•        Training မ်ားအားရံုးခ်ဳပ္မွမထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း ( Decentralization ) နဲ႕တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္စဥ္းစားေဖာ္ ေဆာင္ျခင္းဆိုတဲ႕ အယူအဆေတြကို မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႕ HR Professionals ေတြ ကိုျပန္လည္သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္မွဳ

•        လက္ရိွအသံုးၿပဳေနတဲ႕ Training Methods ေတြဟာ အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ ေလ႕က်င္႕သင္ၾကားေပးျခင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ (Training Needs) ေတြကိုျပည္႕စံုေအာင္မျဖည္႕ဆည္းေပးနိုင္ျခင္းရိွ / မရိွဆန္းစစ္ရန္လိုအပ္မွဳ

•        သင္တန္းသားေလာင္းလ်ာေတြဟာ ကြန္ျပဴတာကိုေကာင္းမြန္စြာတတ္ကြ်မ္းျပီး ကြန္ျပဴတာနဲ႕အင္တာနက္ ကိုအသံုးၿပဳနိုင္သူမ်ားျဖစ္ရန္လိုအပ္မွဳ

•        သင္တန္းသားေလာင္းလ်ာေတြဟာ ပထဝီအေနအထားအရေနထိုင္တဲ႕ေနရာကဲြျပားေနျပီး ခရီးသြားလာ တဲ႕အခိ်န္နဲ႕စရိတ္စကမ်ားကိုထည္႕သြင္းစဥ္းစားရန္လိုအပ္မွဳ

•        လံုေလာက္တဲ႕သင္တန္းသားအေရအတြက္ရိွေနျခင္းနဲ႕ သင္တန္းသားေလာင္းလ်ာေတြဟာကိုယ္တို္င္သင္ ယူမွဳကိုစိတ္အားထက္သန္မွဳ

On the Job Training ( OJT)

၀န္ထမ္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားအေနနဲ႕  Training ကိုစာသင္ခန္းေတြကတဆင္႕ပဲ ရရိွခဲ႕ၾကဖူးေပမယ္႕ တ ကယ္႕တကယ္ သင္ယူမွဳေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုေတာ႕ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ကေနပဲ သင္ယူခဲ႕ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ – ကြ်န္ေတာ္တို႕ဟာအင္ဂ်င္နီယာလုပ္ငန္းနဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ ပညာရပ္ေတြကို ေက်ာင္းမွာသင္ယူခဲ႕ ၾကေပမယ္႕ တကယ္႕လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ေက်ာင္းကသင္လိုက္တဲ႕ပညာရပ္ေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာတိုက္ရိုက္ အသံုး ခ်လို႕မရတတ္ၾကပါဘူး။ OJT ဆိုတာကေတာ႕ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳနဲ႕ ကြ်မ္းက်င္မွဳေတြရိွတဲ႕လူတစ္ဦးတစ္ ေယာက္ကေနျပီး သင္တန္းသားေတြကိုလုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မွဳေတြကို လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ လက္ေတြ႕ဘယ္လိုမ်ိဳးအသံုး ခ်ရမလဲ ဆိုတာ လမ္းညႊန္ျပသတာမ်ိဳးကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ OJT ထဲမွာ အလုပ္သင္ (Apprenticeships and Internships ) စတာမ်ိဳးေတြပါဝင္ပါတယ္။

Apprenticeship ဆိုတာကေတာ႕ လိုအပ္တဲ႕ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မွဳေတြကိုသင္ၾကားေပးဖို႕အတြက္ စနစ္တ က်စီစဥ္ထားတဲ႕ OJT နဲ႕ စာသင္ခန္းထဲမွာသင္ၾကားေပးတာနွစ္ခုကို ေပါင္းစပ္ထားတဲ႕လုပ္ငန္းဆိုင္ရာသင္ၾကား ေပးမွဳပဲျဖစ္ပါတယ္။ သာမန္အားျဖင္႕ အလုပ္သင္တစ္ေယာက္ဟာ တကယ္အေတြ႕အၾကံဳရိွတဲ႕သူတစ္ေယာက္ ကို လုပ္ငန္းခြင္ထဲမွာ ကူညီလုပ္ကိုင္ေပးရတာနဲ႕ စပါတယ္။ စာသင္ခန္းထဲမွာသင္ေပးတာကိုေတာ႕ သက္ဆိုင္ရာသင္ တန္းေက်ာင္းေတြကတဆင္႕ ေဆာင္ရြက္ေလ႕ရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ – ကြ်န္ေတာ္တို႕ ပရိေဘာဂစက္ရံုေတြမွာ ဆိုရင္ လက္သမားအတတ္ပညာကို သင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာသင္ၾကားေပးျပီး မိမိစက္ရံုမွာပဲ လက္ေတြ႕ျပန္ဆင္းရ တာမ်ိဳးေပါ႕။

တခါတေလက်ေတာ႕လဲ Apprenticeship  Program ကိုကုမၸဏီေတြက စီစဥ္ေပးတာမ်ိဳးလဲရိွပါတယ္။ ပူး တဲြပါဇယားရဲ႕ ဝဲဘက္ျခမ္းမွာေတာ႕ Apprenticeship ရဲ႕ Typical Jobs ေတြကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Apprenticeship Program မွာအမ်ားအားျဖင္႕ေတာ႕ လက္ေတြ႕ကြ်မ္းက်င္မွဳလိုအပ္တဲ႕ ပိုက္ဆက္ပိုက္ျပင္တာလို မ်ိဳး၊ လက္သမားပညာရပ္လိုမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္မီးသြယ္တန္းျခင္းလိုမ်ိဳး စတာေတြမ်ားပါတယ္။ သင္တန္းသားေတြအတြက္ ဒီနည္းလမ္းရဲ႕အားသာခ်က္ကေတာ႕ ေလ႕လာသင္ယူမွဳေတြၿပဳလုပ္ေနတုန္းမွာပဲ ဝင္ေငြရရိွနိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ အျပင္ Apprenticeship နည္းလမ္းနဲ႕သင္ယူျခင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္အက်ိဳးေက်းဇူးတစ္ခုကေတာ႕ လက္ေတြ႕လုပ္ ေဆာင္ ရျခင္းအျပင္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ လုပ္႕ေဆာင္ခြင္႕ရရိွျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

Internship ဆိုတာကေတာ႕ စာေပသင္ၾကားျခင္းရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ ေက်ာင္းသားေတြကို လုပ္ငန္း ခြင္ထဲမွာ ေလ႕လာသင္ယူမွဳၿပဳလုပ္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းဟာ ေဒသတြင္းမွာရိွတဲ႕ လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႕ပူးေပါင္းျပီး သူတို႕သင္ယူထားတဲ႕ပညာရပ္ေတြနဲ႕ ကိုက္ညီမွဳရိွတဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ေတြကို ပို႕ေဆာင္ ေလ႕ရိွပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ – စီးပြားေရး တကၠသိုလ္က စီးပြားေရးစီမံခန္႕ခဲြမွဳပညာမဟာဘဲြ႕ေက်ာင္းသားေတြကို လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္ အေတြ႕အၾကံဳရရိွေအာင္ သင္တန္းျပီးခါနီးမွာ ကုမၸဏီေတြကို Internship ဆင္းခိုင္းတာမ်ိဳး ေပါ႕။

          အမ်ားစုေသာ Internships Program ေတြဟာ သင္တန္းသားေက်ာင္းသားေတြကို ပူးတဲြပါဇယားရဲ႕ လက္ ယာဘက္ျခမ္းမွာေဖာ္ျပထားတဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ိဳးေတြအတြက္ အေတြ႕အၾကံဳရရိွေစဖို႕အတြက္ ျပင္ဆင္ေပးတာမ်ားပါ တယ္။

          ထိေရာက္မွဳရိွတဲ႕ OJT Program တစ္ခုျဖစ္ဖို႕အတြက္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါအခ်က္ေတြနဲ႕ ျပည္႕စံုဖို႕လိုအပ္ ပါ တယ္ –

•        ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းအေနနဲ႕ OJT ကိုဘာေၾကာင္႕စီစဥ္ရတယ္ဆိုတဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြကို အားလံုးသိရိွ ထား ေအာင္ၿပဳလုပ္ျပီး လိုအပ္္တဲ႕ပံ႕ပိုးကူညီမွဳေတြ ရရိွေစဖို႕

•        အဲဒီ OJT ကိုစီစဥ္ေပးဖို႕ဘယ္သူ႕မွာတာဝန္ရိွတယ္ဆိုတာ ေသခ်ာသတ္မွတ္ေပးဖို႕၊ အဲဒီ တာဝန္ဟာ သက္ ဆိုင္ရာဝန္ထမ္းရဲ႕ JD မွာပါဝင္ဖို႕

•        မိမိနဲ႕အလားတူ ကုမၸဏီအဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ OJT ကိုဘယ္လိုမ်ိဳးအသံုးၿပဳေနသလဲဆိုတာကို ေလ႕လာသံုး သပ္ဖို႕

•        OJT နဲ႕ပတ္သက္တဲ႕ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေတြကို ဝန္ထမ္းေတြနဲ႕မန္ေနဂ်ာေတြကို ေသ ခ်ာေလ႕က်င္႕သင္ ၾကားေပးဖို႕

•        OJT ကိုတာဝန္ယူေဖာ္ေဆာင္ေပးတဲ႕ ဝန္ထမ္းအေနနဲ႕ သက္ဆိုင္ရာသင္ခန္းစာအစီအစဥ္ေတြ၊ Checklists ေတြ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ Training Manual ေတြ၊ ခ်ဳပ္ဆိုရမယ္႕ စာခ်ဳပ္ေတြနဲ႕ သင္တန္းတိုးတက္မွဳအစီရင္ခံစာ ဘယ္လိုမ်ိဳးၿပဳစုရမယ္ဆိုတာမ်ိဳးေတြကို သိခြင္႕ရိွေစဖို႕

•        OJT တစ္ခုကိုမစီစဥ္ခင္မွာ အဲဒီဝန္ထမ္းရဲ႕ ဒါမွမဟုတ္ ဝန္ထမ္းေလာင္းရဲ႕ လက္ရိွ လုပ္ငန္းကြ်မ္းက်င္မွဳ အေျခအေနကို ဆန္းစစ္ဖို႕

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: