MMiN

MYANMAR MANAGEMENT & INSPIRATIONAL NETWORK

HR လားေဟ႕၀င္ခဲ႕ေလကြယ္ ( ၆၁ )

ရလာဒ္ ( Result )

လုပ္ငန္းရွင္ေတြအေနနဲ႕ ရလာဒ္ကိိုတိုင္းတာရာမွာ အဖဲြ႕အစည္းရဲ႕ဦးတည္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္ကိုရရိွေအာင္ ဘယ္ေလာက္အထိပံ႕ပိုးေပးနိုင္တယ္ဆိိုတာကို အေျခခံျပီးတိုင္းတာေလ႕ရိွပါတယ္။ ဘာလို႕လဲဆိုေတာ႕ ရလာဒ္ ေတြျဖစ္တဲ႕ ထုတ္လုပ္နိုင္စြမ္း၊ ဝန္ထမ္းႏွဳတ္ထြက္နွုန္း၊ အရည္အေသြး၊ အခိ်န္၊ အေရာင္းပမာဏနဲ႕ ကုန္က်စရိတ္ ေတြဟာ တိုင္းတာလို႕ရနိုင္တဲ႕အတြက္ျဖစ္ျပီးအဲဒီလိုအကဲျဖတ္တာကို Training မလုပ္ခင္နဲ႕ၿပဳလုပ္ျပီးရလာဒ္ေတြကို တိုင္းတာၾကည္႕ျခင္းအားျဖင္႕သိနိုင္ပါတယ္။ အင္တာဗ်ဴး Training တက္တဲ႕မန္ေနဂ်ာေတြက်ေတာ႕ Training မေပးခင္နဲ႕ေပးျပီးအခိ်န္မွာ အလုပ္ေရြးခ်ယ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားတဲ႕အေရအတြက္နဲ႕ အလုပ္ဝင္တဲ႕အေရအ တြက္ နိွုင္းယွဥ္ျပီးၾကည္႕ျခင္းအားျဖင္႕ သိနိုင္ပါတယ္။

ရလာဒ္ကိုတိုင္းတာရာမွာအခက္အခဲတစ္ခုကေတာ႕ အဲဒီလိုေျပာင္းလဲတိုးတက္လာမွဳေတြဟာ Training ေပးလိုက္တဲ႕အတြက္ေျကာင္႕ျဖစ္တာလား၊ အျခားေသာအခ်က္ေတြေၾကာင္႕ျဖစ္တာလားဆိုတာ မေသခ်ာတာပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပမာ – အင္တာဗ်ဴး Training တက္ဖူးတဲ႕မန္ေနဂ်ာတစ္ေယာက္ ကို Training မျပီးခင္က ဝန္ထမ္းႏွဳတ္ ထြက္ႏွဳန္းနဲ႕ ျပီးေနာက္ဝန္ထမ္းႏွဳတ္ထြက္ႏွဳန္းနဲ႕ တိုင္းတာနိုင္တယ္လို႕ေျပာလို႕ရပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ ဝန္ထမ္းထြက္ ႏွဳန္းက်ေတာ႕ လက္ရိွစီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အေျခအေနေတြ၊ ဝန္ထမ္းလိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႕ အျခားေသာအေျခအ ေန အရပ္ရပ္ေပၚမူတည္တဲ႕ အတြက္ေျကာင္႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

Training Evaluation Metrics

          တကယ္ေတာ႕ Training တစ္ခုၿပဳလုပ္ရတာအင္မတန္မွ ေငြကုန္ေၾကးက်မ်ားပါတယ္။ ဒါ႕အျပင္ Training ဟာ ေစာင္႕ၾကပ္ၾကည္႕ရွုျပီးတိုင္းတာမွဳၿပဳုလုပ္ဖို႕လိုအပ္တဲ႕ HR ရဲ႕လုပ္ငန္းတစ္ခုလဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးဆန္းစစ္ျခင္း ( Cost – Benefit Analysis ) နဲ႕ ရင္းနီွးျမွဳပ္နံွ မွဳအေပၚျပန္ရခ်က္ေတြဟာ အသံုးမ်ား တဲ႕နည္းလမ္းေတြျဖစ္ပါတယ္။

ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးႏွိဳင္းယွဥ္ျခင္း ( Cost – Benefit Analysis )

Training တစ္ခုရဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးကို ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးဆန္းစစ္ျခင္း ( Cost – Benefit Analysis ) နည္းလမ္းနဲ႕ဆံုးျဖတ္နိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းမွာဆိုရင္ သင္တန္းအတြက္သံုးလိုက္ရတဲ႕ ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ ရရိွတဲ႕အက်ိဳးေက်းဇူးကို နိွုင္းယွဥ္ၾကည္႕ျခင္းအားျဖင္႕ေဆာင္ရြက္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းမွာဆိုရင္ ေအာက္ပါအတို္င္း တြက္ခ်က္နို္င္ပါတယ္ –

( ၁ )  Training အတြက္ကုန္က်စရိတ္တြက္ခ်က္ျခင္း။ တိုက္ရိုက္ကုန္က်စရိတ္ျဖစ္ေသာ ဒီဇိုင္းခ၊ သင္တန္းဆရာ အတြက္ကုန္က်စရိတ္၊ Facilities မ်ား၊ အျခားအုပ္ခ်ဳပ္မွဳစရိတ္မ်ား

( ၂ ) ရရိွလာနိုင္ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား။ ဝန္ထမ္းထိန္းထားနိုင္မွဳ၊  ဝန္ေဆာင္မွဳပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္း၊ အမွား နည္းလာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းျမန္ဆန္လာျခင္း၊ ထုတ္လုပ္မွဳနွုန္းပိုမိုေကာင္းမြန္လာျခင္းစသည္

( ၃ ) ကြန္ျပဴတာမွတဆင္႕ စရိတ္ေလွ်ာ႕ခ်နိုင္စြမ္း။ စြမ္းေဆာင္ရည္နွင္႕စပ္လ်ဥ္းျပီး အခ်က္အ လက္မ်ားစုေဆာင္း ထား နိုင္ျပီး တစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ျပန္လည္တြက္ခ်က္သတ္မွတ္ရန္

( ၄ ) ကုန္က်စရိတ္နွင္႕ စရိတ္ေလွ်ာ႕ခ်နိုင္မွဳမ်ား။ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားနိွုင္းယွဥ္ျခင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တစ္ဦးခ်င္းစီ အတြက္ကုန္က်စရိတ္ကို တြက္ခ်က္ျခင္း၊ တစ္ဦးခ်င္းစီအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားတြက္ခ်က္ျခင္းမ်ားေဆာင္ ရြက္ ကာ  ကုန္က်စရိတ္နဲ႕ အက်ိဳးေက်းဇူးတို႕သည္ လုပ္ငန္းအတြက္မည္မွ် အေထာက္အကူၿပဳေနေၾကာင္း ဆန္းစစ္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ စက္ရံုတစ္ခုကေနျပီး Cost-Benefit Analysis လုပ္တာေလးေျပာျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီလုပ္ငန္းဟာ သူတို႕ရဲ႕အေထြေထြမန္ေနဂ်ာ အေယာက္ ၁ဝဝ နဲ႕ စတိုးေတြရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္နိုင္စြမ္းေတြကို HR Metrics ေတြသံုးျပီး ေလ႕လာခဲ႕ပါတယ္။ ရလာတဲ႕ရလာဒ္ေတြကို လစဥ္၊ ၃ လပတ္နဲ႕ နွစ္စဥ္ၿပဳလုပ္လာခဲ႕ ပါ တယ္။ ျပထားတဲ႕ ပံုမွာဆိုရင္ Training တစ္ခုၿပဳလုပ္လိုက္တဲ႕အခါ ျဖစ္ေပၚလာနို္င္တဲ႕ ကုန္က်စရိတ္မ်ားနဲ႕ အက်ိဳး ေက်းဇူးမ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါတယ္။ 

Image

တခ်ိဳ႕ေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား ( ဥပမာအားျဖင္႕ စိတ္ေနသေဘာထားေျပာင္းလဲျခင္း) ဟာ တိုင္းတာရတာ ခက္ေပမယ္႕ ဒီနည္းလမ္းဟာျဖင္႕ Training တစ္ခုၿပဳလုပ္လိုက္လို႕အက်ိဳးရိွမရိွဆန္းစစ္ဖို႕အတြက္ နည္းလမ္း ေကာင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင္႕ ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ေဘးကင္း လံုျခံဳေရးနဲ႕ပတ္သက္လို႕ Training အစီ အစဥ္တစ္ခုကိုအကဲျဖတ္လို္က္တဲ႕အခါ အဲဒီအစီအစဥ္ေဆာင္ရြက္ျပီးေပမယ္႕ မေတာ္တဆထိခိုက္မွဳေတြေလ်ာ႕က်မ သြားဖူးဆိုပါစို႕။ အဲဒါဆိုရင္ အဲဒီ Training ကိုျပန္လည္ျပီးဒီဇိုင္းျပင္ဆင္ေရးဆဲြျပီး ပိုမိုျပီးေကာင္းမြန္တဲ႕ အေလ႕အ က်င္႕ေတြကို အသံုးၿပဳနိုင္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕လည္း ပံုမွာေဖာ္ျပခဲ႕တဲ႕ကုန္က်ခဲ႕တဲ႕စရိတ္ေတြနဲ႕ အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြကိုအတိအက်တိုင္းတာဖို႕ကေတာ႕ခက္တာအမွန္ပါပဲ။

ရင္းနီွးမွဳအေပၚျပန္ရခ်က္ (Return on Investment) ။    

အဖဲြ႕အစည္းေတြမွာ Training တစ္ခုလုပ္လိုက္တိုင္း ရင္းနီွးမွဳအေပၚျပန္ရခ်က္ရိွကိုရိွရမယ္လို႕ ယူဆပါ တယ္။ အခုထိလဲ Training ကို ၾကိဳက္ကိုၾကိဳက္တဲ႕သူေတြရိွေနပါေသးတယ္။ Training ေပၚ က ရင္းနီွးမွဳအေပၚ ျပန္ရခ်က္ ( Return on Investment ) ကိုတြက္ခ်က္တဲ႕ လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ လစာကုန္က်စရိတ္ရဲ႕ ၁% ကေန ၃% အထိ ရိွတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ္႕ တကယ္႕ကိုစြမ္းရည္ေကာင္းတဲ႕လုပ္ငန္းေတြအေနနဲ႕ Training အေပၚမွာ ဒီထက္မကပိုျပီးသံုးၾကပါတယ္။ Training အတြက္အသံုးစရိတ္ကို လံုလံုေလာက္ေလာက္သံုးတဲ႕လုပ္ငန္းေတြအေန နဲ႕ မသံုးခဲ႕တဲ႕လုပ္ငန္းေတြ ထက္ ( Return on Investment )  ပိုေကာင္းတာကိုေတြ႕ရမွာပါ။

Benchmarking

Training တစ္ခုကိုဌာနတြင္းအကဲျဖတ္တာအျပင္ အခ်ိဳ႕ေသာလုပ္ငန္းေတြဟာ စံတစ္ခုသတ္ မွတ္ထားျပီး အျခားေသာလုပ္ငန္းေတြမွာၿပဳလုပ္တဲ႕ Training ေတြနဲ႕နိွုင္းယွဥ္အကဲျဖတ္တာမ်ိဳး ၿပဳလုပ္ေလ႕ရိွပါတယ္။ အဲဒီလို စံ သတ္မွတ္နို္င္ဖို႕အတြက္ HR Professionals ေတြအေနနဲ႕ အဲဒီလုပ္ငန္းထဲမွာရိွတဲ႕အခ်က္အလက္ေတြကို စု ေဆာင္းရမွာျဖစ္ျပီး အလားတူလုပ္ငန္း၊ ဒါမွမဟုတ္ အလားတူအရြယ္အစားရိွတဲ႕လုပ္ငန္းေတြရဲ႕ အခ်က္အလက္ ေတြနဲ႕နွိဳင္းယွဥ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

Training Evaluation Designs

          စံသတ္မွတ္ထားတဲ႕ အခ်က္အလက္ေတြရိွသည္ျဖစ္ေစ၊ မရိွသည္ျဖစ္ေစ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြက္ Training Evaluation ၿပဳလုပ္ဖို႕အတြက္ နည္းလမ္းအေျမာက္အျမားရိွပါတယ္။ အၾကမ္းဖ်ဥ္းအားျဖင္႕ ( ၃ ) မ်ိဳးလုပ္ေလ႕လုပ္ ထ ရိွျပီး တဆင္႕ျပီးတစ္ဆင္႕ေဆာင္ရြက္လို႕လည္း ရနိုင္ပါတယ္။

 

Advertisements

2 Comments

  1. I am looking for local Myanmar national to be the HR for a local bank in Yangon .. if interested, send your CV to: mkliew@hradvisory.asia

    • Yes, Please contact at 0943093561.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: